Verejná správa

Novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2014

Účelom prijatej novely je odstrániť nedostatky zákona, ktoré boli vytknuté zo strany Európskej komisie. Ide najmä o odstránenie nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacím konaním.

Zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „novela“) nadobudne účinnosť dňom 1. január 2015. Dôvodom prijatia novely boli nedostatky vytýkané Európskou komisiou v rámci procesu infringementu (konanie č. 2013/2034) proti Slovenskej republike podľa článku 258 o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie formálnym oznámením Európskej komisie zo dňa 21. marca 2013 – list č. C(2013) 1558 final.

Novela nanovo vymedzuje základné pojmy v ust. § 3. Súčasne zavedie nové pojmy ako napríklad rozhodnutie, povoľovacie konanie, verejnosť, dotknutá verejnosť alebo mimovládna organizácia. Povoľovacie konanie novela definuje ako konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov. Pôjde teda o povolenie na vykonávanie určitej činnosti, napríklad stavebné povolenie. Z časového hľadiska sa povoľovacie konanie začína až po ukončení procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní je novelou definované ako povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povoľovacie konanie zastavuje.

Povolením bude po novele rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti.

Po nadobudnutí účinnosti novely bude potrebné rozlišovať dva pojmy, a to rozhodnutie, ktoré používa aj súčasné znenie zákona a rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní, ktoré bude zavedené novelou. Pojem rozhodnutie súčasná právna úprava zákona č. 24/2006 Z. z. nedefinuje, avšak tento pojem používa vo význame rozhodnutie v konaní podľa tohto zákona. Rozhodnutie v povoľovacom konaní bude rozhodnutie vydané podľa osobitného zákona, napríklad stavebné povolenie.

Súčasný pojem hodnotenie vplyvov na životné prostredie bude nahradený pojmami posudzovanie vplyvov strategického dokumentu a posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti. Taktiež sa pojem zainteresovaná verejnosť po novele nahradí pojmom dotknutá verejnosť.

Novela novým znením ust. § 18 nanovo upraví, ktoré činnosti a ich zmeny podliehajú posudzovaniu vplyvov navrhovanej činnosti (ďalej len „posudzovanie vplyvov“) a ktoré činnosti podliehajú zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“).

Posudzovaniu vplyvov budú podliehať činnosti uvedené v prílohe č. 8 časti A. Pôjde o činnosti, ktoré dosiahnu ustanovené prahové hodnoty. Posudzovaniu vplyvov budú podliehať aj zmeny uvedených činností. Oproti súčasnej právnej úprave však budú zmeny podliehať posudzovaniu vplyvov, len ak zmena samotná bude dosahovať alebo prekračovať ustanovenú prahovú hodnotu. Posudzovaniu vplyvov bude po novom podliehať tiež zmena navrhovanej činnosti, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie, ak to vyplýva z rozhodnutia, ktoré je výsledkom zisťovacieho konania. Povinne sa bude posudzovať tiež zmena, ktorá podľa odborného stanoviska štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny pravdepodobne môže mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou významný vplyv na územie sústavy chránených území.

Predmetom zisťovacieho konania bude navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti B. Zisťovaniu bude podliehať aj navrhovaná činnosť uvedená v prílohe č. 8 časti A, ktorá je realizovaná výhradne alebo najmä na účel rozvoja a testovania nových metód alebo výrobkov, prípadne metód alebo výrobkov, ktoré sa nepoužívali viac ako dva roky. Zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti A, ktorá nedosahuje určenú prahovú hodnotu bude tiež podliehať zisťovaciemu konaniu, ak môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie. Zisťovaciemu konaniu bude tiež podliehať zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

Predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania bude po novom aj ukončenie navrhovanej činnosti, ktoré je spojené s likvidáciou, sanáciou, rekultiváciou alebo s viac ako jednou z týchto činností, ale len vtedy, ak také ukončenie navrhovanej činnosti nebolo súčasťou posúdenia navrhovanej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že ukončenie navrhovanej činnosti bude môcť byť predmetom posudzovania vplyvov alebo zisťovacieho konania už pri posudzovaní samotnej navrhovanej činnosti. Inak musí byť predmetom posúdenia vplyvov alebo zisťovacieho konania po ukončení navrhovanej činnosti. Pre navrhovateľa je však výhodnejšie, aby súčasne prebehlo posúdenie vplyvov alebo zisťovacie konanie aj pre navrhovanú činnosť aj pre jej ukončenie.

Ďalšou zmenou bude posúdenie zmien navrhovanej činnosti. Pri zmene navrhovanej činnosti už nebude podľa nového znenia ust. § 29 navrhovateľ predkladať zámer, ale len oznámenie o zmene navrhovanej činnosti.

Súčasná právna úprava ust. § 18 zakotvuje posúdenie zmien ako samostatné konanie ukončené vyjadrením. Po novom budú určité zmeny navrhovanej činnosti predmetom zisťovacieho konania a budú ukončené rozhodnutímNáležitosti rozhodnutia ako aj náležitosti záverečného stanoviska upraví doplnené ust. § 20a. Podľa uvedeného ustanovenia bude rozhodnutie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia upravených ust. § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní obsahovať aj (1) odôvodnenie rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, (2) odôvodnenie záverečného stanoviska, vrátane toho, ako sa príslušný orgán vysporiadal s jednotlivými stanoviskami doručenými v priebehu posudzovania vplyvov, ako aj s odborným posudkom a dôvody odsúhlasenia alebo neodsúhlasenia realizácie navrhovanej činnosti a (3) ďalšie údaje uvedené v prílohe č. 12.

Účasť verejnosti a dotknutej verejnosti v konaní bude upravená ust. § 24. Príslušný orgán bude po novom povinný bezodkladne informovať verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o (1) tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha zisťovaciemu konaniu, posudzovaniu vplyvov, konaniu podľa § 19 a o skutočnosti, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha posudzovaniu vplyvov presahujúcich štátne hranice, ak ide o tento prípad, (2) svojej právomoci na vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti alebo jej zmene v zisťovacom konaní alebo v posudzovaní jej vplyvov a o povoľujúcom orgáne, (3) tom, že u povoľujúceho orgánu a príslušného orgánu možno získať informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom konania, (4) povoleniach potrebných pre realizáciu navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, (5) odbornom stanovisku podľa § 18 ods. 1 písm. g), zámere podľa § 22 a 23, rozsahu hodnotenia podľa § 30 a správe o hodnotení činnosti podľa § 31, (6) čase, mieste a spôsobe, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia verejnosti vrátane informácie o konaní verejného prerokovania, (7) podrobnostiach zabezpečenia účasti verejnosti v konaní vrátane informácií o povoľujúcom orgáne, ktorému možno zasielať pripomienky alebo otázky a o podrobnostiach o lehote na zaslanie pripomienok alebo otázok a (8) iných informáciách dôležitých pre vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.

Verejnosť bude mať po novom právo podať odvolanie proti (1) rozhodnutiu o tom, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie alebo (2) proti záverečnému stanovisku. Verejnosť bude mať uvedené právo vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania alebo konania o vydaní záverečného stanoviska alebo jeho zmeny. Príslušný orgán bude podľa nového znenia ust. § 30 ods. 1 povinný rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zverejniť na svojom webovom sídle a doručiť rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutej obci a dotknutej verejnosti.

Dôležitou zmenou je novela ust. § 38. Uvedené ustanovenie upravuje povinnosti povoľujúceho orgánu. Záverečné stanovisko a rozhodnutia zo zisťovacieho konania budú po novom záväzné pre rozhodnutie povoľovacieho konania, čím sa posilní závažnosť konania o posúdení vplyvov navrhovanej činnosti. Povoľujúci orgán bude mať po novele povinnosť bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (1) žiadosť o začatie povoľovacieho konania, (2) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti, (3) podmienky pre realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení, (4) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie, (5) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní a (6) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.

Ak pôjde o povoľovacie konanie podľa osobitného predpisu, príslušný orgán bude vydávať záväzné stanovisko osobitne vo vzťahu (1) k územnému konaniu o umiestnenie stavby, (2) k územnému konaniu o využití územia, (3) k stavebnému konaniu a (4) ku kolaudačnému konaniu.

Na konanie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa po novom bude vzťahovať zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon o správnom konaní“). Súčasné znenie ust. § 64 vylučuje konanie podľa predmetného zákona z pôsobnosti zákona o správnom konaní, okrem rozhodnutia o tom, či niektoré náklady na posúdenie vplyvov má znášať navrhovateľ alebo obstarávateľ, ak je o tejto veci pochybnosť. Zákon o správnom konaní sa po novom nebude vzťahovať na (1) konania podľa druhej časti zákona, (2) osobitosti konania podľa ustanovenia § 20 ods. 1 a 3, (3) upustenia od variantného riešenia podľa ustanovenia § 22 ods. 6, (4) určenia obcí, v ktorých bude zámer k nahliadnutiu podľa ustanovenia § 23 ods. 2 a (5) určenia rozsahu hodnotenia a harmonogramu podľa ustanovenia § 30.

V súvislosti s novelou zákona o posudzovaní vyplyvov na životné prostredie bude novelizovaný aj zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....