Iné

Novela zákona o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2022

Novelizáciou si v poslednom období prešla aj oblasť náhradnej starostlivosti o dieťa a príspevku pre náhradných rodičov. Výsledkom je novela zákona o príspevku na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 16. marca 2022 zákon č. 107/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevkoch“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“).

Cieľom novely je zvýšiť záujem o náhradnú starostlivosť, tak väčších súrodeneckých skupín ako aj zdravotne znevýhodnených detí, a to úpravou opakovaných príspevkov náhradným rodičom a podporou náhradných rodín. Záujem budúcich potenciálnych náhradných rodičov o väčšie súrodenecké skupiny ako aj o deti so zdravotným znevýhodnením je veľmi nízky, pretože starostlivosť o takéto deti je omnoho náročnejšia. Navrhovanou zmenou štát podporí náhradné rodiny, ktoré sa napriek náročnej starostlivosti rozhodnú starať o väčšie súrodenecké skupiny, resp. deti so zdravotným znevýhodnením.

Prvou z výraznejších zmien, ktoré novela do zákona o príspevkoch priniesla, je doplnenie nového ustanovenia § 5a zákona o príspevkoch („Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov“).

„Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je určený na úhradu zvýšených výdavkov spojených s uspokojovaním potrieb dieťaťa súvisiacich s jeho (A) zdravotným stavom alebo špeciálnymi potrebami, a to najmä výdavky na lieky, zdravotnícke pomôcky a špeciálne edukačné pomôcky, (B) umeleckou činnosťou, a to najmä výdavky na umelecké potreby alebo umelecký materiál, umeleckú prípravu alebo na účasť na umeleckých vystúpeniach, (C) športovou činnosťou, a to najmä výdavky na športové potreby alebo športový materiál, športovú prípravu alebo na účasť na športových súťažiach“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o príspevkoch). „Nárok na príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov má dieťa, ktoré (A) je zverené do náhradnej starostlivosti podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. a) až d) zákona o príspevkoch a (B) preukáže úhradu zvýšených výdavkov podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o príspevkoch). „Príspevok dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov je vo výške preukázanej úhrady zvýšených výdavkov podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o príspevkoch, najviac 500 eur v kalendárnom roku“ (ustanovenie § 5a ods. 3 zákona o príspevkoch).

Novinkou, sú okrem iného aj nové ustanovenia § 7a a § 7b zákona o príspevkoch.

„Príspevok na vzdelávanie je určený na podporu celoživotného vzdelávania náhradného rodiča zameraného na doplnenie, obnovenie, rozšírenie alebo prehĺbenie poznatkov o potrebách dieťaťa a o právach dieťaťa, poznatkov alebo zručností v oblasti starostlivosti o dieťa alebo v oblasti riešenia záťažových situácií v rodine a ďalších poznatkov a zručností potrebných na zlepšenie kvality starostlivosti o dieťa“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o príspevkoch).

„Nárok na príspevok na vzdelávanie má náhradný rodič, ak (A) mu bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti podľa ustanovenie § 1 ods. 2 písm. a) až c) zákona o príspevkoch a (B) preukáže úhradu nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na činnosti podľa ustanovenia § 7a ods. 1 zákona o príspevkoch“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona o príspevkoch).

„Príspevok na vzdelávanie je vo výške preukázanej úhrady nákladov vynaložených na absolvovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania, ktorý je svojím obsahom zameraný na činnosti podľa ustanovenia § 7a ods. 1 zákona o príspevkoch, najviac 100 eur v kalendárnom roku“ (ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o príspevkoch).

„Nárok na opakovaný príspevok dieťaťu, opakovaný príspevok náhradnému rodičovi a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi nevzniká, ak sa dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti poskytuje, z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia alebo ochrannej výchovy alebo z dôvodu výkonu neodkladného opatrenia súdu, starostlivosť pobytovou formou v (A) zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo (B) špeciálnom výchovnom zariadení“ (ustanovenie § 7b zákona o príspevkoch).

Novela do zákona o príspevkoch priniesla aj nové prechodné ustanovenie § 19c zákona o príspevkoch.

„Platiteľ z vlastného podnetu prehodnotí nárok na opakovaný príspevok dieťaťu, na ktorý trval nárok k 30. júnu 2022 a rozhodne o nároku na opakovaný príspevok dieťaťu podľa tohto zákona o príspevkoch v znení účinnom od 1. júla 2022 najneskôr do 30. septembra 2022. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa prvej vety má odkladný účinok“ (ustanovenie § 19c ods. 1 zákona o príspevkoch). „Do dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa ustanovenie § 19c ods. 1 zákona o príspevkoch sa podmienky nároku na opakovaný príspevok dieťaťu posudzujú podľa tohto zákona o príspevkoch v znení účinnom do 30. júna 2022“ (ustanovenie § 19c ods. 2 zákona o príspevkoch).

Okrem zákona o príspevkoch novela mení a dopĺňa aj zákon o náhradnom výživnom. Najvýraznejšou zmenou, vykonanou v zákone o náhradnom výživnom je zmena ustanovenia § 11 zákona o náhradnom výživnom („Konanie o náhradnom výživnom“).

„Na konanie o náhradnom výživnom sa vzťahuje správny poriadok, ak tento zákon o náhradnom výživnom neustanovuje inak. Na konanie o náhradnom výživnom sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, 61 až 68 správneho poriadku“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o náhradnom výživnom). „Ak ide o náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba (A) podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) prvého až štvrtého bodu zákona o náhradnom výživnom, konanie o náhradnom výživnom sa začína na základe písomnej žiadosti, (B) podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) piateho bodu zákona o náhradnom výživnom, konanie o náhradnom výživnom sa začína dňom, v ktorom bolo úradu doručené vykonateľné rozhodnutie súdu, ktorým bola povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o náhradnom výživnom).

„Oprávnenú osobu, ktorá nemôže konať samostatne, zastupuje v konaní o náhradnom výživnom zákonný zástupca, a ak ide o konanie o náhradnom výživnom podľa (A) ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu zákona o náhradnom výživnom fyzická osoba, ktorej má povinná osoba podľa rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu, (B) ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) tretieho bodu alebo štvrtého bodu zákona o náhradnom výživnom (1) zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je tejto oprávnenej osobe poskytovaná starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, výkonu neodkladného opatrenia súdu alebo výkonu rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, (2) fyzická osoba, ktorej je táto oprávnená osoba zverená na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, (C) ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) piateho bodu zákona o náhradnom výživnom fyzická osoba, ktorej je táto oprávnená osoba zverená na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o náhradnom výživnom).

„Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo a adresu pobytu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d) zákona o náhradnom výživnom oprávnenej osoby, európsky identifikátor judikatúry (ECLI) rozhodnutia súdu, na základe ktorého povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu fyzickej osoby zastupujúcej oprávnenú osobu v konaní o náhradnom výživnom podľa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o náhradnom výživnom a názov, identifikačné číslo organizácie a sídlo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak  zastupuje oprávnenú osobu v konaní o náhradnom výživnom podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. b) prvého bodu zákona o náhradnom výživnom. Na výzvu úradu žiadateľ o náhradné výživné doplní ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na konanie o náhradnom výživnom“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o náhradnom výživnom).

„Ak rozhodnutie súdu, na základe ktorého povinná osoba je povinná platiť výživné oprávnenej osobe, neobsahuje európsky identifikátor judikatúry (ECLI), žiadosť obsahuje aj (A) spisovú značku konania, (B) dátum vydania rozhodnutia a (C) označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal“ (ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o náhradnom výživnom).

„K žiadosti sa prikladá (A) potvrdenie súdneho exekútora o doručení návrhu na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom súdu, (B) potvrdenie centra o postúpení návrhu na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného príslušnému prijímajúcemu orgánu v cudzine alebo potvrdenie, že vymáhanie výživného z cudziny nie je možné, (C) potvrdenie útvaru sociálneho zabezpečenia, alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia o výške sirotského výsluhového dôchodku, sirotských výsluhových dôchodkov, alebo potvrdenie o nepriznaní sirotského výsluhového dôchodku, (D) oznámenie obsahujúce údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia oprávnenej osoby na účel overenia statusu žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom na území Slovenskej republiky alebo potvrdenie o návšteve školy, ak ide o žiaka alebo študenta navštevujúceho školu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 11 ods. 6 zákona o náhradnom výživnom).

„Povinnosť priložiť písomnosti podľa ustanovenie § 11 ods. 6 zákona o náhradnom výživnom sa považuje za splnenú, ak možno údaje v nich obsiahnuté získať z informačných systémov podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 11 ods. 7 zákona o náhradnom výživnom). „O priznaní náhradného výživného a o zvýšení náhradného výživného sa písomné rozhodnutie nevyhotovuje“ (ustanovenie § 11 ods. 8 zákona o náhradnom výživnom). „Odvolanie proti rozhodnutiu o znížení výšky náhradného výživného, o zastavení výplaty náhradného výživného alebo o zániku nároku na náhradné výživné nemá odkladný účinok“ (ustanovenie § 11 ods. 9 zákona o náhradnom výživnom). „Úrad rozhodne o zmene poberateľa náhradného výživného, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak oprávnená osoba, ktorá počas trvania nároku na náhradné výživné nadobudne plnoletosť, požiada úrad o vyplácanie náhradného výživného“ (ustanovenie § 11 ods. 10 zákona o náhradnom výživnom).

Novela priniesla aj zmenu v podobe nového ustanovenia § 12a zákona o náhradnom výživnom, upravujúceho spracúvanie osobných údajov.

„Úrad a ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) spracúvajú na účel poskytovania náhradného výživného osobné údaje (A) v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt a ďalšie osobné údaje uvedené v žiadosti a v prílohách žiadosti podľa ustanovenia § 11 zákona o náhradnom výživnom a osobné údaje podľa ustanovenia § 12 ods. 2 zákona o náhradnom výživnom o (1) oprávnenej osobe, (2) zákonnom zástupcovi oprávnenej osoby, (3) fyzickej osobe, ktorej je oprávnená osoba zverená na základe rozhodnutia súdu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, (4) fyzickej osobe, ktorej má povinná osoba podľa rozhodnutia súdu platiť výživné pre oprávnenú osobu, (5) povinnej osobe, (B) o fyzickej osobe uvedenej v rozhodnutí súdu vo veciach starostlivosti o maloletých, ak nejde o osobný údaj podľa ustanovenia § 12a ods. 1 písm. a) zákona o náhradnom výživnom“ (ustanovenie § 12a ods. 1 zákona o náhradnom výživnom).

„Úrad a ústredie poskytujú osobné údaje, ktoré spracúvajú podľa ustanovenia § 12a ods. 1 zákona o náhradnom výživnom, orgánu verejnej moci a inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 12a ods. 2 zákona o náhradnom výživnom). „Úrad a ústredie môžu na účely konania o náhradnom výživnom získavať osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií“ (ustanovenie § 12a ods. 3 zákona o náhradnom výživnom).

Na záver dopĺňa novela do zákona o náhradnom výživnom nové prechodné ustanovenie § 16e zákona o náhradnom výživnom.

„Nárok na náhradné výživné oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) piateho bodu zákona o náhradnom výživnom, ktorá k 30. júnu 2022 má nárok na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti, vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom rozhodnutie úradu o prehodnotení nároku na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti podľa osobitného predpisu nadobudlo právoplatnosť“ (ustanovenie § 16e ods. 1 zákona o náhradnom výživnom).

„Ak oprávnená osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) piateho bodu zákona o náhradnom výživnom nemala k 30. júnu 2022 nárok na opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti a úradu bolo doručené rozhodnutie súdu, ktorým bola povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné dieťaťu prostredníctvom úradu, úrad začne konanie o náhradnom výživnom oprávnenej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) piateho bodu zákona o náhradnom výživnom z vlastného podnetu“ (ustanovenie § 16e ods. 2 zákona o náhradnom výživnom).

Vzhľadom na obsiahlosť vlastného textu novely bol predmetom tohto príspevku len prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela priniesla. Pre prehľad o všetkých jednotlivých zmenách a doplneniach odkazujeme aj na plné znenie novely, publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela nadobúda delenú účinnosť, a to (A) dňa 01. júla 2022 a (B) dňa 01. decembra 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....