Iné

Novela zákona o pozemkových úpravách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2022

Novela zákona o pozemkových úpravách sa zaoberá najmä dôvodmi vykonania pozemkových úprav a snaží sa reagovať aj na zmenu klimatických podmienok. Zmeny sa zamerali aj na potrebu zadržania vody v krajine.

Dňa 29. júna 2022 bol prijatý zákon č. 257/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Okrem zákona o pozemkových úpravách sa novelou mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úprave vlastníckych vzťahov“), (B) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“) a (C) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach“), (D) zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o navrátení vlastníctva“), (E) zákon č. 504/2003 Z. z o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nájme“), (F) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), (G) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“), (H) zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní“), (I) zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“).

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Dokumentácia pozemkových úprav

Jednou z výraznejších zmien, ktoré novela do zákona o pozemkových úpravách priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 7a zákona o pozemkových úpravách.

„Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí (A) dokumentácia prípravného konania, (B) dokumentácia úvodných podkladov, (C) dokumentácia projektu pozemkových úprav, (D) dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o pozemkových úpravách). „Dokumentácia prípravného konania obsahuje elaborát prípravného konania“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona o pozemkových úpravách).

„Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje (A) operát obvodu projektu pozemkových úprav, (B) mapu hodnoty pozemkov, (C) register pôvodného stavu, (D) miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav, (E) všeobecné zásady funkčného usporiadania územia“ (ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o pozemkových úpravách). „Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje (A) zásady umiestnenia nových pozemkov, (B) plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení, (C) rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, (D) zoznam vyrovnaní v peniazoch“ (ustanovenie § 7a ods. 4 zákona o pozemkových úpravách). „Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje (A) postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní, (B) rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním“ (ustanovenie § 7a ods. 5 zákona o pozemkových úpravách).

Rozsiahlejším, je aj doplnenie nových ustanovení § 8i a 8j zákona o pozemkových úpravách, upravujúce Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky (ustanovenie § 8i zákona o pozemkových úpravách) a Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu (ustanovenie § 8j zákona o pozemkových úpravách).

„Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. l) zákona o pozemkových úpravách na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemku podľa osobitného predpisu podáva obec alebo vyšší územný celok, do ktorých vlastníctva prešla stavba, cintorín, športový areál alebo verejná zeleň podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách).

„Žiadateľ podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastník pozemku podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách (A) s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu, (B) s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej cena bola navrhnutá najmenej v sume podľa ustanovenia § 8i ods. 7 zákona o pozemkových úpravách, (C) neprevzal ani opakovane doručovaný návrh zámennej zmluvy alebo návrh kúpnej zmluvy, alebo (D) sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy alebo k návrhu kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu“ (ustanovenie § 8i ods. 2 zákona o pozemkových úpravách).

„Pri nepreukázaní účelnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, nepreukázaní, že ide o pozemok podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, nepreukázaní postupu podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona o pozemkových úpravách alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. k) zákona o pozemkových úpravách, okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí“ (ustanovenie § 8i ods. 3 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa ustanovenia § 8a zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8i ods. 4 zákona o pozemkových úpravách).

„Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania“ (ustanovenie § 8i ods. 5 zákona o pozemkových úpravách). „Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním“ (ustanovenie § 8i ods. 6 zákona o pozemkových úpravách).

„Hodnota pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách sa určí ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky podľa osobitného predpisu z najkvalitnejších bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu. Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom metódou polohovej diferenciácie podľa osobitného predpisu. Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8i ods. 7 zákona o pozemkových úpravách).

„Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 zákona o pozemkových úpravách sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opätovne postupuje podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. k) zákona o pozemkových úpravách. Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví“ (ustanovenie § 8i ods. 8 zákona o pozemkových úpravách). „Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom“ (ustanovenie § 8i ods. 9 zákona o pozemkových úpravách). „Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa ustanovenia § 8i ods. 1 zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8i ods. 10 zákona o pozemkových úpravách).

„Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. m) zákona o pozemkových úpravách na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu podáva správca majetku štátu podľa osobitného predpisu, do ktorého správy vodná stavba vo vlastníctve štátu patrí“ (ustanovenie § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastníkovi pozemku podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách zaslal návrh kúpnej zmluvy a návrh zámennej zmluvy a vlastník (A) s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu a zámennú zmluvu, (B) sa nevyjadril k návrhom zmlúv v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhov, alebo (C) neprevzal ani opakovane doručované návrhy zmlúv“ (ustanovenie § 8j ods. 2 zákona o pozemkových úpravách).

„Pri nepreukázaní účelnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. a) zákona o pozemkových úpravách, nepreukázaní, že ide o pozemok podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách, nepreukázaní postupu podľa ustanovenia § 8j ods. 2 zákona o pozemkových úpravách alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. l)zákona o pozemkových úpravách, okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí“ (ustanovenie § 8j ods. 3 zákona o pozemkových úpravách). „Žiadateľ podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa ustanovenia § 8 zákona o pozemkových úpravách preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa ustanovenia § 8a zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8j ods. 4 zákona o pozemkových úpravách).

„Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania“ (ustanovenie § 8j ods. 5 zákona o pozemkových úpravách). „Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním“ (ustanovenie § 8j ods. 6 zákona o pozemkových úpravách). „Hodnota pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a hodnota pozemku na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu. Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ. Ak po vypracovaní znaleckého posudku okresný úrad zistí, že návrh kúpnej zmluvy alebo návrh zámennej zmluvy podľa ustanovenia § 8j ods. 2 zákona o pozemkových úpravách nie je minimálne vo výške podľa znaleckého posudku, okresný úrad konanie zastaví“ (ustanovenie § 8j ods. 7 zákona o pozemkových úpravách).

„Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania; vyrovnanie v peniazoch je možné poskytnúť iba so súhlasom vlastníka a v celkovej výške do 100 eur. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 zákona o pozemkových úpravách sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opakovane postupuje podľa ustanovenia § 7 ods. 4 písm. l) zákona o pozemkových úpravách. Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví“ (ustanovenie § 8j ods. 8zákona o pozemkových úpravách).

„Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom“ (ustanovenie § 8j ods. 9 zákona o pozemkových úpravách). „Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa ustanovenia § 8j ods. 1 zákona o pozemkových úpravách“ (ustanovenie § 8j ods. 10 zákona o pozemkových úpravách).

Novela do zákona o pozemkových úpravách prináša veľké množstvo drobných zmien, v tomto príspevku sme sa však sústredili predovšetkým na úplne nové ustanovenia, ktoré boli do zákona o pozemkových úpravách novelou doplnené.

Zákon o úprave vlastníckych vzťahov

V rámci zákona o úprave vlastníckych vzťahov dochádza novelou napríklad k doplneniu nového ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o úprave vlastníckych vzťahov. Slovenský pozemkový fond nemá v Bratislave a Košiciach vhodné pozemky na plnenie náhrad. Z dôvodu, že v oboch prípadoch tieto mestá tvoria niekoľko okresov, sú oprávnené osoby znevýhodnené pri výbere vhodného náhradného pozemku v porovnaní s oprávnenými osobami, ktorých reštitučné nároky sa nachádzajú v ostatných okresoch Slovenska a majú možnosť si vyberať z niekoľkých katastrálnych území. Z uvedeného dôvodu sa novelou ustanovuje, že v prípade, ak nie je vhodný náhradný pozemok v okrese, mohol byť so súhlasom oprávnenej osoby poskytnutý náhradný pozemok v kraji, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok.

Zákon o niektorých opatreniach

Do zákona o niektorých opatreniach sa novelou vkladá aj nové ustanovenie § 28c zákona o niektorých opatreniach.

„Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa osobitného predpisu prechádza 1. januára 2023 z fondu na právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“)“ (ustanovenie § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach). „Fond a právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach. Protokol podľa prvej vety obsahuje najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov, prechode práv a povinností a právnych vzťahoch vyplývajúcich z ustanovenia § 28c ods. 3 zákona o niektorých opatreniach“ (ustanovenie § 28c ods. 2 zákona o niektorých opatreniach).

„Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach do práv a povinností fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností (A) správcu majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov60) vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach, (B) povinnej osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, (C) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa prvej časti tohto zákona a v konaniach o pozemkových úpravách, (D) fondu ako správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev, (E) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa ustanovenia § 28c ods. 1 zákona o niektorých opatreniach“ (ustanovenie § 28c ods. 3 zákona o niektorých opatreniach).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňom vyhlásenia, (B) čiastočne dňa 01. septembra 2022 a (C) čiastočne dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....