Iné

Novela zákona o poľovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2013

Po vrátení pripravovaného zákona prezidentom Národná rada SR schválila novelu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve. Novela sa týka predovšetkým postupov pri uznávaní a zmenách poľovných revírov, postupov a činnosti zhromaždenia vlastníkov poľovných revírov, nakladania s divinou alebo živou zverou, ako i ďalších oblastí spadajúcich do úpravy zákona o poľovníctve.

Národná rada SR dňa 30.4.2013 schválila po vrátení návrhu zákona prezidentom novelu zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“). Cieľom novely je zjednodušiť niektoré postupy pri uznávaní a zmene hraníc poľovných revírov, ako i postupy pri priebehu zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov, ktorým patrí právo rozhodovať o podaní žiadosti o uznanie a zmenu hraníc poľovných revírov.

Orgány štátnej správy nemali podľa platného zákona o poľovníctve možnosť prehlásiť pozemok za poľovný, pokiaľ tento prestal spĺňať podmienky na zaradenie do nepoľovných plôch. Novela predmetný nedostatok odstraňuje v ust. § 4 ods. 8 zákona o poľovníctve, upravuje ďalej podmienky a postup prehlásenia pozemku za poľovný.

Predpokladá sa, že zavedenie novej úpravy zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov prinesie zjednodušenie celkového postupu. Zmeny vyplývajú z požiadaviek vlastníkov a doterajších skúseností orgánov štátnej správy v poľovníctve. Pôvodné ustanovenie § 5 prinieslo nový režim postupovania pri rozhodovaní vlastníkov poľovných pozemkov pri návrhoch na uznanie poľovných revírov, zmenu hraníc revírov či pri postúpení práva výkonu poľovníctva. Podľa novej úpravy bude napríklad zhromaždenie rozhodovať nie dvojtretinovou väčšinou počítanou podľa výmery poľovných pozemkov, ale už len nadpolovičnou väčšinou. Prítomní vlastníci poľovných pozemkov sa budú zapisovať do listiny prítomných. Zvolávateľ zhromaždenia zabezpečí a overí zápis do listiny prítomných. Priebeh zhromaždenia sa bude osvedčovať formou notárskej zápisnice, ktorej prílohou bude aj listina prítomných.

Zmenu hranice poľovného revíru, ktorého užívanie je postúpené zmluvou, možno vykonávať (1) po zániku zmluvy v dotknutých poľovných revíroch, (2) v čase platnosti zmlúv v dotknutých poľovných revíroch, ak so zmenou súhlasia užívatelia týchto poľovných revírov a vlastníci dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch, pričom podľa novej úpravy dotknutými poľovnými pozemkami sú tie, ktoré majú byť začlenené do iného poľovného revíru a (3) v čase platnosti zmlúv v jednom poľovnom revíri, ak so zmenou súhlasí užívateľ tohto poľovného revíru a vlastníci všetkých dotknutých poľovných pozemkov v dotknutých poľovných revíroch.

V rámci konania o zmene hraníc poľovného revíru novela umožnila podať žiadosť o zmenu hraníc nielen vlastníkovi poľovného revíru, ale aj vlastníkom spoločného poľovného revíru, ktorí doposiaľ takým oprávnením nedisponovali.

Užívanie poľovného revíru upravuje ust. § 13 zákona o poľovníctve. Novela doplnila zákon o nové ust. § 13a a 13b, ktorými zavádza osobitný postup užívania poľovných revírov s viac ako 2/3 poľovných pozemkov vo vlastníctve štátu a pri osobitnom užívaní poľovných revírov. Právnická osoba so správou dvojtretinovej výmery poľovných pozemkov pri postupovaní užívania poľovného revíru inej osobe formou zmluvy v zmysle ust. § 13a nemusí zvolávať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov. Namiesto postupov zhromaždenia vlastníkov poľovných revírov uvedená osoba vyberie užívateľa poľovného revíru na základe verejnej obchodnej súťaže.

Podľa nového ust. § 13b zákona o poľovníctve môže Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z dôvodu zachovania kvality genofondu niektorých druhov zveri rozhodnúť o osobitnom užívaní poľovného revíru na 15 rokov. Užívateľom vyhradeného revíru bude môcť byť Slovenský pozemkový fondprávnická osoba, ktorej jej zakladateľ alebo zriaďovateľ zveril do správy lesný majetok alebo právnická osoba registrovaná na území Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej náplni vedeckú alebo pedagogickú činnosť v odbore poľovníctva. Vlastníkovi poľovného revíru začleneného do vyhradeného revíru bude patriť náhrada podľa sadzobníka v zmysle prílohy č. 2 zákona o poľovníctve.

Od 1. januára 2014 budú účinné zmeny, ktoré novela zavádza do ust. § 51 upravujúceho poľovný lístok. Poľovný lístok je verejná listina osvedčujúca oprávnenie jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky na lov zveri ustanovené zákonom.

Poľovné lístky sa budú podľa novej úpravy vydávať (1) na týždeň, mesiac, jeden, päť alebo desať rokov pre občana Slovenskej republiky a cudzinca, osobám nad 62 rokov na dobu neurčitú a (2) na obdobie riadneho štúdia pre poslucháča strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom.

Žiadosť o vydanie alebo predĺženie platnosti poľovného lístka podáva žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadosť o predĺženie platnosti doloženú predpísanými náležitosťami podáva žiadateľ najneskôr 30 dní pred uplynutím doby jeho platnosti. O ukončení platnosti poľovného lístka bude jeho držiteľa upozorňovať komora v lehote najmenej 60 dní pred ukončením jeho platnosti.

Prechod s vybitou poľovnou zbraňou cez cudzí poľovný revír, mimo verejnej komunikácie a bez povolenia na lov je podľa ust. § 62 ods. 9 zákona o poľovníctve možný iba so súhlasom a za podmienok, ktoré určí užívateľ daného poľovného revíru. Podľa novely sa na prechod s vybitou zbraňou nebude vyžadovať súhlas užívateľa poľovného revíru. Prechod bude realizovateľný za jedinej podmienky, a to, že zbraň bude uložená v púzdre.

Podľa ust. § 63 ods. 3 zákona o poľovníctve patrí usmrtená zver, ktorá bola nájdená na nepoľovných plocháchalebo zranená zver, ktorá prebehla alebo preletela na nepoľovné plochy, užívateľovi najbližšieho poľovného revíru. Ak ide o zver, ktorá je zároveň celoročne chráneným živočíchom, užívateľ najbližšieho poľovného revíru zabezpečí oznámenie nálezu zveri príslušnému orgánu ochrany prírody. V zmysle novely príslušný orgán určí spôsob ďalšieho nakladania s ňou podľa osobitného predpisu.

Medzi zakázané spôsoby lovu a iné zákazy pribudlo nové ustanovenie v zmysle § 65 ods. 2, a to písm. n). Zakázaným spôsobom lovu zveri bude aj strieľanie na zver samonabíjacou zbraňou alebo samočinnou zbraňouktorej zásobník obsahuje viac ako dva náboje.

Okrem uvedených zmien priniesla novela aj mnohé ďalšie. Účinnosť nadobudne dňa 1. júla 2013, s výnimkou niektorých zmien dotýkajúcich sa poľovného lístka, disciplinárneho previnenia a splnomocňovacích ustanovení, ktoré budú účinné od 1. januára 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....