Podnikatelia

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

Dňa 1. apríla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Novela rozšírila pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, jeho kontrolné právomoci, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví i regulovaným subjektom stanovila nové povinnosti, upravila aj postup pri posúdení návrhu ceny a prináša aj definovanie pojmu primeranosť vynaložených nákladov. Prostredníctvom bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime obsah tejto novely.
Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach“ alebo len „novela“), ktorý prostredníctvom článku IV novelizoval zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o regulácii v sieťových odvetviach“ alebo len „zákon“).
Predmet regulácie, ktorým je určovanie alebo schvaľovanie spôsobu, postupov a podmienok v zákonom vymedzených oblastiach regulácie, sa novelou doplnil o prevádzkovanie sústavy.

Novela rozširuje pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej v texte len „úrad“) o (1) schvaľovanie záväzných pravidiel pre aukcie, pričom (2) výkon dohľadu nad priebehom aukcií u výrobcu elektriny, dodávateľa elektriny a obchodníka s elektrinou a taktiež aj o (3) určovanie kritérií výberu dodávateľa poslednej inštancie, (4) rozhodovanie o výbere dodávateľa poslednej inštancie, o (5) vydávanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie na podnikanie podľa osobitného zákona (ktorým je zákon o energetike) a o (6) odsúhlasovanie podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom odsúhlasené podmienky zasiela úrad prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Novela precizuje doterajšie znenie zákona v súvislosti spovinnosťou úradu zverejniť vo vestníku a na internetovej stránke správu o dodržiavaní pravidiel pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom a pre splnenie tejto povinnosti súčasne úradu stanovuje lehotu, na základe ktorej je úrad povinný vykonať toto zverejnenie každoročne do dňa 31. mája. Vo väzbe na tieto povinnosti úradu novela úradu určuje aj novú povinnosť, a to povinnosť úradu zverejniť aj opatrenia na dodržiavanie týchto pravidiel.

Precíznejšia úprava ustanovenia týkajúceho sa predmetu cenovej regulácie vykonaná novelou zachováva doterajšie kompetencie úradu v oblasti cenovej regulácie. Predmet cenovej regulácie podľa § 12 ods. 1 zákona sa novelou upravuje tak, že cenovej regulácii podlieha preprava plynu nielen pre koncových odberateľov plynu na vymedzenom území, ale preprava plynu vo všeobecnosti.

Novela stanovuje termíny, v ktorých sú regulované subjekty povinné predkladať úradu návrh ceny tovaru alebo ceny služieb.

Postup úradu pri posúdení návrhu ceny sa novelou upravuje tak, že ak je návrh ceny predložený regulovaných subjektom úplný a je v súlade s § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona a súčasne je vyjadrenie Ministerstva hospodárstva SR alebo Ministerstva životného prostredia SR kladné, návrh ceny úrad schváli do 30 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa § 12 ods. 1 písm. a) až l) a p) zákona a do 60 dní od doručenia návrhu ceny pre činnosti podľa § 12 ods. 1 písm. m), n) a o) zákona. V prípade, ak je návrh ceny neúplný, alebo je v rozpore s § 12 ods. 10 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona, je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví povinný vyzvať účastníka cenového konania, aby v lehote určenej úradom odstránil nedostatky.

Pri výkupe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie novela zakotvila oprávnenie úradu určiť spôsob tvorby výkupných cien po dobu najviac 12 rokov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného úradom na základe už spomínaného splnomocňovacieho ustanovenia v zákone.

Novela definuje primeranosť vynaložených nákladov na účely cenovej regulácie regulovaných subjektov, pričom primeranosťou vynaložených nákladov je výška nákladov porovnateľná so všeobecnou hodnotou (podľa § 2 vyhlášky MS SR o stanovení všeobecnej hodnoty majetku) alebo hodnotou dosiahnutou konaním v súlade s dobrými mravmi (podľa § 4 zákona o ochrane spotrebiteľa). Vo väzbe na toto vymedzenie sa novelou rozšírili aj kontrolné právomoci Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o overovanie primeranosti nákladov súvisiacich s činnosťami v sieťových odvetviach.

Novelou je úrad splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanoví (1) priame určenie maximálnej ceny, alebo minimálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny, alebo určí spôsob výpočtu maximálnej ceny, alebo pevnej ceny, alebo porovnateľnej ceny; jednotlivé určenia ceny a spôsoby výpočtu ceny možno vzájomne spájať alebo kombinovať, (2) postup a podmienky uplatňovania cien, (3) rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady, (4) termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných oprávnených nákladov započítaných do ceny poskytnutých regulovaných tovarov a služieb, (5) rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou, (6) spôsob určenia výšky primeraného zisku, pričom v tomto predpise môže úrad v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia stavu núdze a vo všeobecnom hospodárskom záujme ustanoviť aj najvyššiu mieru primeraného zisku, (7) podrobnosti o návrhu ceny a spôsobe predkladania návrhu ceny, (8) spôsob, postupy a podmienky pre predmet regulácie podľa § 3 zákona.

Novela dopĺňa povinnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydať a na internetovej stránke zverejniť vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ku ktorej je pripojených menej ako 100 000 odberných miest a distribučnej sústavy, ktorej distribúcia elektriny je nižšia ako 1 500 000 MWh. Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu, pripojených na túto distribučnú sústavu. V prípade osobitných podmienok prevádzky takejto sústavy úrad vydá rozhodnutie o podmienkach a spôsobe prevádzkovania takejto sústavy.

Okrem už spomínaného rozšírenia kontrolných právomocí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví sa novelou výrazne znížila spodná hranica pokuty, ktorú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe za porušenie tohto zákona na základe ustanovenia § 16 ods. 1 písm. a) až c) zákona, ktorá je po novom stanovená už od sumy 10 000 Sk.

Do konania vo veciach podľa § 5 ods. 1 písm. e) až k) zákona, ktoré sa začína z podnetu úradu alebo na návrh účastníka konania, novela zahrnula aj určovanie kritérií výberu dodávateľa poslednej inštancie a taktiež rozhodovanie o výbere dodávateľa poslednej inštancie.

Zoznam transponovaných smerníc uvedený v prílohe zákona sa novelou dopĺňa o Smernicu 2005/89/ES zo dňa 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....