Verejná správa

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2015

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky upravuje účel, rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Cieľom novely predmetného zákona je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Návrh zákona súčasne taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít. V našom článku sa rámcovo dočítate, aké zmeny novely priniesla.

Dňa 17.03.2015 poslanci Národnej rady SR schválili novelu zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej ako „zákon“).

Novelizovaná podoba zákona nadobudne účinnosť dňa 1. júna 2015.

Zákon v ust. § 2 určuje účel poskytovania dotácií v jeho rámci. Po novom v zmysle doplneného písm. l) do odseku 1 podľa tohto zákona možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva aj na účely podpory protidrogových aktivít.

Uvedeným došlo k rozšíreniu možnosti poskytnúť dotácie na podporu protidrogových aktivít z dôvodu delimitácie pôsobností v oblasti protidrogovej politiky a monitoringu drogovej situácie na Slovensku z Úradu vlády Slovenskej republiky na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

V tomto smere sa ďalej predmetné ust. § 2 doplnilo odsekom 3, ktorý ustanovuje rozsah podporujúcich aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti. Dotáciu podľa odseku 1 písm. l) je možné poskytnúť na (1) nákup materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti, (2) vzdelávacie aktivity v protidrogovej oblasti, (3) prípravu, zabezpečenie alebo vykonávanie metodickej činnosti v protidrogovej oblasti, (4) podporu alebo propagáciu národnej protidrogovej stratégie, (5) prevenciu drogovej závislosti, liečbu drogovo závislých osôb alebo resocializáciu drogovo závislých osôb, (6) tvorbu a rozvoj systému monitoringu drogovej situácie v Slovenskej republike alebo hodnotenie drogovej situácie v Slovenskej republike a (7) zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.

Po novom sa doplnenými odsekmi 8 a 9 sa v ust. § 3 ustanovuje orgán na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Podľa odseku 8 žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a), teda na účel výskumu a vývoja, vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva zriadená ministerstvom zdravotníctva. Člen rady nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen rady ani jemu blízka osoba nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom Vedeckej rady nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.

Podľa odseku 9 Vedecká rada je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií a postupu ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.

V ustanovení § 4, upravujúceho viaceré podmienky pre dotácie, sa parciálne mení niekoľko skutočností vzhľadom na potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Podľa odseku 2 predmetného ustanovenia z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) najviac do výšky 95 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) nemožno poskytnúť na (1) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov, (2) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch ani na (3) úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní; to neplatí, ak ide o dotáciu na účely podľa § 2 ods. 1 písm. i) až l) alebo ak je žiadateľom Slovenský Červený kríž, v rozsahu podľa odseku 5.

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin.

Ak je žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) Slovenský Červený kríž, možno poskytnúť dotáciu na mzdové náklady, odmeny vyplácané na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, poistné na sociálne poistenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie a poistné na verejné zdravotné poistenie za zamestnancov Slovenského Červeného kríža najviac vo výške 50 % z celkovej sumy dotácie.

Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohách č. 2 až 4 zákona.

Odsek 7 po novom určuje čo je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l). Okrem dokladov podľa osobitného predpisu sú prílohami (1) popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia, (2) štruktúrovaný rozpočet projektu, (3) doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, (4) výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, (5) výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti, (6) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba a (7) doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov podľa odseku 2.

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 3 písm. g) (ak je účelom dotácie zmena stavby alebo stavebná úprava zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb), je okrem dokladov podľa odseku 7 nasledovné: (1) výpis z katastra nehnuteľností alebo list vlastníctva alebo zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, (2) čestné vyhlásenie žiadateľa, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti najmenej po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania, (3) čestné vyhlásenie žiadateľa, že dokončenú alebo zrekonštruovanú stavbu bude využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia alebo rekonštrukcie stavby, (4) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti a (5) právoplatné stavebné povolenie alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.

Žiadateľ o poskytnutie dotácie podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) predkladá ministerstvu zdravotníctva žiadosť na základe verejnej výzvy, ktorú ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle.

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa ust. § 2 ods. 1 písm. b) až l) vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia zriadená ministerstvom zdravotníctva. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi.

Podľa ust. § 5 doplneného odseku 9 kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) až l) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....