Iné

Novela zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Novela zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa zameriava na snahy o čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie následkov mimoriadnych situácií v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 19. mája 2022 zákon č. 198/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“).

Cieľ novely

Cieľom novely je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou prinášajú rôzne krízy posledných rokov a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Novela obsahuje dve oblasti úprav: (A) možnosť zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti v prípade projektov technickej pomoci a (B) rozšírenie definície „krízovej situácie“ v rámci existujúcich osobitných procesných ustanovení uplatňovaných v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou COVID-19 na uplatňovanie týchto ustanovení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na území Slovenskej republiky všeobecne. Zároveň sa definícia „krízovej situácie“ rozširuje aj tým spôsobom, že osobitné postupy je možné využiť aj z dôvodu tzv. „vis maior“, to znamená z dôvodu objektívnej mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF priniesla, je modifikácia ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, ktoré po novom znie nasledovne.

„Na účely tohto zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa rozumie príspevkom finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; príspevok sa poskytuje ako: (1) nenávratný finančný príspevok alebo podmienečne vratný finančný príspevok na realizáciu projektu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podmienečne vratného finančného príspevku podľa ustanovenia § 25 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF (ďalej len „zmluva“) alebo rozhodnutia podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, (2) dodatočný príspevok, ktorý sa poskytuje podľa ustanovenia § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF k príspevku podľa prvého bodu na realizáciu projektu na základe zmeny zmluvy“ (ustanovenie § 3 ods. 1 písm. a) zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Novela ďalej do zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF dopĺňa aj nové ustanovenie § 7 ods. 14 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

„Riadiaci orgán je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť riadiacemu orgánu informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu. Ustanovenie osobitného predpisu tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 7 ods. 14 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatočného príspevku

Novinkou je tiež nové ustanovenie § 25a zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, predstavujúce osobitné ustanovenia k poskytovaniu dodatočného príspevku.

„Na účely tohto zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa dodatočný príspevok považuje za súčasť finančných prostriedkov členského štátu. Poskytovateľ môže prijímateľovi poskytnúť dodatočný príspevok, ak (A) poskytovateľ disponuje finančnými prostriedkami určenými na poskytnutie dodatočného príspevku, (B) sa zvýšia celkové oprávnené výdavky projektu týkajúce sa hlavných aktivít projektu a bez úhrady ktorých by nebolo možné dosiahnuť ciele projektu podľa zmluvy a (C) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 25a ods. 1 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

„Dodatočný príspevok sa poskytuje prijímateľovi na základe zmeny zmluvy a postupom v nej dohodnutom. Právny nárok na poskytnutie dodatočného príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmeny zmluvy“ (ustanovenie § 25a ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

„Na poskytnutie dodatočného príspevku sa neuplatňuje postup pri poskytovaní príspevku podľa ustanovenia § 16 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF, okrem ustanovení § 16 ods. 5 až 7, § 16a až 24, § 26 až 32 a § 35zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF“ (ustanovenie § 25a ods. 3 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Do zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa novelou doplnilo aj nové ustanovenie § 28 ods. 5 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

„Poskytovateľ môže z vlastného podnetu zmeniť právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti, ak žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, a rozhodnúť o schválení žiadosti na projekty technickej pomoci. Na postup podľa prvej vety sa primerane použijú ustanovenia § 21 ods. 1 až 3 a ods. 5 a 6 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá bola predložená ako prvá v poradí. Ak na prvú žiadosť v poradí nepostačuje výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní, poskytovateľ rozhoduje o nasledujúcej žiadosti v poradí podľa tretej vety, na ktorú výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo vyzvaní postačuje“ (ustanovenie § 28 ods. 5 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Zmenou prechádza aj ustanovenie § 44 ods. 4 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

„Na účely účtovníctva sa plnenie inej osoby ako prijímateľa považuje za plnenie prijímateľa, ak (A) z právoplatného súdneho rozhodnutia, ktoré sa týka projektu, v rámci ktorého má poskytovateľ voči prijímateľovi v správe pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia, vyplýva osobe povinnosť vrátiť poskytovateľovi príspevok alebo jeho časť alebo nahradiť poskytovateľovi škodu, alebo (B) ide o plnenie osoby, ktorá je blízka zakladateľovi alebo spoločníkovi prijímateľa alebo ktorá je ovládajúcou osobou alebo ovládanou osobou prijímateľa alebo zakladateľa alebo spoločníka prijímateľa“ (ustanovenie § 44 ods. 4 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

V nadväznosti na uvedené, novela doplnila do zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF tiež nové ustanovenie § 44 ods. 5 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

„Plnením podľa ustanovenia § 44 ods. 4 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa znižuje pohľadávka z príspevku alebo pohľadávka z rozhodnutia poskytovateľa, ktorú má voči prijímateľovi“ (ustanovenie § 44 ods. 5 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Jednou z posledných, novelou zavedených, zmien, je úprava prvej, zvýraznenej, vety ustanovenia § 56 ods. 1 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF.

„V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období šiestich mesiacov nasledujúcich po ich odvolaní alebo z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej prijímateľom, ktorú nemohol predvídať (ďalej len „krízová situácia“), sa zasadnutia Rady centrálneho koordinačného orgánu, osobitnej komisie, monitorovacieho výboru alebo ním zriadenej komisie (ďalej ako „kolektívny orgán“) môžu uskutočňovať prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Kolektívny orgán je uznášaniaschopný, ak sa jeho zasadnutia preukázateľne zúčastnia členovia v potrebnom počte podľa jeho štatútu alebo rokovacieho poriadku. Návrh uznesenia je schválený, ak zaň preukázateľne hlasuje potrebná väčšina členov podľa štatútu alebo rokovacieho poriadku. Hlasuje sa verejne. Zo zasadnutia sa vyhotovuje záznam; zápisnica sa nevyhotovuje. Ak je to potrebné, zo zasadnutia sa vyhotoví zoznam schválených uznesení, ktorý podpisuje predseda kolektívneho orgánu alebo ním poverený člen“ (ustanovenie § 56 ods. 1 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia (07. júna 2022).

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....