Iné

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2022

Národná rada Slovenskej republiky sa dotkla aj oblasti regulácie v sieťových odvetviach. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa snaží predovšetkým zefektívniť prvok cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu.

Dňa 22. marca 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 85/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela okrem zákona o regulácii mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore“) a (B) zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“).

Cieľ novely

Cieľom novely je v zmysle dôvodovej správy posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu: pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a tzv. malé podniky, t. j. odberateľov elektriny a odberateľom plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 kWh. Novela prináša aj rozšírenie okruhu cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve o odberateľov elektriny mimo domácnosti, ktorí prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb na základe zápisu do registra sociálnych služieb alebo zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na odberateľov plynu mimo domácnosti, ktorí odoberajú plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody v spoločnom tepelnom zdroji bytového domu, a to už od nasledujúceho kalendárneho roka 2023. Naliehavosť prijatia právnej úpravy už v tomto čase vyplýva z potreby získania časového priestoru na potrebnú prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023 už v tomto čase, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh.

Zraniteľný odberateľ

Prvou, novelou zavedenou zmenou, je úprava pojmu „zraniteľný odberateľ“ pre účely zákona o regulácii.

„Zraniteľným odberateľom je (1) odberateľ elektriny v domácnosti, (2) odberateľ plynu v domácnosti, (3) odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, (4) odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh, (5) odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (6) odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (7) skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou“ (ustanovenie § 2 písm. k) zákona o regulácii).

Novinkou je aj doplnenie ustanovenia § 8 ods. 10 zákona o regulácii.

„Podľa ustanovenia § 8 ods. 9 zákona o regulácii sa postupuje aj pri obmedzení rozsahu alebo nevykonávaní cenovej regulácie dodávok elektriny alebo dodávok plynu zraniteľným odberateľom podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o regulácii v priebehu regulačného obdobia. Pred uverejnením návrhu dodatku k regulačnej politike uverejní regulačná rada analýzu dôvodov obmedzenia cenovej regulácie a analýzu vplyvov na účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom, najmä dotknutých zraniteľných odberateľov, na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie“ (ustanovenie § 8 ods. 10 zákona o regulácii).

Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti cenovej regulácie, v rámci ktorej sa novelou dopĺňajú nové ustanovenia § 11 ods. 5 a 6 zákona o regulácii.

„Ak sa nepostupuje podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o regulácii, cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve ďalej podlieha (A) dodávka elektriny zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu, (B) dodávka plynu zraniteľným odberateľom, ktorí uzatvorili zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o regulácii).

„Úrad môže všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa ustanovenia § 40 ods. 1 zákona o regulácii obmedziť rozsah cenovej regulácie podľa ustanovenie § 11 ods. 5 zákona o regulácii alebo ustanoviť, že cenová regulácia podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o regulácii sa nevykonáva, ak pominuli dôvody na cenovú reguláciu, najmä ak pôsobenie trhu postačuje na zachovanie účelu regulácie podľa ustanovenia 3 ods. 1 zákona o regulácii. Rozsah cenovej regulácie podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o regulácii možno obmedziť na dodávku elektriny alebo dodávku plynu vykonávanú dodávateľmi elektriny alebo dodávateľmi plynu poskytujúcimi univerzálnu službu, ktorí dodávajú elektrinu alebo plyn do viac ako 100 000 odberných miest“ (ustanovenie § 11 ods. 6 zákona o regulácii).

V rámci konania o cenovej regulácii došlo novelou najmä k zmene ustanovenia § 14 ods. 10 zákona o regulácii.

„Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. b) až d), f) až j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 4 písm. g) až i) a § 11 ods. 5 zákona o regulácii a do 60 dní od začatia konania pre činnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a), e) a k), § 11 ods. 3 a § 11 ods. 4 písm. a) až f) zákona o regulácii. Úrad cenové konanie pre činnosti podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) zákona o regulácii preruší, ak by vydaním cenového rozhodnutia došlo k prekročeniu sumárneho inštalovaného výkonu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou uverejneného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pre príslušný kalendárny rok podľa osobitného predpisu. V konaní možno pokračovať v kalendárnom roku, pre ktorý ministerstvo uverejní ďalší sumárny inštalovaný výkon nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Cenové rozhodnutia v cenových konaniach, ktoré boli prerušené vydáva úrad v poradí, v akom došlo k začatiu cenových konaní“ (ustanovenie § 14 ods. 10 zákona o regulácii).

V rámci zákona o podpore sa novela dotkla najmä oblasti výroby elektriny v lokálnom zdroji. V zmysle ustanovenia § 4b ods. 2 zákona o podpore má „výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o podpore, právo na (A) bezplatné pripojenie lokálneho zdroja do distribučnej sústavy prevádzkovateľom distribučnej sústavy v odovzdávacom mieste, ktoré je identické s odberným miestom výrobcu elektriny v lokálnom zdroji, (B) bezplatnú výmenu určeného meradla prevádzkovateľom distribučnej sústavy za určené meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté množstvo elektriny z distribučnej sústavy a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy, (C) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny, na ktoré sa vzťahuje právo podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a)zákona o podpore“ (ustanovenie § 4b ods. 2 zákona o podpore).

V nadväznosti na citované ustanovenie § 4b ods. 2 zákona o podpore prináša novela práve zmenu ustanovenia § 4b ods. 3 zákona o podpore.

„Podmienkou pre uplatnenie práv podľa ustanovenia § 4b ods. 2 zákona o podpore je (A) uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy pre lokálny zdroj a ak sa lokálny zdroj pripája do miestnej distribučnej sústavy, ktorá je priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých miestnych distribučných sústav pripojená do regionálnej distribučnej sústavy aj uzatvorenie zmluvy o pripojení do regionálnej distribučnej sústavy podľa osobitného predpisu, (B) splnenie technických podmienok a obchodných podmienok pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a (C) doručenie úplného oznámenia o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite podľa ustanovenia § 4b ods. 5 zákona o podpore; vzor oznámenia zverejní prevádzkovateľ distribučnej sústavy na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 4b ods. 3 zákona o podpore).

Zmenou si prešli aj ustanovenia § 4b ods. 12 a 13 zákona o podpore.

„Výrobca elektriny v lokálnom zdroji môže v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity lokálneho zdroja dodávať do sústavy elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji, ktorá nie je spotrebovaná v odbernom mieste identickom s odovzdávacím miestom lokálneho zdroja. Ak technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy neumožňujú zmluvne dohodnúť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja vo výške celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja, maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja sa dohodne v nižšej hodnote, ktorú technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy umožňujú“ (ustanovenie § 4b ods. 12 zákona o podpore).

„Výrobca elektriny v lokálnom zdroji, ktorý dodáva elektrinu do sústavy má práva a povinnosti výrobcu elektriny podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 4b ods. 13 zákona o podpore).

Zákon o energetike

Novela priniesla aj doplnenie zákona o energetike. Zmenou si prešla najmä úprava pojmu „zraniteľný odberateľ“.

„Zraniteľným odberateľom sa na účely zákona o energetike rozumie (1) odberateľ elektriny v domácnosti, (2) odberateľ plynu v domácnosti, (3) odberateľ elektriny mimo domácnosti s celkovým ročným odberom elektriny za predchádzajúci rok najviac 30 000 kWh, (4) odberateľ plynu mimo domácnosti s celkovým ročným odberom plynu za predchádzajúci rok najviac 100 000 kWh, (5) odberateľ elektriny mimo domácnosti okrem odberateľa elektriny podľa bodu 3, ktorý odoberá elektrinu na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (6) odberateľ plynu mimo domácnosti okrem odberateľa plynu podľa bodu 4, ktorý odoberá plyn na prevádzku zariadenia sociálnych služieb zapísaného do registra sociálnych služieb, alebo na prevádzku zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (7) skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou“ (ustanovenie § 3 písm. a) bod 10 zákona o energetike.

Najvýznamnejšou zmenou, ktorú novela do zákona o energetike priniesla, je nové ustanovenie § 17b zákona o energetike („Dodávka elektriny a dodávka plynu zraniteľným odberateľom za cenu regulovanú úradom“).

Zraniteľný odberateľ má právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. To neplatí pre zraniteľných odberateľov, pre ktorých úrad postupom podľa osobitného predpisu rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie“ (ustanovenie § 17b ods. 1 zákona o energetike).

„Zmluva o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom a zmluva o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa uzatvára na dobu určitú v trvaní jedného kalendárneho roka. To neplatí pre zmluvu so zraniteľným odberateľom podľa ustanovenia § 17b ods. 5 zákona o energetike, ktorá sa uzatvára na dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom zraniteľnému odberateľovi vznikne prvýkrát právo ukončiť zmluvu podľa ustanovenia § 17b ods. 3 prvej vety zákona o energetike“ (ustanovenie § 17b ods. 2 zákona o energetike).

„Ak zraniteľný odberateľ neurobí do 31. marca prejav vôle ukončiť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom k 31. decembru, zmluva sa obnovuje na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie je dotknuté právo zraniteľného odberateľa podľa ustanovenia § 17 ods. 9 zákona o energetike“ (ustanovenie § 17b ods. 3 zákona o energetike).

„Ak zraniteľný odberateľ odoberá elektrinu alebo plyn za cenu nepodliehajúcu cenovej regulácii a súčasne nemá uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke plynu na dobu presahujúcu 31. december kalendárneho roka, právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu si uplatní tak, že najneskôr do 31. marca požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom na nasledujúci kalendárny rok. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11 zákona o energetike“ (ustanovenie § 17b ods. 4 zákona o energetike).

„Zraniteľný odberateľ, ktorý sa pripája do sústavy alebo siete alebo ktorý pokračuje v odbere elektriny alebo plynu na odbernom mieste po zmene odberateľa elektriny alebo plynu a zraniteľný odberateľ, ktorému dodáva elektrinu alebo plyn dodávateľ poslednej inštancie si právo na dodávku elektriny alebo dodávku plynu za cenu regulovanú úradom podľa osobitného predpisu v priebehu kalendárneho roka uplatní tak, že požiada dodávateľa elektriny poskytujúceho univerzálnu službu alebo dodávateľa plynu poskytujúceho univerzálnu službu o uzatvorenie zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 17 ods. 9 až 11 zákona o energetike“ (ustanovenie § 17b ods. 5 zákona o energetike).

„Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom, ktorý si uplatní právo podľa ustanovenia § 17b ods. 4 alebo 5 zákona o energetike“ (ustanovenie § 17b ods. 6 zákona o energetike).

„Dodávateľ elektriny poskytujúci univerzálnu službu alebo dodávateľ plynu poskytujúci univerzálnu službu, ktorý je povinný uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvu o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom so zraniteľným odberateľom alebo ktorý také zmluvy uzatvára, je povinný informovať zraniteľného odberateľa, s ktorým uzatvoril zmluvu každoročne najskôr tri mesiace a najneskôr jeden mesiac pred 31. marcom o jeho práve na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu a o ponukách dodávok elektriny alebo dodávok plynu za ceny nepodliehajúce cenovej regulácii a poučiť ho o postupe uplatnenia práva na zmenu dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu vrátane poučenia o nevyhnutnosti oznámiť ukončenie zmluvného vzťahu najneskôr do 31. marca“ (ustanovenie § 17b ods. 7 zákona o energetike).

Ak úrad postupom podľa osobitného predpisu rozhodol o obmedzení alebo nevykonávaní cenovej regulácie, zmluvy o združenej dodávke elektriny za cenu regulovanú úradom alebo zmluvy o združenej dodávke plynu za cenu regulovanú úradom sa odo dňa nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie považujú za zmluvy s cenami nepodliehajúcimi cenovej regulácii. Kým nedôjde medzi zraniteľným odberateľom a dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu k dohode o novej cene alebo k zmene ceny iným dohodnutým spôsobom, má dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu právo určiť cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu pre obdobie nasledujúce po dni nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Určenú cenu dodávky elektriny alebo cenu dodávky plynu je dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu povinný oznámiť zraniteľnému odberateľovi najneskôr 30 dní pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa prvej vety. Ustanovenia § 17 ods. 4 a 5 zákona o energetike sa primerane použijú aj na určenie ceny dodávky elektriny alebo ceny dodávky plynu dodávateľom elektriny alebo dodávateľom plynu“ (ustanovenie § 17b ods. 8 zákona o energetike).

„Ak dodávateľ elektriny alebo dodávateľ plynu neoznámi zraniteľnému odberateľovi určenú cenu dodávky elektriny alebo určenú cenu dodávky plynu podľa ustanovenia § 17b ods. 8 zákona o energetike, platí naďalej cena, ktorá bola platná bezprostredne pred dňom nadobudnutia účinkov obmedzenia alebo nevykonávania cenovej regulácie podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 17b ods. 9 zákona o energetike).

Obsahom tohto príspevku bol z dôvodu rozsiahlosti vlastného textu novely len prehľad najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o regulácii a ďalších zákonov priniesla.

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. apríla 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....