Verejná správa

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

Národná rada Slovenskej republiky schválila začiatkom leta aj novelu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, cieľom ktorej je umožniť samosprávnemu kraju, obci, mestu a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestskej časti, aby v prípade ich predĺženia existovala možnosť ich oddlženia za predpokladu, ak sa počas nútenej správy nepodarí dlhy uspokojiť v celom rozsahu.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 294/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o rozpočtových pravidlách prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o rozpočtových pravidlách.

  • Monitorovací režim

Na úvod novela prináša doplnenie nového ustanovenia § 18a zákona o rozpočtových pravidlách, upravujúceho problematiku monitorovacieho režimu.

„Ak celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahne 10 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka, obec oznámi túto skutočnosť Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) do 3 dní od jej zistenia. Túto skutočnosť obec oznámi na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom. Dňom doručenia oznámenia tejto skutočnosti ministerstvu financií sa začína monitorovací režim“ (ustanovenie § 18a ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Počas trvania monitorovacieho režimu obec každých 90 dní predloží ministerstvu financií správu o hospodárení obce“ (ustanovenie § 18a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Monitorovací režim končí, ak z dvoch po sebe nasledujúcich správ podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách bude vyplývať, že pominuli skutočnosti podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách. Dňom ukončenia monitorovacieho režimu je deň doručenia správy ministerstvu financií podľa prvej vety. Do 30 dní od skončenia monitorovacieho režimu predloží obec ministerstvu financií záverečnú správu o hospodárení obce“ (ustanovenie § 18a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách).

Novinkou je tiež doplnenie ustanovenia § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.

„Dňom doručenia oznámenia ministerstvu financií, že nastali skutočnosti podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, začína plynúť ochranná doba v trvaní 120 dní. Počas plynutia ochrannej doby nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia, alebo exekučné konanie na majetok patriaci obci; už začaté konania na výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa počas plynutia ochrannej doby prerušujú. Počas ochrannej doby nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok patriaci obci“ (ustanovenie § 19 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách).

Novela do zákona o rozpočtových pravidlách vkladá tiež nové ustanovenia § 19 ods. 11 až 13 zákona o rozpočtových pravidlách.

„Obec môže vypracovať ozdravný plán v spolupráci s veriteľmi. Dohodu o ozdravnom pláne schváli obecné zastupiteľstvo a všetci obci známi veritelia. Dohoda o ozdravnom pláne obsahuje najmä: (A) dohodu obce s veriteľmi o úprave doby splatnosti jej záväzkov, (B) dohodu obce s veriteľmi o úprave výšky jej záväzkov a ich príslušenstva, (C) plán plnenia jednotlivých záväzkov obce“ (ustanovenie § 19 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Schválenú dohodu o ozdravnom pláne je obec povinná predložiť ministerstvu financií najneskôr do 3 dní od jej schválenia a v rovnakej lehote ju zverejniť na úradnej tabuli a v obci obvyklým spôsobom. Predloženie dohody o ozdravnom pláne ministerstvu financií a jej zverejnenie je podmienkou jej platnosti“ (ustanovenie § 19 ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Schválením dohody o ozdravnom pláne vstupuje obec do monitorovacieho režimu. Počas plnenia ozdravného plánu je obec v monitorovacom režime. Ustanovenia § 18a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách sa nepoužijú“ (ustanovenie § 19 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách).

Ďalšou výraznejšou zmenou, ktorú novela prináša je doplnenie nového ustanovenia o konsolidácii pohľadávok – ustanovenia § 19a zákona o rozpočtových pravidlách.

„Počas ozdravného režimu a počas nútenej správy môže obec podať na ministerstvo financií návrh na konsolidáciu pohľadávok. Podať návrh na konsolidáciu pohľadávok môže starosta po schválení návrhu na konsolidáciu pohľadávok obecným zastupiteľstvom. K návrhu na konsolidáciu pohľadávok starosta pripojí stanovisko kontrolóra obce, a ak je obec v nútenej správe, aj stanovisko núteného správcu podľa ustanovenia § 19 ods. 23 tretej vety zákona o rozpočtových pravidlách“ (ustanovenie § 19a ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Ministerstvo financií rozhodne o návrhu na konsolidáciu pohľadávok obce do 30 dní. Rozhodnutie o návrhu obce na konsolidáciu pohľadávok zverejní ministerstvo financií v Obchodnom vestníku a obec v obci spôsobom obvyklým. Ak ministerstvo financií vyhovie návrhu obce na konsolidáciu pohľadávok, rozhodne aj o vymenovaní konsolidačného  správcu, pričom sa primerane uplatnia ustanovenia § 19 ods. 17 a 18 zákona o rozpočtových pravidlách. Ak sa obec už nachádza v nútenej správe, funkciu konsolidačného správcu vykonáva nútený správca“ (ustanovenie § 19a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Dňom zverejnenia rozhodnutia v Obchodnom vestníku, ktorým ministerstvo financií vyhovelo návrhu obce na konsolidáciu pohľadávok, sa začína konsolidácia pohľadávok. Obec je povinná do 7 dní od dňa začatia konsolidácie pohľadávok oznámiť túto skutočnosť všetkým veriteľom“ (ustanovenie § 19a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách). „Pohľadávky splatné ku dňu podania návrhu na konsolidáciu pohľadávok je možné uspokojiť len v rozsahu podľa plánu konsolidácie pohľadávok. Rovnako sa uspokojujú aj pohľadávky podľa ustanovenia § 19b ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách“ (ustanovenie § 19a ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách).

  • Účinky konsolidácie

Zákon o rozpočtových pravidlách bude po novom obsahovať aj právnu úpravu účinkov konsolidácie – ustanovenie § 19b zákona o rozpočtových pravidlách.

„Dňom začatia konsolidácie pohľadávok (A) nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia ani exekučné konanie na majetok vo vlastníctve obce; už začaté konania o výkon rozhodnutia a exekučné konania sa prerušujú, (B) nemožno začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva na majetok obce, (C) druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzavretú s obcou, alebo od nej odstúpiť pre omeškanie obce s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred začatím konsolidácie pohľadávok; vypovedanie alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu je neúčinné, (D) sú neúčinné zmluvné dojednania umožňujúce druhej zmluvnej strane vypovedať zmluvu uzavretú s obcou alebo od nej odstúpiť z dôvodu konsolidácie pohľadávok, (E) až do jej skončenia nesmie byť starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ani ostatným zamestnancom obce vyplatená odmena, (F) môže druhá zmluvná strana, ktorá je povinná plniť zo zmluvy, ktorú uzatvorila s obcou pred začatím konsolidácie pohľadávok, vopred, odoprieť svoje plnenie až do času, keď sa jej poskytne alebo zabezpečí vzájomné plnenie, (G) sa stávajú splatnými všetky záväzky obce“ (ustanovenie § 19b ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Konsolidačný správca v spolupráci s hlavným kontrolórom obce vypracuje do 90 dní od začatia konsolidácie pohľadávok plán konsolidácie pohľadávok“ (ustanovenie § 19b ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách).

Náležitosti a podmienky plánu konsolidácie pohľadávok sú zas predmetom úpravy ustanovenia § 19c zákona o rozpočtových pravidlách.

„Plán konsolidácie pohľadávok obsahuje najmä: (A) zoznam veriteľov a výšky ich pohľadávok, (B) úpravu doby splatnosti záväzkov obce, (C) opatrenia na zabezpečenie mimoriadnych rozpočtových príjmov podľa ustanovenia § 19 ods. 24 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách, (D) úpravu výšky záväzkov obce v členení na istinu a príslušenstvo, (E) plán plnenia jednotlivých záväzkov obce, (F) rozpočet obce s výhľadom na najbližších 5 rokov“ (ustanovenie § 19c ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Plán konsolidácie pohľadávok sa zostavuje na obdobie maximálne 20 rokov“ (ustanovenie § 19c ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách). „V pláne konsolidácie pohľadávok sa plnenie záväzkov obce rozvrhne tak, aby bolo možné uhradiť celú istinu a príslušenstvo pohľadávok do doby 20 rokov. Pri pohľadávkach, o ktorých prebieha spor na súde alebo rozhodcovské konanie, sa zohľadňuje iba suma istiny spornej pohľadávky vážená percentom pravdepodobnosti neúspechu obce v spore, vždy najmenej hodnotou 20%. Prostriedky vyčlenené na úhradu spornej pohľadávky obec viaže až do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej“ (ustanovenie § 19c ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Pri príprave plánu konsolidácie pohľadávok sa postupuje tak, že obec vyčlení časť vlastných príjmov rozpočtu obce v každom rozpočtovom roku na úhradu jej záväzkov a to tak, aby bolo možné v lehote 20 rokov zaplatiť 100 % istiny a príslušenstva, pričom však obec musí vyčleniť najmenej 5% vlastných príjmov rozpočtu obce. To neplatí v rozpočtovom roku, v ktorom by po vyčlenení časti vlastných príjmov rozpočtu obce zostávajúca časť nepostačovala na úhradu výdavkov obce podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlách; vtedy obec musí použiť na úhradu jej záväzkov celý zostatok vlastných príjmov rozpočtu obce po úhrade uvedených výdavkov“ (ustanovenie § 19c ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Ak pri vyčlenení 5 % z vlastných príjmov rozpočtu obce rozpočtovaných v roku, v ktorom sa zostavuje plán konsolidácie pohľadávok, po dobu 20 rokov nebude možné uspokojiť 100 % istiny a príslušenstva, pomerne sa uhradia záväzky obce takým spôsobom, aby bola uhradená celá istina a časť príslušenstva, ktorú bude možné uhradiť do doby podľa prvej vety. Vo zvyšku sa príslušenstvo pohľadávky stáva nevymáhateľným“ (ustanovenie § 19c ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Ak nebude možné pri postupe podľa ustanovenia § 19c ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách uhradiť ani 100 % istiny, postupuje sa tak, že obec vyčlenení viac ako 5 % z vlastných príjmov rozpočtu obce v každom rozpočtovom roku na úhradu jej záväzkov po dobu 20 rokov. To neplatí v rozpočtovom roku, v ktorom by po vyčlenení časti vlastných príjmov rozpočtu obce zostávajúca časť nepostačovala na úhradu výdavkov obce podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) až c) zákona o rozpočtových pravidlách; vtedy obec použije na úhradu jej záväzkov celý zostatok vlastných príjmov rozpočtu obce po úhrade uvedených výdavkov. Po uplynutí doby 20 rokov sa zvyšná časť istiny a príslušenstva pohľadávok stáva nevymáhateľnou“ (ustanovenia § 19c ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Celková výška príslušenstva pohľadávky nesmie v súhrne presiahnuť 5 % ročne z istiny. Maximálne sa uspokojuje príslušenstvo pohľadávky v rozsahu neprevyšujúcom 75 % istiny pohľadávky. V prevyšujúcej časti sa príslušenstvo pohľadávky stáva nevymáhateľným“ (ustanovenie § 19c ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Plán konsolidácie pohľadávok je konsolidačný správca povinný vypracovať a predložiť obci do 90 dní od začatia konsolidácie pohľadávok. Obecné zastupiteľstvo rozhodne o schválení plánu konsolidácie pohľadávok najneskôr do 30 dní od jeho predloženia. Obec predloží plán konsolidácie pohľadávok na schválenie ministerstvu financií v lehote 3 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom. Ministerstvo financií rozhodne o schválení plánu konsolidácie pohľadávok do 15 dní od jeho doručenia“ (ustanovenie § 19c ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Ministerstvo financií zverejní rozhodnutie o schválení plánu konsolidácie pohľadávok v Obchodnom vestníku a obec v obci obvyklým spôsobom. Obec zároveň oznámi túto skutočnosť všetkým veriteľom. Počas plnenia plánu konsolidácie pohľadávok sa na obec rovnako vzťahujú ustanovenia § 18a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách“ (ustanovenie § 19c ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách).

„Dňom schválenia plánu konsolidácie pohľadávok sa konania prerušené podľa ustanovenia § 19b zákona o rozpočtových pravidlách zastavujú. Ak v týchto konaniach došlo k speňaženiu majetku, avšak výťažok nebol vyplatený oprávnenému, výťažok sa po odpočítaní trov konania vráti obci. Ak bola obec v nútenej správe, dňom schválenia plánu konsolidácie pohľadávok sa nútená správa končí; tým nie je dotknutá možnosť jej opätovného zavedenia pri splnení podmienok podľa ustanovenia § 19 ods. 14 zákona o rozpočtových pravidlách“ (ustanovenie § 19c ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2023.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....