Verejná správa

Novela zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2021

Jednou z aktuálnych spoločenských tém je nepochybne sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Unikátnym prvkom aktuálneho sčítania obyvateľov je predovšetkým jeho elektronická forma. Na rozdiel od sčítania obyvateľov, domov a bytov, realizovaného v roku 2010 bude sčítavanie prebiehať najmä elektronicky. Novinkou je tiež možnosť uvádzať si dve národnosti a pod. Predmetné zmeny priniesol už zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práve uvedený právny predpis sa v januári 2021 dočkal novelizácie. Aké legislatívne zmeny teda boli na počiatku roka 2021 prijaté v kontexte sčítania obyvateľov, domov a bytov?

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 28. januára 2021 zákon č. 44/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sčítaní obyvateľov“).

Najdôležitejšou zmenou, ktorú novela prináša je zakotvenie pravidiel tzv. dosčítavania. Novela tiež prináša spresnenie a rozšírenie podmienok sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, a to najmä v reakcii na stále prebiehajúcu pandémiu ochorenia COVID-19.

Všeobecná časť dôvodovej správy načrtáva hlavné dôvody prijatia novely. Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 budú obyvatelia plniť svoju sčítaciu povinnosť vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov. Obce v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) majú v zmysle zákona o sčítaní obyvateľov poskytovať aj službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronických formulárov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti. Obyvateľmi, o ktorých sa predpokladá, že využijú službu asistovaného sčítania, sú podľa dôvodovej správy prevažne poberatelia starobných dôchodkov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnymi zručnosťami, pre ktoré by kontakt s asistentmi sčítania počas blížiacej sa doby sčítania predstavoval zvýšené riziko ochorenia COVID-19 resp. by si z dôvodu obavy o svoje zdravie alebo z dôvodu, že by asistenti sčítania mali zakázané nariadenými opatreniami kontaktovať týchto obyvateľov, nesplnili svoju sčítaciu povinnosť, následkom čoho by došlo k zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov v Slovenskej republike v roku 2021 a tým aj k čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Predkladatelia novely tiež majú za to, že plnenie sčítacej povinnosti obyvateľov pomocou služby asistovaného sčítania poskytovanej asistentmi sčítania v obci, by predstavovalo zvýšenie rizika infikovania sa ochorením COVID-19 obyvateľov využívajúcich službu asistovaného sčítania a aj všeobecné zvýšenie rizika ďalšieho šírenia nákazy. Zároveň je vysoko pravdepodobné, že v zákonom o sčítaní obyvateľov ustanovenej dobe sčítania obyvateľov bude potrebné dodržiavať opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadené na ochranu verejného zdravia, ktoré môžu spočívať v obmedzení pohybu a pobytu dotknutých obyvateľov ako aj asistentov sčítania, a preto by vykonávanie asistovaného sčítania v blížiacej sa dobe sčítania obyvateľov zmenšilo efekt nariadených opatrení. Z uvedených dôvodov bude teda potrebné vykonať asistované sčítanie obyvateľov v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov.

Úvodom prináša novela niekoľko legislatívno – technických úprav, súvisiacich so zavedením inštitútu „dosčítavania. Jedná sa o ustanovenia § 3 písm. g) a m) zákona o sčítaní obyvateľov a ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov. V uvedených ustanoveniach zákona o sčítaní obyvateľov dochádza konkrétne k (A) precizovaniu legálnej definície kontaktného miesta v nadväznosti na doplnenie legálnej definície asistovaného sčítania, aby bolo jednoznačné, že kontaktné miesto je obyvateľovi na účel splnenia jeho povinnosti sčítať sa prístupné výlučne počas dosčítavania (ustanovenie § 3 písm. g) zákona o sčítaní obyvateľov), (B) doplneniu legálnej definície asistovaného sčítania tak, aby bolo zrejmé, že služba asistovaného sčítania sa poskytuje výlučne počas dosčítavania; samosčítanie obyvateľa nebude počas doby dosčítania možné, okrem prípadu, ak prebehne v prípade priaznivej epidemiologickej situácie pomocou IKT prostriedkov inštalovaných v kontaktnom mieste, čo sa bude považovať za formu poskytnutia služby asistovaného sčítania; v tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že uvedená forma je dostupná pre obyvateľov, ktorí majú digitálne zručnosti ale nedisponujú vlastnými IKT prostriedkami na sčítanie a vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja epidemiologickej situácie, sa obyvateľ nemôže spoliehať, že kontaktné miesto mu bude počas celej doby dosčítania k dispozícii (ustanovenie § 3 písm. m) zákona o sčítaní obyvateľov) a k (C) precizovaniu ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov, nakoľko štatistický úrad bude zisťovať údaje na účely sčítania prostredníctvom sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov nielen v dobe sčítania obyvateľov ale aj v ďalšom období, počas tzv. dosčítavania; dobu, v ktorej prebehne dosčítavanie, je potrebné týmto ustanovením z dôvodu zabezpečenia realizácie úloh a povinností vymedziť ako súčasť celej doby sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov).

Ďalším ustanovením, ktoré sa novelou mení je ustanovenie § 5 zákona o sčítaní obyvateľov („Zisťovanie po sčítaní„), v zmysle ktorého „ak je to potrebné, štatistický úrad vykoná zisťovanie po sčítaní najneskôr do 31. októbra 2021…“ (ustanovenie § 5 zákona o sčítaní obyvateľov). Pre úplnosť je potrebné dodať, že podľa pôvodného znenia ustanovenia § 5 zákona o sčítaní obyvateľov sa zisťovanie po sčítaní malo vykonať najneskôr do 30 júna 2021.

Ťažiskovou zmenou, ktorú novela do zákona o sčítaní obyvateľov prináša, je nové ustanovenie § 5a zákona o sčítaní obyvateľov, ktoré prináša inštitút dosčítavania. V zmysle ustanovenia § 5a zákona o sčítaní obyvateľov platí nasledovné:

„Obec vykoná na základe rozhodnutia predsedu štatistického úradu podľa ustanovenia § 5a ods. 2 zákona o sčítaní obyvateľov v spolupráci so štatistickým úradom od 1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 dosčítavanie, ktorým zabezpečí asistované sčítanie podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o sčítaní obyvateľov.“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Predseda štatistického úradu rozhodne o začatí dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nenariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu, ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sčítaní obyvateľov službu asistovaného sčítania.“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Ak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa osobitného predpisu, ktoré neumožňujú obci poskytnúť povinnej osobe podľa ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o sčítaní obyvateľov službu asistovaného sčítania, predseda štatistického úradu rozhodne o zastavení dosčítavania buď na celom území Slovenskej republiky, alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.“ (ustanovenie § 5a ods. 3 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Na rozhodovanie predsedu štatistického úradu vo veci začatia alebo zastavenia dosčítavania podľa ustanovení § 5a ods. 2 a 3 zákona o sčítaní obyvateľov sa nevzťahuje správny poriadok. Pred vydaním rozhodnutia o začatí dosčítavania a pred vydaním rozhodnutia o zastavení dosčítavania si predseda štatistického úradu vyžiada stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadených opatreniach pri ohrození verejného zdravia. Predseda štatistického úradu v súlade s nariadenými opatreniami pri ohrození verejného zdravia v (A) rozhodnutí o začatí dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum začatia dosčítavania a spôsoby poskytovania služby asistovaného sčítavania podľa ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o sčítaní obyvateľov, (B) rozhodnutí o zastavení dosčítavania určí jeho územnú pôsobnosť, dátum zastavenia dosčítavania a zruší svoje predchádzajúce rozhodnutie o začatí dosčítavania v rozsahu, v akom toto predchádzajúce rozhodnutie odporuje platným nariadeným opatreniam pri ohrození verejného zdravia.“ (ustanovenie § 5a ods. 4 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Proti rozhodnutiu o začatí dosčítavania a proti rozhodnutiu o zastavení dosčítavania nie je prípustný opravný prostriedok v správnom konaní.“ (ustanovenie § 5a ods. 5 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Rozhodnutie podľa ustanovenia § 5a ods. 2 alebo ods. 3 zákona o sčítaní obyvateľov sa musí vyhotoviť v listinnej podobe a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie, že rozhodnutie možno preskúmať súdom. Vo vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie vydal a dátum vydania rozhodnutia. Rozhodnutie musí mať odtlačok úradnej pečiatky a podpis s uvedením mena, priezviska predsedu štatistického úradu alebo osoby oprávnenej konať v jeho zastúpení. Rozhodnutie je vykonateľné dňom zverejnenia oznámenia o jeho vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky. Štatistický úrad zabezpečí upovedomenie verejnosti o vydaní rozhodnutia zverejnením jeho obsahu prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov a na webovom sídle štatistického úradu.“ (ustanovenie § 5a ods. 6 zákona o sčítaní obyvateľov).

Novela ďalej obsahuje zmeny či doplnenia väčšieho množstva ustanovení zákona o sčítaní obyvateľov, z ktorých vyberáme tie najdôležitejšie:

(1) Novelou sa precizuje spôsob poskytovania služby asistovaného sčítania. Keďže asistované sčítanie sa bude vykonávať výlučne v rámci dosčítavania v dobe ustanovenej v ustanovení § 5a ods. 1zákona o sčítaní obyvateľov, počas doby sčítania obyvateľov (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o sčítaní obyvateľov) bude činnosť asistentov vylúčená, t. j. nebudú pôsobiť. Medzi formy poskytovania služby asistovaného sčítania sa dopĺňa aj samosčítanie obyvateľa v kontaktnom mieste s pomocou v ňom nainštalovaných IKT prostriedkov. V dobe sčítania obyvateľov sa sčítajú obyvatelia, ktorí sú digitálne zruční ale aj ich maloleté deti. Nie je však vylúčené, aby sa v dobe sčítania obyvateľov sčítali aj osoby, ktoré sa samé sčítať nedokážu, pretože naďalej platí, že ich môžu v dobe sčítania obyvateľov sčítať ich blízke osoby alebo iné osoby, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti (ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o sčítaní obyvateľov).

(2) Po novom bude predĺžený aj čas, kedy môže dôjsť k vzniku nových kontaktných miest zriadených obcami, a to najneskôr do 15 dnípred začiatkom doby podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov (ustanovenie § 27 ods. 2 písm. i) zákona o sčítaní obyvateľov).

(3) Novela ďalej reaguje na skutočnosť, že sa na základe novelizovaného znenia zákona o sčítaní obyvateľov odďaľuje čas, v ktorom budú už vymenovaní asistenti môcť vykonávať asistované sčítanie a možnosť, že v súčasnej epidemiologickej a ekonomickej situácii sa vyskytne väčšia incidencia vyčiarknutia asistenta sčítania zo zoznamu asistentov sčítania. Ak by bol odliv asistentov sčítania markantný, obci by chýbal zákonom dané oprávnenie vykonávať výber a nábor asistentov sčítania, čo napríklad súvisí aj s jej postavením prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov kandidátov (ustanovenie § 27 ods. 2 písm. o) zákona o sčítaní obyvateľov).

Na záver prináša novela aj prechodné ustanovenie § 39a zákona o sčítaní obyvateľov („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia„):

„Asistent sčítania vymenovaný podľa ustanovenia § 12 zákona o sčítaní obyvateľov v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za asistenta sčítania vymenovaného podľa novely.“ (ustanovenie § 39a ods. 1 zákona o sčítaní obyvateľov).

„Kontaktné miesto zriadené obcou podľa ustanovenia § 27 ods. 2 písm. i) zákona o sčítaní obyvateľov v znení účinnom do dňa vyhlásenia sa považuje za kontaktné miesto zriadené podľa novely.“ (ustanovenie § 39a ods. 2 zákona o sčítaní obyvateľov).

Nemenej dôležitou zmenou je aj nahradenie slov „doby sčítania obyvateľov“ za slovo „dosčítavania“ v celom texte zákona o sčítaní obyvateľov s výnimkou ustanovení § 8 ods. 2 a § 25 ods. 4 písm. b) zákona o sčítaní obyvateľov.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, dňa 06. februára 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....