Iné

Novela zákona o policajnom zbore

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Zmenami si po novom prechádza aj činnosť a fungovanie Policajného zboru Slovenskej republiky. Novinkou je napríklad zrušenie menoviek na rovnošatách policajtov, či úprava oprávnení a donucovacích prostriedkov pri ochrane života, zdravia a majetku.

Dňa 10. mája 2022 bol prijatý zákon č. 187/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZ“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o PZ sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „letecký zákon“), (B) zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vnútrozemskej plavbe“), (C) zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o námornej plavbe“) a (D) zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o znalcoch“).

Dôvod prijatia novely

Dôvodom prijatia novely je najmä implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Podľa uvedeného nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa novelou upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Výraznejšou modifikáciou si prešlo ustanovenie § 4 zákona o PZ, upravujúce organizáciu Policajného zboru.

„Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov, službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb a inšpekčnú službu“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o PZ).

„Ak v ustanovení § 4a zákona o PZ nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“); minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o PZ).

„Útvarmi Policajného zboru podľa ustanovenia § 4 ods. 2zákona o PZ sú (A) Prezídium Policajného zboru, (B) útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, (C) útvary s miestnou pôsobnosťou“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o PZ). „Útvarom Policajného zboru je aj Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, ktorý je znaleckým ústavom na vykonávanie odbornej činnosti a znaleckej činnosti najmä pre orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci; ústav plní aj iné úlohy určené podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o PZ ).

Dôležitou zmenou, ktorú novela do zákona o PZ priniesla je tiež upustenie od povinnosti policajta používať pri výkone služobnej činnosti menovku. V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov totiž dochádzalo k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. Novela preto ruší povinnosť policajta pri výkone služobnej činnosti používať menovku. Zrušením tejto povinnosti sa podľa predkladateľov novely dosiahne rešpektovanie súkromného a rodinného života nielen policajtov, ale aj ich rodinných príslušníkov. Zákonom o PZ upravenou povinnosťou policajta nosiť na služobnej rovnošate menovku s menom, priezviskom a akademickým titulom policajta bola Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov, ktoré sú členmi Európskej únie (ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a), § 13 ods. 3, § 14 ods. 1, § 14 ods. 2 písm. c) a § 14 ods. 3 a 4 zákona o PZ).

Postup pri vrátení veci

Po novom sa tiež upravuje postup pri vrátení zaistenej veci.

„Ak si na zaistenú vec uplatňuje právo iná osoba, vydá sa vlastníkovi veci alebo jej oprávnenému držiteľovi, ktorého právo na vec je nepochybné. Pri pochybnostiach útvar Policajného zboru zaistenú vec uloží do úschovy10a) a písomne to oznámi osobe, ktorej bola vec zaistená a osobe, ktorá si na ňu uplatňuje právo, pričom v písomnom oznámení im odporučí, aby si v lehote do 60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili právo v civilnom procese. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec v civilnom procese, je povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Ak si osoba na príslušnom súde v lehote podľa druhej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do správy. Na možnosť postupu podľa predchádzajúcej vety musí útvar Policajného zboru osobu upozorniť“ (ustanovenie § 21 ods. 9 zákona o PZ).

Novela do zákona o PZ vkladá aj nové ustanovenie § 29b zákona o PZ, upravujúce oprávnenie na odstránenie teroristického obsahu online.

„Policajt je oprávnený vydať poskytovateľovi hostingových služieb príkaz na odstránenie teroristického obsahu alebo na znemožnenie prístupu k nemu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 29b ods. 1 zákona o PZ). „Policajt je oprávnený skontrolovať príkaz na odstránenie vydaný iným členským štátom Európskej únie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 29b ods. 2 zákona o PZ).

„Iným členským štátom Európskej únie podľa ustanovenia § 29b ods. 2 zákona o PZ sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody o Európskom hospodárskom priestore“ (ustanovenie § 29b ods. 3 zákona o PZ). „Na vydávanie príkazu podľa ustanovenia § 29b ods. 1 zákona o PZ a na kontrolu príkazu podľa ustanovenia § 29b ods. 2 zákona o PZ sa nevzťahuje správny poriadok“ (ustanovenie § 29b ods. 4 zákona o PZ).

Novinkou v rámci zákona o PZ je tiež ustanovenie § 49a zákona o PZ, ktoré sa venuje určenému priestoru.

„Namiesto do cely je policajt oprávnený umiestniť osobu uvedenú v ustanovení § 42 zákona o PZ do určeného priestoru, ak je takýto priestor na útvare Policajného zboru vytvorený a nie je účelné túto osobu umiestniť do cely“ (ustanovenie § 49a ods. 1 zákona o PZ).

„Ak je to nevyhnutné pre ochranu života, zdravia, majetku, ochranu práv a slobôd alebo ak je dôvodná obava z úteku, policajt je oprávnený umiestniť do určeného priestoru aj predvedenú osobu, a to len na vykonanie úkonu, ktorý neznesie odklad“ (ustanovenie § 49a ods. 2 zákona o PZ).

„Osoba môže byť v určenom priestore umiestnená len na nevyhnutne potrebný čas. O umiestnení osoby do určeného priestoru spíše policajt úradný záznam, v ktorom uvedie dôvod a presný čas umiestnenia“ (ustanovenie § 49a ods. 3 zákona o PZ). „Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do určeného priestoru, je zranená alebo ak osoba upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada vyjadrenie lekára, či môže byť táto osoba umiestnená v určenom priestore. Na umiestnenie osoby do určeného priestoru sa primerane vzťahujú ustanovenia § 43, § 44 ods. 1, § 45, § 48 a § 49 zákona o PZ“ (ustanovenie § 49a ods. 4 zákona o PZ).

Letecký zákon

Najvýraznejšou zmenou, ktorú novela priniesla do leteckého zákona, je úprava ustanovenia § 26 leteckého zákona.

„O zápise lietadla do registra lietadiel alebo o výmaze lietadla z registra lietadiel vydá Dopravný úrad osvedčenie“ (ustanovenie § 26 ods. 1 leteckého zákona). „Zápisom do registra lietadiel sa lietadlu prideľuje registrová značka, ktorá sa musí vyznačiť na lietadle za značkou štátnej príslušnosti“ (ustanovenie § 26 ods. 2 leteckého zákona). „Dopravný úrad na základe žiadosti pridelí špeciálnu registrovú značku držiteľovi povolenia podľa ustanovenia § 23 ods. 1 leteckého zákona na vykonanie skúšobného letu lietadla vo vzdušnom priestore počas jeho vývoja a výroby“ (ustanovenie § 26 ods. 3 leteckého zákona).

„Pred zápisom lietadla do registra lietadiel môže Dopravný úrad lietadlu predbežne prideliť registrovú značku na žiadosť vlastníka lietadla. Rozhodnutie o predbežnom pridelení registrovej značky platí jeden rok odo dňa nadobudnutia právoplatnosti; predbežné pridelenie registrovej značky nestráca platnosť, ak v tejto lehote vlastník lietadla podá žiadosť o zápis lietadla do registra lietadiel“ (ustanovenie § 26 ods. 4 leteckého zákona). „Do registra lietadiel sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien: (A) údaje o vlastníkovi lietadla alebo o spoluvlastníkoch lietadla v rozsahu (1) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu, (2) obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, (3) názov alebo obchodné meno, označenie právnej formy, adresa sídla, identifikačné číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu členov štatutárneho orgánu, ak ide o právnickú osobu, (B) údaje o prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu podľa ustanovenia § 26 ods. 5 písm. a) leteckého zákona, (C) registrová značka lietadla, (D) typ a výrobné číslo lietadla a jeho súčastí podľa ustanovenia § 24 ods. 1 leteckého zákona a ostatné základné technické údaje lietadla, (E) údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu podľa ustanovenia § 26 ods. 5 písm. a) leteckého zákona a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva, (F) dátum zápisu lietadla do registra lietadiel a dátum výmazu lietadla z registra lietadiel, (G) číslo a dátum rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o povolení výnimočného zápisu do registra lietadiel, ak ide o výnimočný zápis do registra lietadiel podľa ustanovenia § 25 ods. 4 leteckého zákona, (H) iné skutočnosti o vlastníkovi lietadla, prevádzkovateľovi lietadla, lietadle a jeho súčastiach a o zmene práva k lietadlu a jeho súčastiam, ktoré sú Dopravnému úradu známe, na základe doručenej verejnej listiny“ (ustanovenie § 26 ods. 5 leteckého zákona).

„Register lietadiel sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra lietadiel tvoria údaje o vlastníkovi lietadla a prevádzkovateľovi lietadla v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu, poznávacia značka lietadla, typ lietadla, výrobné číslo lietadla a údaje o záložnom práve, záložnom veriteľovi v rozsahu meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno a meno a priezvisko, ak sa odlišujú od obchodného mena, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, názov alebo obchodné meno a označenie právnej formy, ak ide o právnickú osobu a pohľadávke zabezpečenej záložným právom, ak je lietadlo alebo jeho súčasť predmetom záložného práva. Údaje zapísané do verejnej časti registra lietadiel Dopravný úrad zverejňuje na svojom webovom sídle na účel informovania o zápise lietadla do registra lietadiel a o vlastníckom práve a záložnom práve k lietadlu a jeho súčastiam“ (ustanovenie § 26 ods. 6 leteckého zákona).

„Osoba, ktorá preukáže, že je to potrebné na ochranu jej práv alebo právom chráneného záujmu, má právo požiadať Dopravný úrad o výpis z verejnej časti registra lietadiel. Výpis z verejnej časti registra lietadiel obsahuje údaje zapísané vo verejnej časti registra lietadiel platné v deň jeho vydania. Každý má právo požiadať Dopravný úrad o vydanie prehľadu údajov zapísaných v registri lietadiel. Prehľad údajov zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel obsahuje informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel platných v deň jeho vydania a informácie o údajoch zapísaných vo verejnej časti registra lietadiel, ale v deň jeho vydania už neplatných. Ak lietadlo nie je zapísané v registri lietadiel alebo osoba nie je zapísaná v registri lietadiel ako vlastník alebo spoluvlastník lietadla, prevádzkovateľ lietadla alebo záložný veriteľ, Dopravný úrad vydá o tom potvrdenie“ (ustanovenie § 26 ods. 7 leteckého zákona).

„Neverejnú časť registra lietadiel tvoria údaje podľa ustanovenia § 26 ods. 5leteckého zákona, ktoré nie sú uvedené v ustanovení § 26 ods. 6 druhej vete leteckého zákona. Údaje z neverejnej časti registra lietadiel možno poskytnúť len osobe, ktorej sa údaje týkajú, orgánu verejnej moci v rozsahu jeho pôsobnosti, fyzickej osobe a právnickej osobe, ak jej bola zverená pôsobnosť v oblasti verejnej správy, a subjektu podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 26 ods. 8 leteckého zákona). „Údaje zapísané v registri lietadiel sa považujú za zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Ak je preukázaný opak, Dopravný úrad z vlastného podnetu môže vykonať zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel; tým nie je dotknutá povinnosť podľa ustanovenia § 26 ods. 12 leteckého zákona“ (ustanovenie § 26 ods. 9 leteckého zákona).

„Zápis do registra lietadiel, zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel alebo výmaz z registra lietadiel Dopravný úrad vykoná na základe žiadosti vlastníka lietadla; to neplatí, ak ide o údaje podľa ustanovenia § 26 ods. 5 písm. h) leteckého zákona. Žiadosť o zápis údajov do registra lietadiel podľa ustanovenia § 26 ods. 5 písm. e)leteckého zákona, vrátane ich zmeny, môže podať aj záložný veriteľ. Výmaz lietadla z registra lietadiel Dopravný úrad môže vykonať aj bez žiadosti, ak nie sú splnené podmienky podľa ustanovenia § 25 ods. 3 leteckého zákona, preukáže sa, že došlo k zničeniu lietadla, lietadlo je nezvestné viac ako 12 mesiacov alebo osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla je neplatné viac ako 24 mesiacov“ (ustanovenie § 26 ods. 10 leteckého zákona).

„Zápisom údajov o záložnom práve, záložnom veriteľovi a o pohľadávke zabezpečenej záložným právom do registra lietadiel nevzniká záložné právo k lietadlu alebo k súčasti lietadla“ (ustanovenie § 26 ods. 11 leteckého zákona). „Vlastník lietadla je povinný požiadať Dopravný úrad o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel a doložiť doklady, ktoré zmenu zapísaných údajov preukazujú, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď takáto zmena nastala. Ak sa v dôsledku takejto zmeny zmenia aj údaje uvedené v osvedčení o zápise lietadla do registra lietadiel (ďalej len „osvedčenie o zápise“), Dopravný úrad vydá nové osvedčenie o zápise, ktoré nahrádza pôvodné osvedčenie o zápise; vlastník lietadla je povinný pôvodné osvedčenie o zápise odovzdať Dopravnému úradu najneskôr v deň vydania nového osvedčenia o zápise“ (ustanovenie § 26 ods. 12 leteckého zákona).

„Pri zápise lietadla do registra lietadiel a zmene údajov zapísaných v registri lietadiel Dopravný úrad preveruje, či je po lietadle alebo motore lietadla vyhlásené pátranie v Schengenskom informačnom systéme. Ak pri zápise lietadla do registra lietadiel alebo zmene údajov zapísaných v registri lietadiel je jednoznačné a nepochybné, že lietadlo alebo motor lietadla je v pátraní, Dopravný úrad bezodkladne oznámi túto skutočnosť orgánu Policajného zboru, a zápis lietadla do registra lietadiel alebo zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel nevykoná“ (ustanovenie § 26 ods. 13 leteckého zákona).

„Náležitosti žiadosti o zápis lietadla do registra lietadiel, žiadosti o zmenu údajov zapísaných v registri lietadiel, žiadosti o výmaz lietadla z registra lietadiel a žiadosti o predbežné pridelenie registrovej značky lietadlu a podrobnosti o prideľovaní registrových značiek a špeciálnych registrových značiek ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 26 ods. 14 leteckého zákona). „Lietajúce športové zariadenia sa do registra lietadiel spravidla nezapisujú, ale môžu sa podľa rozhodnutia Dopravného úradu predpísaným spôsobom evidovať“ (ustanovenie § 26 ods. 15 leteckého zákona).

Zákon o vnútrozemskej plavbe

V rámci zákona o vnútrozemskej plavbe dochádza novelou napríklad k ustanoveniu povinnosti Dopravnému úradu preveriť pred zápisom plavidla do registra plavidiel, či je plavidlo alebo lodný motor v pátraní na základe prístupu do Schengenského informačného systému. Ak sa táto skutočnosť jednoznačne a nepochybne potvrdí, plavidlo v pátraní alebo lodný motor v pátraní Dopravný úrad nezapíše do registra plavidiel. Zároveň sa ustanovuje povinnosť Dopravnému úradu bezodkladne túto skutočnosť oznámiť orgánu Policajného zboru (ustanovenie § 24 ods. 8 zákona o vnútrozemskej plavbe).

Zákon o námornej plavbe

Zákon o námornej plavbe je zas, okrem iného, doplnený aj novým ustanovením § 5 ods. 4 zákona o námornej plavbe. V nadväznosti na ustanovenie § 69 ods. 9 zákona o PZ sa informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému budú poskytovať Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky na účely preverenia, či po námornej lodi alebo jej motore alebo rekreačnom plavidle alebo jeho motore je vyhlásené pátranie. V súvislosti s týmto ustanovením sa ustanovuje postup povereného zamestnanca pri výkone štátneho dozoru na námorných rekreačných plavidlách alebo námorných lodiach pri zistení, že samotné rekreačné plavidlo, námorná loď alebo ich motor je v pátraní (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o námornej plavbe).

Zákon o znalcoch

Z pohľadu zákona o znalcoch došlou novelou napríklad k úpravám, v zmysle ktorých bude Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru na základe zákona o znalcoch znaleckým ústavom v odbore kriminalistika. Keďže však nie je samostatnou právnickou osobou, ale je osobitnou súčasťou organizačnej štruktúry Policajného zboru, zakotvuje sa v zákone o znalcoch, úprava, ktorá zohľadňuje túto skutočnosť, ako aj ďalšie osobitosti, ktoré vyplývajú zo špecifického postavenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru výpočtom ustanovení zákona o znalcoch, ktoré sa na neho nevzťahujú (poistenie, vedenie denníka) (ustanovenia § 2 ods. 1 a § 19 ods. 5 zákona o znalcoch).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňom 01 júla 2022 a čiastočne (B) dňom určeným rozhodnutím Komisie podľa čl. 79 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, o zmene a zrušení rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EÚ v platnom znení.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....