Podnikatelia

Novela zákona o potravinách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

Povinnosť predajcu potravín zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov alebo povinnosť umiestniť potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50% mäsa, oddelene od ostatných výrobkov z mäsa, zaviedla s účinnosťou odo dňa 1. mája 2010 novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách.

Dňa 1. mája 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 114/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“), okrem ustanovení článku I 2. bodu § 12 ods. 1 písm. o) a r), ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. septembra 2010. Účelom prijatia novely je právne zakotviť prísnejšie sankcionovanie subjektov, ktoré nedodržiavajú zákonné povinnosti ustanovené v novelizovanom zákone. Novela zároveň zakotvuje nové povinnosti predajcov potravín.

Účelom prijatia novely bola potreba precizovania právnej úpravy predaja potravín. Jedná sa predovšetkým o úpravu (1) predaja nebalených pekárskych výrobkov a krájaných potravín, na ktorých sa neuvádza ich zloženie, (2) predaja potravín, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady a (3) zamedzenia predaja tých potravín, ktoré nespĺňajú požiadavky zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu Slovenskej republiky a ktoré sú pravidelne predávané na miestach, na ktorých je ich predaj zakázaný.

Predaj nebalených pekárskych výrobkov upravuje ust. § 12 ods. 1 doplnené predmetnou novelou o písm. f), pričom doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená g) až m). Uvedené ustanovenie zakotvuje povinnosť predajcu potravín zabezpečiť hygienický predaj nebalených pekárskych výrobkov prostredníctvom technických prostriedkov a technických zariadení. Za technické prostriedky sa považujú napr. uzatvorené boxy, technickými zariadeniami sú napr. kliešte alebo igelitové rukavice. Účelom úpravy predaja pekárskych výrobkov je najmä zvýšenie hygieny predaja.

Novela tiež dopĺňa § 12 ods.1 o písm. n) až r). Tieto upravujú povinnosť predajcu potravín (1) označovať krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavenej potraviny, (2) umiestniť potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady, oddelene od výrobkov z mlieka alebo výrobkov z mäsa, (3) nepredávať potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný, napr. predaj chránených druhov živočíchov na trhoch a (4) umiestniť potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa, oddelene od ostatných výrobkov z mäsa. Povinnosti uvedené pod bodmi (2) a (4) je predajca potravín povinný plniť odo dňa 1. septembra 2010.

V novom znení § 19 ods. 1 písm. c) je pri zistení závažných nedostatkov ustanovená povinnosť zatvoriť len časť prevádzky, nie celú prevádzku, ako to bolo ustanovené v pôvodnom znení zákona. Novelou sa zavádza právo orgánov kontroly, ako je napr. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, okamžite uzatvoriť prevádzku predajcu potravín po zistení porušenia predmetného zákona, Potravinového kódexu SR alebo osobitných predpisov, ktoré môže mať za následok riziko pre bezpečnosť potravín.

V § 29 sa novelou zaviedlo rozšírenie skutkových podstát priestupkov. Priestupku sa podľa novej právnej úpravy dopustí aj ten, kto (1) umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, nie sú vhodné pre ľudskú spotrebu alebo sú zdraviu škodlivé, (2) porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania na trh a (3) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný. Novela rozšírila § 28 o nové prípady, kedy možno uložiť prevádzkovateľovi pokutu do výšky 50 000 eur. Jedná sa o prípady, keď prevádzkovateľ (1) neoznačuje krájané potraviny údajom o ich zložení na výveske na viditeľnom mieste v blízkosti vystavených potravín, (2) umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú rastlinné tuky alebo iné náhrady, pri výrobkoch z mlieka alebo výrobkoch z mäsa, (3) predáva potraviny na miestach, na ktorých je predaj zakázaný, (4) umiestňuje potraviny, ktoré obsahujú menej ako 50 % mäsa, pri ostatných mäsových výrobkoch alebo (5) predáva nebalené pekárske výrobky bez použitia technických prostriedkov a technických zariadení. Okrem uvedených prípadov sa novelou upravila výška pokút, pričom pokutu za porušenie zákona možno udeliť až do výšky 500 000 eur, v prípade opätovného porušenia v priebehu jedného roka až do výšky 2 000 000 eur. Novela tiež zavádza možnosť uložiť pokutu v blokovom konaní za priestupok podľa zákona o potravinách, a to do výšky 500 eur, zvýšili sa tiež sadzby pokút za priestupkové konanie na výšku 1 000 eur, pri opakovanom priestupku na 2 000 eur.

Novelou sa doplnil § 30a o odsek 3, ktorý ustanovuje povinnosť Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky informovať verejnosť o nebezpečných potravinách, zdraviu škodlivých potravinách, potravinách nevhodných na ľudskú spotrebu a falšovaných potravinách a o ich riziku pre zdravie ľudí. Informácia o týchto potravinách musí obsahovať údaj o názve potraviny, výrobcovi a dovozcovi potraviny alebo o inej osobe, ktorá potravinu umiestňuje na trh a musí tiež obsahovať údaj o dávke potraviny.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....