Verejná správa

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2022

Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci sa snaží reagovať na negatívne vplyvy, ktorými sa pandémia dotkla podnikateľských subjektov, prijímajúcich investičnú pomoc. Novela zákona o regionálnej investičnej pomoci má tiež zmierňovať niektoré povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci.

 Dňa 16. februára 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regionálnej pomoci“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).

Prehľad zmien

Novela reflektuje na pretrvávajúcu situáciu spôsobenú pandémiou COVID-19, ktorá zásadným a nepredvídateľným spôsobom ovplyvnila podnikateľské subjekty vrátane tých, ktoré sú prijímateľmi investičnej pomoci. Pri tejto skupine podnikateľských subjektov pandémia COVID-19 naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Porušenie povinností a podmienok na poskytnutie investičnej pomoci by mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí, resp. rozhodnutí o schválení investičnej pomoci, pričom už v rámci prvej a druhej vlny pandémie COVID-19 bolo ustálené, že „hromadné“ rušenie podpory inak prosperujúcich a riadne realizovaných investičných zámerov by bolo neželaným javom. Súčasne, vzhľadom na akútnu potrebu podpory hospodárskeho rozvoja v súvislosti s ozdravením ekonomiky, novela taktiež dočasne zmiernila niektoré vybrané povinnosti a podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v prospech nových investícií, ktoré sa o investičnú pomoc uchádzajú počas pandémie. Ambíciou novely nie je podľa jej predkladateľov
poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády
Slovenskej republiky prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19. Novela sa opätovne zameriava výlučne na zmiernenie niektorých podmienok investičnej pomoci z hmotného a časového hľadiska.

Prvou zásadnejšou zmenou, ktorú novela do zákona o regionálnej pomoci prináša je doplnenie nových ustanovení § 30c a 30d zákona o regionálnej pomoci.

Nové ustanovenie § 30c zákona o regionálnej pomoci predstavuje prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2022.

„Investičné stimuly a investičná pomoc, ktoré boli schválené do 14. marca 2022 zostávajú v platnosti v rozsahu a za podmienok tak, ako boli uvedené v rozhodnutí o poskytnutí investičných stimulov alebo v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci“ (ustanovenie § 30c ods. 1 zákona o regionálnej pomoci).

„Konania o posudzovaní žiadosti o investičnú pomoc a schvaľovaní investičnej pomoci začaté a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 sa dokončia podľa predpisov účinných od 15. marca 2022“ (ustanovenie § 30c ods. 2zákona o regionálnej pomoci).

Nové ustanovenie § 30d zákona o regionálnej pomoci zasa prináša prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 účinné od 15. marca 2022.

„Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté a neukončené do 14. marca 2022 a o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 prijímateľom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je podnikom v ťažkostiach podľa osobitného predpisu, ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) prvá časť vety, § 15 ods. 3 a § 28 ods. 5 zákona o regionálnej pomoci sa nepoužijú“ (ustanovenie § 30d ods. 1 zákona o regionálnej pomoci).

Povinnosť prijímateľa podľa ustanovenia § 22 ods. 10 zákona o regionálnej pomoci sa nevzťahuje na nové pracovné miesto vytvorené po podaní žiadosti alebo po vydaní rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, ak pracovné miesto zaniklo počas platnosti výnimky podľa osobitného predpisu, najskôr však k 12. marcu 2020; táto výnimka platí rovnako pre investičné zámery s oprávnenými investičnými nákladmi podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o regionálnej pomoci, investičné zámery s oprávnenými mzdovými nákladmi podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o regionálnej pomoci a pre investičné zámery s oprávnenými nákladmi kombinovanými podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o regionálnej pomoci“ (ustanovenie § 30d ods. 2 zákona o regionálnej pomoci).

„Ak ide o konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 1. januára 2022 a právoplatne neukončené do 14. marca 2022 a konania o poskytnutí investičnej pomoci začaté od 15. marca 2022 do 31. decembra 2022, (A) lehota na splnenie povinnosti podľa ustanovenia § 22 ods. 3 zákona o regionálnej pomoci, sa predlžuje na 24 mesiacov, (B) lehota na splnenie povinnosti podľa ustanovenia § 22 ods. 13 a 14 zákona o regionálnej pomoci, sa predlžuje na päť rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci; pri veľkých investičných projektoch sa lehota na splnenie tejto povinnosti predlžuje na sedem rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, (C) hodnota nárastu výroby alebo služieb v hodnotovom alebo v objemovom vyjadrení podľa ustanovenia § 22 ods. 16 zákona o regionálnej pomoci, sa znižuje na najmenej 5 %, (D) hodnota uvedená v ustanovení § 22 ods. 19 písm. a) zákona o regionálnej pomoci sa znižuje na 70 %, (E) hodnota uvedená ustanovení v § 22 ods. 19 písm. d)zákona o regionálnej pomoci sa znižuje na 80 %, (F) povinnosti podľa ustanovenia § 8 písm. c) a § 9 písm. c)zákona o regionálnej pomoci sa v kalendárnych rokoch 2022 až 2023 považujú za splnené; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, (G) povinnosť podľa ustanovenia § 22 ods. 12 zákona o regionálnej pomoci sa v účtovných obdobiach zasahujúcich do rokov 2022 až 2023 považuje za splnenú; tým nie je dotknutá povinnosť prijímateľa vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v nominálnej hodnote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci“ (ustanovenie § 30d ods. 3 zákona o regionálnej pomoci).

„Ustanovenia § 30d ods. 2 a 3 zákona o regionálnej pomoci sa použijú aj na investičnú pomoc schválenú podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak tým nedôjde k poskytnutiu neoprávnenej výhody prijímateľovi“ (ustanovenie § 30d ods. 4 zákona o regionálnej pomoci).

Okrem zákona o regionálnej pomoci, dochádza novelou aj k zmene zákona o mimoriadnych opatreniach, do ktorého po novom pribúda nové ustanovenie § 24ad zákona o mimoriadnych opatreniach.

„Pri uplatnení daňového bonusu sa na účely splnenia podmienky dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy považuje za zdaniteľné príjmy aj (A) plnenie poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce, (B) platba podľa osobitného predpisu, (C) prijaté nemocenské z dôvodu, že bol uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie podľa osobitného predpisu, (D) prijaté ošetrovné podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 24ad zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Ustanovenie § 24ad ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach sa uplatní u daňovníka (A) s príjmami podľa osobitného predpisu na príjmy (1) podľa ustanovenia § 24ad ods. 1 písm. a) a b) zákona o mimoriadnych opatreniach preukázateľne prijaté a zaúčtované v účtovníctve daňovníka, zaevidované v daňovej evidencii daňovníka alebo zaevidované v evidencii daňovníka od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, (2) podľa ustanovenia § 24ad ods. 1 písm. c) a d) zákona o mimoriadnych opatreniach preukázateľné prijaté od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021, (B) s príjmami podľa osobitného predpisu na príjem preukázateľne prijatý za zdaňovacie obdobie 2021 plynúci najdlhšie do 31. januára 2022“ (ustanovenie § 24ad zákona o mimoriadnych opatreniach).

Ustanovenie § 24ad ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach uplatní len daňovník, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z vykonávanej činnosti, z ktorej dosahuje príjmy podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 24ad ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy z príjmov zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu a v súvislosti s týmito príjmami dosahoval príjmy podľa ustanovenia § 24ad ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach, je povinný v lehote do 10. marca 2022 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu v členení podľa ustanovenia § 24ad ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach, pričom zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa osobitného predpisu, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiadal“ (ustanovenie § 24ad zákona o mimoriadnych opatreniach).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne dňom vyhlásenia a čiastočne dňa 15. marca 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....