Iné

Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2022

Národná rada Slovenskej republiky sa dotkla aj problematiky poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, spôsobu poskytovania dotácií, či osobitných ustanovení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 22. marca 2022 zákon č. 115/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách v pôsobnosti MVSR“).

Novela vychádza z Plánu legislatívnych úloh na rok 2021 v súvislosti s prechodom pôsobnosti Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pod Úrad vlády Slovenskej republiky. Novelou sa sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity zo zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR do zákona o dotáciách, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky. Zároveň sa v predmetných ustanoveniach robí niekoľko zmien na základe aplikačnej praxe a integračných potrieb marginalizovaných rómskych komunít, najmä doplnenie nových dotačných titulov. Okrem toho sa v zákone o dotáciách zosúlaďuje terminológia so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o dotáciách prináša je zavedenie odkazu na zákon o športe do ustanovení § 2 ods. 1 písm. c) a § 2 ods. 2 písm. d)  zákona o dotáciách a zjednotenie súvisiacej terminológie so zákonom o športe.

Ďalšou výraznejšou novinkou je doplnenie ustanovenia § 2 zákona o dotáciách o nový odsek 3.

„Dotáciu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na (A) podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) až j) alebo l) až n) zákona o dotáciách, (B) obstaranie obecných bytov na komunitnom participatívnom systéme, (C) zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekonštrukciu obecných bytov, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu a výstavbu skladov paliva k bytom nižšieho štandardu, (D) podporu vzdelávania a výchovy vrátane rozvoja finančnej gramotnosti, mediálnej gramotnosti a počítačovej gramotnosti, (E) podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce, (F) podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, (G) podporu športových aktivít, (H) podporu ochrany verejného poriadku, rómskych občianskych hliadok, komunitných peších hliadok, miestnych občianskych poriadkových služieb, susedských akčných skupín, domovníkov, asistentov samosprávy,  zlepšovania občianskeho spolužitia, mediácie a scitlivovania verejnej mienky, (I) tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít, (J) podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií, (K) podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov, (L) podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov, (M) podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí, (N) podporu prioritných politík a cieľov aktuálnej Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov, (O) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám a úloh vyplývajúcich z  programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky alebo verejných politík a verejných stratégií Slovenskej republiky, ktorých cieľom je odstránenie znevýhodnenia Rómov najmä v oblasti rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, prístupu k službám, zapájania sa do verejných politík zameraných na reprezentatívne presadzovanie potrieb marginalizovaných rómskych komunít, osobitne vo vzťahu k orgánom verejnej správy, (P) podporu implementácie záväzkov a odporúčaní vyplývajúcich z  medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktoré majú prednosť pred zákonom, (R) odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, najmä ohrozenia verejného zdravia, na opatrenia krízovej intervencie vrátane núdzového zásobovania alebo na znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu financovaných podľa osobitného predpisu v samostatnom programe, (S) podporu pôdohospodárskej výroby, výrobných činností a služieb s cieľom zlepšenia základných funkcií, životných podmienok a sebestačnosti urbanistických sídiel marginalizovaných rómskych komunít“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o dotáciách).

Obmenou prešla aj problematika spôsobu poskytovania dotácií v podobe ustanovenia § 6 zákona o dotáciách.

„Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona o dotáciách žiadateľ predkladá písomne; vzor žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe č. 1a zákona o dotáciách. Ak ide o poskytovanie dotácie na účely podľa ustanovenia § 4 zákona o dotáciách, súčasťou žiadosti sú aj údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o dotáciách).

„Prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu je (A) popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 zákona o dotáciách, (B) štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 zákona o dotáciách a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o dotáciách).

„Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie žiadateľ o poskytnutie dotácie úradu vlády predkladá (A) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok, (B) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie, (C) kópiu zmluvy o zriadení účtu v banke, (D) doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa ustanovenia § 5 zákona o dotáciách, najmä výpis z bankového účtu alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov; ak je žiadateľom obec alebo vyšší územný celok, predkladá sa výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo výpis z uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku, (E) kópiu zmluvy o budúcej zmluve o nájomnom vzťahu, ak ide o dotáciu podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách“ (ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o dotáciách).

„Na účely podľa ustanovenia § 4 zákona o dotáciách sú prílohou žiadosti o poskytnutie dotácie aj (A) zmluva o výpožičke nehnuteľnosti alebo iná listina, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, (B) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti, zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou, (C) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa ustanovenia § 4 zákona o dotáciách poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby, (D) písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti, o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti alebo inú listinu, z ktorej vyplýva právo užívania pozemku alebo stavby žiadateľom v trvaní najmenej desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, (E) právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o dotáciách).

„Na poskytovanie dotácií na účely podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. h), k), l), n), o) a p) zákona o dotáciách sa nevťahujú ustanovenia § 5, § 7 ods. 1 a 2 a § 8 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách, ak úrad vlády neurčí inak. Na poskytovanie dotácie na účel podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. r) zákona o dotáciách sa nevzťahujú ustanovenia § 6 ods. 3 písm. d), § 3 ods. 1 písm. c) až n) a § 5 zákona o dotáciách. Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. r) zákona o dotáciách vyhodnocuje úrad vlády, ak vo výzve nie je uvedené, že žiadosť hodnotí komisia. Dotáciu na účel podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. h), k), l), o), p) alebo písm. r) zákona o dotáciách možno poskytnúť aj opakovane“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o dotáciách).

Novela priniesla do zákona o dotáciách aj nové ustanovenie § 6a („Osobitné ustanovenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“).

„Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sumu dotácie uvedenej v ustanovení § 2 ods. 3 písm. r) zákona o dotáciách, jej účel, spôsob jej poskytnutia, možnosť jej opakovaného poskytnutia v rozpočtovom roku a  postup pri jej zúčtovaní“ (ustanovenie § 6a zákona o dotáciách).

Zmenou si po novom prešla aj oblasť zverejňovania informácií, a to zakotvením nového ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o dotáciách.

„Úrad vlády zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (A) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, (B) najmenej 45 dní pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä (1) základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, (2) formulár žiadosti, popis projektu a štruktúrovaný rozpočet v elektronickej podobe a ďalšie formuláre a prílohy podľa povahy výzvy, (3) okruh oprávnených subjektov, (4) disponibilný objem zdrojov na danú výzvu, (5) najnižšiu a najvyššiu výšku jednej dotácie, (6) zloženie komisie; to neplatí, ak žiadosť vyhodnocuje úrad vlády podľa ustanovenia § 6 ods. 5 tretej vety zákona o dotáciách, (7) návrh zmluvy o poskytnutí dotácie, (C) všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti, (D) všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti, (E) vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o dotáciách).

Novela sa okrem zákona o dotáciách dotkla aj zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR, a to napríklad vypustením niektorých ustanovení (napr. ustanovenia § 2 písm. i), § 4a, § 6 ods. 3 zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR), a to vzhľadom na prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky.

Novinkou v zákone o dotáciách v pôsobnosti MVSR je aj nové prechodné ustanovenie § 10a zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR.

„Finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa ustanovenia § 2 písm. i) zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR v znení účinnom do 30. apríla 2022, vykoná Úrad vlády Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 10a zákona o dotáciách v pôsobnosti MVSR).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....