Verejná správa

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2022

Za účelom úpravy podmienok poskytovania dotácií na rozvoj priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb v reakcii na aplikačnú prax a posun v oblasti infraštruktúry priemyselných zón, prijala Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Dňa 29. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 467/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“).

  • Prehľad najdôležitejších zmien

Základnými zmenami, ktoré novela do zákona o poskytovaní dotácií prináša, sú: (A) zahrnutie dvoch nových účelov použitia dotácie: preložka elektronických komunikačných sietí alebo vybraných líniových stavieb a náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu, vývoja a služieb, (B) zahrnutie odstránenia alebo zmiernenia negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou zmenou doterajšieho účelu dotácie, (C) ustanovenie pravidiel spolufinancovania účelu dotácie, (D) pridanie novej kategórie úloh, na plnenie ktorých môže obec alebo vyšší územný celok žiadať dotáciu, a to úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií, (E) vytvorenie podmienok na podávanie žiadostí týkajúcich sa mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora aj mimo výzvy na predkladanie žiadostí, (F) úprava povinností prijímateľa a požadovaných príloh žiadosti v reakcii na uvedené zmeny.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o poskytovaní dotácií priniesla.

Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o poskytovaní dotácií.

Prvou výraznejšou zmenou, ktorú novela prináša, je modifikácia ustanovenia § 7 zákona o poskytovaní dotácií.

„Dotáciu podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií možno poskytnúť na (A) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu a preložku (1) prístupovej komunikácie alebo železničnej vlečky, (2) kanalizácie, prečerpávacej stanice alebo čistiarne odpadových vôd, (3) prípojky vody, vodojemu alebo čerpacej stanice, (4) prípojky plynu vrátane hlavného uzáveru plynu a plynárenského zariadenia alebo regulačnej stanice plynu, (5) elektrickej prípojky alebo transformačnej stanice, (B) preložku vedení a telekomunikačných zariadení, alebo vybraných líniových stavieb, (C) terénne úpravy, vrátane asanácie v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel, (D) náklady na projektovú dokumentáciu stavieb alebo činností podľa ustanovení § 7 ods. 1 písmen a) až c) a f) až j) zákona o poskytovaní dotácií, (E) náklady na štúdiu realizovateľnosti projektu súvisiaceho s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, (F) výkup pozemkov pod stavbami realizovanými podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písmena a) zákona o poskytovaní dotácií alebo pod inžinierskymi stavbami vo vlastníctve žiadateľa, ktoré žiadateľ uvedie v projekte podľa ustanovenia § 10 ods. 6 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií, (G) odkúpenie nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemysel, (H) výstavbu, prestavbu, rekonštrukciu alebo odstránenie nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel, (I) odkúpenie alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písmen g) a h) zákona o poskytovaní dotácií vrátane súvisiacich inžinierskych sietí uložených v cestnom telese prístupovej komunikácie, (J) odstránenie alebo zmiernenie negatívneho environmentálneho vplyvu spôsobeného priemyselnou výrobou v zóne vyčlenenej územným plánom pre priemysel, (K) archeologický výskum, (L) geologické práce, (M) vybrané geodetické a kartografické činnosti, (N) úhradu nákladov obchodnej spoločnosti založenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorá zabezpečuje realizáciu účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, vyplývajúceho z mandátnej zmluvy podľa ustanovenia § 10 ods. 6 písm. g) zákona o poskytovaní dotácií“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií).

„Na účely poskytnutia dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií sa rozumie (A) úlohami súvisiacimi s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií úlohy realizované za účelom vytvorenia vhodných podmienok na zabezpečenie rozvoja investícií súvisiace najmä s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou, odstránením a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou, (B) mimoriadnymi a naliehavými úlohami súvisiacimi s investíciou investora neodkladné úlohy nutné pre realizáciu investície investora, súvisiace najmä s výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou a preložkou stavebných objektov, výstavbou, prestavbou, rekonštrukciou, odstránením a odkúpením nehnuteľností v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, výkupom pozemkov, zabezpečením prác, prieskumov a projektovej dokumentácie a úhrada nákladov vynaložených na kompenzačné opatrenia potrebné na zmiernenie následkov vyvolaných zvýšenou ekonomickou aktivitou, (C) zónou vyčlenenou územným plánom pre priemysel územie vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny ako územie, ktorého funkčné využitie je určené na priemyselnú výrobu, výskum a vývoja súvisiace služby, (D) začatím prác na realizácii účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje vznik záväzku žiadateľa, na základe ktorého je realizácia účelu dotácie nezvratná, najmä objednanie stavebných prác, objednanie projektovej dokumentácie, objednanie dlhodobého majetku alebo kúpa dlhodobého majetku; prípravné práce, ako je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, podpis mandátnej zmluvy s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, uskutočnenie verejného obstarávania a získanie povolení, sa nepovažuje za začatie prác, (E) poskytnutím dotácie deň účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, (F) orgánom verejnej správy orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií).

„Dotáciu podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) až c) a j) až m) zákona o poskytovaní dotácií možno poskytnúť len, ak sa pozemok, na ktorom bude účel dotácie realizovaný, nachádza v správe alebo vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy alebo osoby zriadenej orgánom verejnej správy“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o poskytovaní dotácií). „Dotáciu podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií možno poskytnúť (A) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, (B) obci alebo vyššiemu územnému celku na plnenie mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora, ktorý zriadil alebo zriadi svoju prevádzkareň v zóne vyčlenenej na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, (C) obchodnej spoločnosti založenej ministerstvom na realizáciu činností uvedených v projekte schválenom vládou“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o poskytovaní dotácií).

„Ministerstvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií na svojom webovom sídle najmenej tri mesiace pred termínom predkladania žiadostí. Ministerstvo môže vyhlásiť aj čiastkovú výzvu, ktorá zahŕňa vybrané účely dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií. O dotáciu poskytovanú v súvislosti s plnením mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií a o dotáciu poskytovanú v súvislosti s realizáciou činností uvedených v zámere schválenom vládou podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií možno požiadať aj bez vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadostí“ (ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o poskytovaní dotácií). „Žiadateľ sa môže podieľať na spolufinancovaní účelu dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií, ak preukáže zabezpečenie spolufinancovania z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, ktoré nepredstavujú štátnu pomoc ani minimálnu pomoc, najmenej vo výške 5 %z celkového rozpočtu projektu. Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie“ (ustanovenie § 7 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií).

„Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií má povinnosť (A) zrealizovať účel dotácie v súlade so žiadosťou a zmluvou o poskytnutí dotácie, (B) zdržať sa prevodu správy alebo prevodu vlastníckeho práva k stavebným objektom alebo pozemkom, na ktoré mu bola poskytnutá dotácia podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a), b) alebo písm. f) zákona o poskytovaní dotácií na inú osobu v období 10 rokov od poskytnutia dotácie s výnimkou prevodu správy alebo prevodu vlastníckeho práva na orgán verejnej správy alebo osobu zriadenú orgánom verejnej správy, (C) zdržať sa odstránenia funkčného využitia územia, dokladovaného prílohou žiadosti podľa ustanovenia § 10 ods. 6 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, z územného plánu obce alebo územného plánu zóny na ploche, na ktorej sa nachádza nehnuteľnosť alebo prístupová komunikácia, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. g), h) alebo písm. i) zákona o poskytovaní dotácií v období 15 rokov od poskytnutia dotácie“ (ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o poskytovaní dotácií).

„Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií má povinnosť v prípade prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnosti alebo prístupovej komunikácii, na ktorú mu bola poskytnutá dotácia podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. g), h) alebo písm. i) zákona o poskytovaní dotácií, vykonať prevod vlastníckych práv pri dodržaní pravidiel štátnej pomoci a minimálnej pomoci alebo vykonať prevod vlastníckych práv za trhovú cenu v danom čase“ (ustanovenie § 7 ods. 8 zákona o poskytovaní dotácií). „Prijímateľ dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií má povinnosť (A) predkladať ministerstvu ročné správy o použití dotácie a zostatku dotácie, (B) predložiť záverečnú správu do troch mesiacov odo dňa vyčerpania dotácie, (C) zverejniť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo na úradnej tabuli informáciu o prijímateľovi dotácie, poskytovateľovi dotácie, účele dotácie a výške dotácie do troch mesiacov od poskytnutia dotácie a zachovať ju najmenej počas dvoch rokov od jej zverejnenia“ (ustanovenie § 7 ods. 9 zákona o poskytovaní dotácií).

„Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie a porušil povinnosť podľa ustanovenia § 7 ods. 7 písm. a) alebo písm. c) zákona o poskytovaní dotácií, alebo podľa ustanovenia § 7 ods. 8 zákona o poskytovaní dotácií, vráti poskytnutú dotáciu v celej výške“ (ustanovenie § 7 ods. 10 zákona o poskytovaní dotácií). „Obec alebo vyšší územný celok, ktorý je prijímateľom dotácie a porušil povinnosť podľa ustanovenia § 7 ods. 7 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií, vráti časť dotácie, ktorej sa porušenie povinnosti týka. Ak časť, ktorej sa porušenie povinnosti podľa prvej vety týka prekročí podiel 75 % poskytnutej dotácie, prijímateľ dotácie vráti poskytnutú dotáciu v celej výške“ (ustanovenie § 7 ods. 11 zákona o poskytovaní dotácií).

Zmenami si po novom prechádza aj ustanovenie § 10 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií.

„Prílohou k žiadosti podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií sú (A) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, (B) projekt súvisiaci s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ktorý obsahuje (1) názov projektu, (2) miesto realizácie projektu zakreslené do leteckej alebo satelitnej snímky s mierkou, z ktorého bude zreteľné umiestnenie projektu a vzťah k okolitému územiu, (3) plánovaný harmonogram realizácie účelu dotácie, (4) popis projektu, v ktorom žiadateľ uvedie podrobný rozpis a odôvodnenie úloh súvisiacich s prípravou územia na zabezpečenie rozvoja investícií a regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku alebo mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora a regionálnym rozvojom obce alebo vyššieho územného celku, (5) detailný štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorým žiadateľ preukazuje výšku požadovanej dotácie; ak účel dotácie zahŕňa stavebné objekty, rozpočet je vypracovaný autorizovanou osobou, ak ešte neprebehlo verejné obstarávanie, žiadateľ musí rozpočet dodatočne spresniť na základe jeho výsledku, (6) výkaz výmer na jednotlivé stavebné objekty, ak sa ich projekt týka, (7) informácie potrebné na vyhodnotenie kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, ak sa žiadosť podáva na základe výzvy na predkladanie žiadostí, (C) doklady týkajúce sa stavieb, ak je predmetom žiadosti dotácia na výstavbu, zmenu stavby alebo stavebné úpravy, a to (1) právoplatné rozhodnutie o povolení stavby a ak žiadateľ nemá právoplatné rozhodnutie o povolení stavby, čestné vyhlásenie o dodatočnom predložení právoplatného stavebného povolenia s uvedením lehoty jeho predloženia nie dlhšej ako štyri mesiace od dátumu doručenia žiadosti alebo nie dlhšej ako šesť mesiacov od dátumu doručenia žiadosti, ak účel dotácie zahŕňa aj dotáciu podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona o poskytovaní dotácií, (2) doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu, (3) údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k stavbe alebo doklad, ktorým stavebník preukazuje iné právo k stavbe, alebo súhlas vlastníka stavby, ktoré ho oprávňujú vykonať zmenu stavby alebo stavebné úpravy, ak ide o zmenu stavby alebo stavebné úpravy, (D) čestné vyhlásenie žiadateľa o správnosti, pravdivosti a úplnosti údajov a informácií uvedených v žiadosti, vrátane príloh k žiadosti a o tom, že nedošlo k začatiu prác na realizácii účelu dotácie pred podaním žiadosti na ministerstvo, (E) doklad, ktorým žiadateľ preukáže, že územie, na ktorom sa má realizovať účel dotácie alebo bezprostredne susediace územie je vymedzené v schválenom územnom pláne obce alebo územnom pláne zóny ako územie, ktorého funkčné využitie je určené na priemyselnú výrobu, výskum a vývoj a súvisiace služby, (F) znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou nie starší ako štyri mesiace, ak je predmetom žiadosti dotácia podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. f), g) alebo písm. i) zákona o poskytovaní dotácií, (G) mandátna zmluva s obchodnou spoločnosťou založenou ministerstvom, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí proces verejného obstarávania a realizácia účelu, na ktorý sa dotácia poskytuje, ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok a ak je predmetom žiadosti dotácia vo výške viac ako 300 000 eur, (H) zmluva o budúcej zmluve medzi obcou alebo vyšším územným celkom a investorom, ktorý zriadi alebo rozšíri svoju prevádzkareň v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ktorá upraví ich vzťahy najmä v oblasti investičného zámeru, zabezpečenia záväzkov investora na obstaranie investície, záväzkov investora na vytvorenie nových pracovných miest v prevádzkarni, ktorú zriadi v zóne na realizáciu projektov súvisiacich s rozvojom priemyselnej výroby, výskumu a vývoja a služieb, ak je predmetom žiadosti dotácia požadovaná v súvislosti s plnením mimoriadnych a naliehavých úloh súvisiacich s investíciou investora podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. b) zákona o poskytovaní dotácií, (I) doklad o disponovaní finančnými prostriedkami, ak žiadateľ spolufinancuje účel dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií z vlastných zdrojov, (J) doklad o disponovaní finančnými prostriedkami a čestné vyhlásenie o tom, že tieto zdroje nepredstavujú štátnu pomoc ani minimálnu pomoc, ak žiadateľ spolufinancuje účel dotácie podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií z iných ako vlastných zdrojov“ (ustanovenie § 10 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií).

Na záver dochádza novelou aj k doplneniu nových ustanovení § 11 ods. 6 a 7 zákona o poskytovaní dotácií.

„Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje (A) označenie zmluvných strán, (B) účel, na ktorý sa dotácia poskytuje, (C) výšku poskytnutej dotácie, (D) číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia poukazuje, (E) podmienky poskytnutia a použitia dotácie, (F) podmienky a povinnosti spolufinancovania účelu dotácie, ak k nemu dochádza, (G) práva a povinnosti zmluvných strán, (H) podmienky zúčtovania dotácie a termín odvodu nepoužitých finančných prostriedkov a výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu, (I) číslo účtu vo formáte medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) vedeného v Štátnej pokladnici, na ktorý sa poukazujú nepoužité finančné prostriedky a výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, (J) dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy, (K) možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie, (L) záväzok prijímateľa dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, (M) spôsob a postup vrátenia poskytnutej dotácie pri neplnení podmienok poskytnutia a použitia dotácie“ (ustanovenie § 11 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií).

„Ministerstvo za účelom poskytnutia dotácie vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ak tento zákon o poskytovaní dotácií neustanovuje inak“ (ustanovenie § 11 ods. 7 zákona o poskytovaní dotácií).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. marca 2023.

Publikované dňa 17.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....