Iné

Novela zákona o potravinách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2013

Novela zákona o potravinách zavádza nové oprávnenia orgánov kontroly, zvýšenie sadzieb pokút ako aj nové informačné povinnosti. Uvedené opatrenia by podľa vlády Slovenskej republiky mali viesť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu.

Dňa 5. februára 2013 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon o potravinách“), ktorá s účinnosťou od 1. apríla 2013 sprísni pravidlá posudzovania kvality a bezpečnosti potravín.

Novela zavádza nové opatrenia, ktoré môže uložiť orgán úradnej kontroly potravín (ďalej len „orgán kontroly“) na základe výsledkov kontroly u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (ďalej len „prevádzkovateľ“). Orgán kontroly bude na základe doplneného ustanovenia § 20 odseku 12 oprávnený nariadiť prevádzkovateľovi (1) okamžite stiahnuť potraviny z trhu, (2) zničiť potraviny na vlastné náklady, (3) znehodnotiť potraviny použitím chemických prostriedkov alebo mechanických prostriedkov, (4) oznámiť upozornenia na riziká nebezpečných potravín a (5) pozastaviť prevádzku alebo zatvoriť prevádzkareň, ak nie je bezodkladne možné odstrániť zistené nedostatky.

Prevádzkovateľ bude povinný pozastaviť alebo zatvoriť prevádzkareň najmä pri (1) uvádzaní potravín na trh po dátume ich spotreby, (2) zistení prítomnosti hlodavcov, vtákov alebo hmyzu, (3) nedodržiavaní podmienok skladovania potravín, (4) zistení potravín neznámeho pôvodu, alebo (5) prebaľovaní potravín po skončení dátumu spotreby, po dátume minimálnej trvanlivosti, na zmenenie krajiny pôvodu alebo v neschválenej prevádzkarni. Ak orgán kontroly nariadi zničenie potraviny, bude môcť prevádzkovateľovi zakázať jazdu vozidlom do splnenia nariadeného opatrenia alebo nariadiť jazdu vozidla do určeného cieľa na splnenie nariadeného opatrenia.

Štátna veterinárna a potravinová správa bude po novom kompetentná zhromažďovať informácie o prevádzkovateľoch, zisteniach úradnej kontroly potravín a ukončených správnych konaniach vedených na základe výsledkov úradnej kontroly potravín. Uvedené informácie sa budú využívať na interné potreby a na účely informovania verejnosti o nebezpečných potravinách. Orgán kontroly bude tiež povinný zverejňovať na svojom webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Prevádzkovateľom, ktorých obrat v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 miliónov Eur, pribudne v zmysle ustanovenia § 12a povinnosť dvakrát ročne, a to do 31. januára a do 31. júla informovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) o údajoch predošlého kalendárneho polroka. Obsahom informácie bude percentuálny podiel každej z prvých piatich krajín pôvodu, ktoré sú najviac zastúpené podľa obratu na potravinách z celkovej ponuky a na predaji potravín. Ministerstvo po oznámení uvedených údajov vydá zoznam prevádzkovateľov s uvedeným percentuálnym podielom výrobkov vyrobených v Slovenskej republike a doručí ho prevádzkovateľom uvedeným v zozname na zverejnenie do 28. februára a do 31. augusta. Prevádzkovatelia budú následne povinní vyvesiť doručený zoznam na každom vstupe do svojej prevádzkarne určenej pre konečného spotrebiteľa a zverejniť ho na svojom webovom sídle. Pri nesplnení uvedených informačných povinností bude prevádzkovateľom hroziť pokuta až do výšky 100.000 Eur.

Príjemcovia a dovozcovia zásielky, ktorá obsahuje živočíšne produkty, nespracovanú zeleninu alebo ovocie z iného členského štátu Európskej únie, budú po novom povinní nahlásiť najneskôr 24 hodín vopred príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe príchod uvedenej zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2011 Z. z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky sa novelou zruší s účinnosťou od 1. apríla 2013. Dôvodom zrušenia vyhlášky je efektívnejšie postihovanie porušení zákona o potravinách a osobitných predpisov, čo vyplýva z praktických skúseností kontrolných orgánov.

Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za porušenie zákona o potravinách. Súčasné trojdelenie sankcií podľa veľkosti prevádzky novela ruší v súvislosti s už uvedeným zrušením vyhlášky o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky. Výška sankcií odstupňovaná súčasným znením ustanovenia § 28 podľa veľkosti prevádzky sa po novom nahradí jednotnými sankciami platiacimi súčasne pre právnické osoby aj fyzické osoby podnikateľov. Horné hranice pokút sa novelou zvýšia až na dvojnásobok. Skutková podstata porušenie zásady správnej výrobnej praxe, povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh sa z dôvodu závažnosti presúva z ustanovenia § 28 ods. 1 do ods. 2. Oproti súčasnému postihu pokutou vo výške do 500 Eur bude po novele hroziť za uvedené porušenie pokuta vo výške od 100 Eur do 10.000 Eur. Obdobne sa presúva skutková podstata umiestnenie potraviny na trh po uplynutí dátumu spotreby alebo po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti z ustanovenia § 28 ods. 2 do odseku 4, čím sa zvýši horná hranica pokuty za uvedené porušenie zo súčasných 50.000 Eur na 500.000 Eur. Novela zavádza pokutu od 100 Eur do 5.000 Eur pre obce, ak vopred nenahlásia predaj potravín na trhových miestach príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Uvedená povinnosť im vyplýva aj zo súčasného znenia ustanovenia § 26 ods. 3, avšak za jej porušenie nebola ustanovená žiadna sankcia. Zvýšia sa tiež sankcie pri opakovanom porušovaní povinností, a to zo súčasných od 500.000 Eur do 2.000.000 Eur na nových od 1.000.000 Eur do 5.000.000 Eur. Z dôvodu nevykonateľnosti sa zo zákona o potravinách vypúšťa možnosť uložiť pokutu za porušenie ustanovení predmetného zákona v blokovom konaní, čo sa však nedotkne pokút za priestupky podľa ustanovenia § 29.

Zvýšenie sa dotkne aj pokút za priestupky podľa ustanovenia § 29. Horná hranica pokuty za priestupky sa zvýši z 1.000 Eur na 4.000 Eur, pri opakovanom priestupku z 2.000 Eur na 8.000 Eur. Možnosť uložiť za priestupok pokutu v blokovom konaní zostáva zachovaná aj po novele, pričom sa jej horná hranica zvýši zo súčasných 500 Eur na 2.000 Eur.

Novela sa dotkne aj zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....