Iné

Novela zákona o rodičovskom príspevku

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2010

Novela zákona o rodičovskom príspevku, účinná odo dňa 1. januára 2011, má umožniť rodičom vykonávanie zárobkovej činnosti v období poberania rodičovského príspevku za predpokladu zabezpečenia riadnej starostlivosti o dieťa.

Dňa 2. decembra 2010 prijala NR SR novelu zákona (ďalej len „novela“) č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodičovskom príspevku“). Uvedená novela nevytvára žiadne obmedzenia pre rodičov pri uplatňovaní nároku na predmetnú dávku. Nová úprava výrazným spôsobom umožňuje zosúladenie rodinného, osobného a pracovného života rodičov detí v útlom veku, čo patrí medzi hlavné ciele Európskej únie v oblasti vytvorenia podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti žien s rodičovskými povinnosťami.

V súvislosti s vypustením jednej z podmienok nároku na rodičovský príspevok – nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou – novela spresnila účel rodičovského príspevku. Podľa súčasnej právnej úpravy štát finančne prispieva všetkým rodičom, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa v útlom veku, pričom nie je rozhodujúce, či sa rodič venuje výlučne osobnej starostlivosti o dieťa alebo rodič popri starostlivosti o dieťa študuje alebo vykonáva zárobkovú činnosť a starostlivosť o dieťa zabezpečí inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Rodičovským príspevkom teda rozumieme štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.

V súlade s uvedeným bolo zmenené znenie ust. § 3 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku, a to tým spôsobom, že podľa novej právnej úpravy sa podmienka riadnej starostlivosti o dieťa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa buď osobne, alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov vylučuje súbeh poberania príspevku na starostlivosť o dieťa a rodičovského príspevku. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bolo upravené ust. § 3 ods. 8 zákona, ktoré vymedzuje, za akých podmienok nevzniká nárok na rodičovský príspevok. Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak (1) aspoň jedna z nich má nárok na materské alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa ust. § 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3 zákona alebo (2) štát, ktorý nie je členským štátom EÚ, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.

Podstatnú zmenu predstavuje zjednotenie sumy rodičovského príspevku pre všetkých jeho poberateľov na 190,10 Eur. Uvedená suma sa však zvyšuje podľa počtu detí. Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25% na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom podľa § 3 ods. 2 zákona. Takto určená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov nahor.

Rodičovský príspevok je nižší, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. V uvedenom prípade sa suma rodičovského príspevku zníži o 50%, t. j. na 95,10 Eur.

Nárok na rodičovský príspevok sa za obdobie pred nadobudnutím účinnosti novely posudzuje podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, t. j. pred 1. januárom 2011. V zmysle prechodných ustanovení sa o žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do dňa 31. decembra 2010, o ktorých sa do 31. decembra 2010 právoplatne nerozhodlo, rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do uvedeného dátumu. Rovnako sa bude postupovať aj v prípade, ak oprávnená osoba bude po 31. decembri 2010 uplatňovať nárok na rodičovský príspevok za obdobie pred 1. januárom 2011.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....