Iné

Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

Po novom sa menia aj podmienky povoľovania, dovážania, vlastnenia alebo používania prekurzorov, a to práve novelou zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín.

Dňa 17. marca 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 122/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pôsobnosti“). Okrem zákona o pôsobnosti, dochádza novelou k zmene a doplneniu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Cieľ novely

Cieľom novely je najmä snaha implementovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013“ (ďalej len nariadenie (EÚ) 2019/1148) do právneho poriadku Slovenskej republiky. Novela ustanovuje optimálny spôsob regulácie sprístupňovania, dovozu, držby a používania prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti a to zavedením režimu zákazu prístupu členov širokej verejnosti k obmedzeným prekurzorom výbušnín (látkam z prílohy I Nariadenia (EÚ) 2019/1148 nad stanovenú koncentráciu). Vymedzuje oblasť pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti prekurzorov výbušnín a zavádza nástroje pre vynucovanie povinností. Nariadenie (EÚ) 2019/1148 je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ od 1. februára 2021.

Obmenou si na úvod novely prechádzajú ustanovenia § 2 a § 3 zákona o pôsobnosti, upravujúce problematiku orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín a problematiku hlavného banského úradu.

„Orgánmi štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín sú (A) Hlavný banský úrad, (B)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo vnútra“), (C) obvodné banské úrady, (D) colné úrady“ (ustanovenie § 2 zákona o pôsobnosti).

„Hlavný banský úrad vo veciach prekurzorov výbušnín (A) riadi výkon štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín, (B) spolupracuje s Európskou komisiou a inými členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o európskom hospodárskom priestore podľa osobitného predpisu, (C) zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty v súlade s osobitným predpisom, (D) zhromažďuje informácie a údaje, spracúva súhrnné správy a poskytuje ich Európskej komisii“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o pôsobnosti). „Látkové množstvo pre každý obmedzený prekurzor výbušnín, ktoré sa na účely zákona o pôsobnosti bude považovať za nepatrné množstvo, ustanovuje príloha. Na účely posudzovania porušenia zákona o pôsobnosti sa hľadí na každý obmedzený prekurzor výbušnín samostatne“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o pôsobnosti).

Novela sa dotýka aj osobného banského úradu a prináša novú úpravu ustanovenia § 5 zákona o pôsobnosti.

„Obvodný banský úrad (A) kontroluje dodržiavanie podmienok zákazu sprístupňovania obmedzených prekurzorov výbušnín pri predaji alebo poskytovaní služieb členom širokej verejnosti, (B) kontroluje dodržiavanie povinností hospodárskeho subjektu alebo profesionálneho používateľa sprístupňujúceho regulované prekurzory výbušnín na online trhy podľa osobitného predpisu, (C) poskytuje hlavnému banskému úradu informácie potrebné na vypracovanie súhrnnej správy podľa ustanovenia § 3 ods. 1 písm. d) zákona o pôsobnosti, (D) prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa ustanovenia § 8 alebo § 9 zákona o pôsobnosti“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o pôsobnosti).

Novému zneniu sa nevyhli ani ustanovenia § 7 a § 8 zákona o pôsobnosti.

„Hospodársky subjekt nesmie obmedzený prekurzor výbušniny sprístupniť alebo dovážať členom širokej verejnosti“ (ustanovenie § 7 ods. 1zákona o pôsobnosti). „Hospodársky subjekt vedie evidenciu nadobudnutých a spotrebovaných obmedzených prekurzorov výbušnín a uvedie na žiadosť správnych orgánov uvedených v ustanovení § 2 písm. a) a c) zákona o pôsobnosti bezodkladne informácie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o pôsobnosti).

„Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa regulované prekurzory výbušnín je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o pôsobnosti podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o pôsobnosti). „Profesionálny používateľ alebo hospodársky subjekt je povinný preukázať hodnoverným spôsobom inému hospodárskemu subjektu, že obmedzený prekurzor výbušnín, ktorý od neho zamýšľa nadobudnúť, je nevyhnutný na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti. Za profesionálneho používateľa sa na účely zákona o pôsobnosti považuje aj osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a ktorá nadobúda obmedzené prekurzory výbušnín na základe jej osobitného oprávnenia alebo odbornej spôsobilosti na účely výkonu jej osobitného oprávnenia“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o pôsobnosti).

„Profesionálny používateľ je povinný preukázať orgánom oprávneným vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín, že obmedzené prekurzory výbušnín, ktoré nadobudol alebo zamýšľa nadobudnúť sú nevyhnutné na účely súvisiace s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania vrátane poľnohospodárskej činnosti“ (ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o pôsobnosti).

„Člen širokej verejnosti nesmie obmedzený prekurzor výbušnín držať alebo používať podľa zákona o pôsobnosti a osobitného predpisu“ (ustanovenie § 7 ods. 6 zákona o pôsobnosti). „Člen širokej verejnosti alebo profesionálny používateľ je povinný podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež podľa osobitného predpisu vo vzťahu k regulovanému prekurzoru výbušnín bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o pôsobnosti“ (ustanovenie § 7 ods. 7 zákona o pôsobnosti).

Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 20 000 eur hospodárskemu subjektu, ktorý (A) neposkytne požadované informácie príslušnému správnemu orgánu podľa ustanovenia § 2 písm. a) alebo písm. c) zákona o pôsobnosti, (B) neoznačí obmedzené prekurzory výbušnín alebo regulovaný prekurzor výbušnín podľa osobitného predpisu, (C) nevedie evidenciu vykonanej transakcie s obmedzeným prekurzorom výbušnín v ustanovenom rozsahu alebo ju neuchováva počas určenej lehoty podľa zákona o pôsobnosti alebo osobitného predpisu, (D) nezaistí alebo nepreukáže že zaistil, či jeho zamestnanci podieľajúci sa na predaji regulovaných prekurzorov výbušnín sú oboznámení s tým, ktoré z výrobkov, ktoré sprístupňujú, obsahujú regulované prekurzory výbušnín podľa zákona o pôsobnosti alebo osobitného predpisu, (E) nezavedie náležité, vhodné a primerané postupy na odhaľovanie podozrivých transakcií podľa osobitného predpisu, (F) neoznámi kontaktnému miestu informácie podľa ustanovenia § 7 ods. 3 zákona o pôsobnosti alebo (G) neoznámi kontaktnému miestu informácie o podozrivej transakcii alebo pokuse o ňu podľa zákona o pôsobnosti alebo osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o pôsobnosti).

„Obvodný banský úrad uloží pokutu od 5000 eur do 50 000 eur hospodárskemu subjektu vykonávajúcemu operácie na online trhoch, ktorý (A) sprístupní obmedzené prekurzory výbušnín v rozpore so zákonom o pôsobnosti alebo osobitným predpisom, (B) neoverí, že potenciálny zákazník je profesionálnym používateľom alebo hospodárskym subjektom alebo jeho zamýšľané použitie je v súlade s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania podľa zákona o pôsobnosti alebo osobitného predpisu alebo (C) neprijme opatrenia podľa zákona o pôsobnosti alebo osobitného predpisu“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o pôsobnosti).

„Obvodný banský úrad uloží pokutu od 500 eur do 50 000 eur profesionálnemu používateľovi, ktorý je právnickou osobou za porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 alebo ods. 5 zákona o pôsobnosti“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o pôsobnosti). „Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania“ (ustanovenie § 8 ods. 6 zákona o pôsobnosti). „Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo“ (ustanovenie § 8 ods. 5 zákona o pôsobnosti). „Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu“ (ustanovenie § 8 ods. 6 zákona o pôsobnosti). „Na konanie o uložení pokuty za správny delikt sa vzťahuje správny poriadok“ (ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o pôsobnosti).

Ďalšou z výraznejších zmien, ktoré novela priniesla, je úprava ustanovenia § 11 zákona o pôsobnosti, týkajúceho sa spracovania osobných údajov.

„Hospodársky subjekt a orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 2 zákona o pôsobnosti spracúvajú na účel kontroly oprávnenosti sprístupnenia obmedzených prekurzorov výbušnín profesionálnemu používateľovi alebo inému hospodárskemu subjektu osobné údaje v tomto rozsahu: (A) meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo identifikátor zahraničnej fyzickej osoby podľa zákona o e-Governmente, číslo dokladu totožnosti a adresa pobytu profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou, (B) názov, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, (C) meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v mene profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu a názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo adresa miesta podnikania a identifikačné číslo organizácie profesionálneho používateľa alebo iného hospodárskeho subjektu, v mene ktorého táto fyzická osoba koná“ (ustanovenie § 11 zákona o pôsobnosti).

Novela dopĺňa do zákona o pôsobnosti aj nové prechodné ustanovenie § 12a zákona o pôsobnosti.

„Člen širokej verejnosti, ktorý legálne nadobudol obmedzené prekurzory výbušnín do 30. apríla 2022 je povinný obmedzené prekurzory výbušnín scudziť hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu, oznámiť kontaktnému miestu podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o pôsobnosti podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež obmedzených prekurzorov výbušnín do 30. júna 2022“ (ustanovenie § 12a zákona o pôsobnosti).

Zákon o správnych poplatkoch

Z pohľadu zákona o správnych poplatkoch sa v prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII Finančná správa a obchodná činnosť položke 154 písm. g) vypúšťajú slová „alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu.

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. mája 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....