Iné

Novela zákona o slobode informácií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2022

Novelou zákona o slobode informácií sa napríklad odstraňujú niektoré funkčné nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Po novom dochádza ja k rozšíreniu informačnej povinnosti o nové subjekty.

Dňa 08. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 482/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o slobode informácií priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky, novelou zavedené, zmeny a doplnenia.

Prvou, novelou zavedenou, zmenou je úprava ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií. Mení sa definícia povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií, pre ktorú bol v zmysle doteraz platnej právnej úpravy určujúci moment jej vzniku (založenia) niektorou z povinných osôb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 alebo 2 zákona o slobode informácií. Takáto statická definícia povinnej osoby podľa predkladateľov novely nereflektovala na jej ďalšiu existenciu a prípadné zmeny vo vlastníckej štruktúre. Rovnako sa táto definícia javila ako problematická z hľadiska kontroly zo strany verejnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi, keďže nepostihovala dcérske a v ďalších radoch jestvujúce spoločnosti („vnučky“ – „pravnučky“ – atď.) štátom alebo obcou (vyšším územným celkom) vlastnených spoločností, ktoré s verejnými zdrojmi nepochybne operujú. Ak má byť zákon o slobode informácií účinným prostriedkom kontroly nakladania s verejnými prostriedkami, musí postihovať všetky subjekty, ktoré sú priamo alebo nepriamo napojené na štát. Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021-2024 (ďalej len „Programové vyhlásenie vlády“) (časť Otvorené a transparentné vládnutie) sa vláda zaviazala navrhnúť „rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobode informácií aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa zákon o slobode informácií nevzťahoval, hoci hospodárili s verejnými zdrojmi. V duchu tejto myšlienky sa po novom zavádza úplne nová definícia povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií, ktorá mení svoj charakter zo statickej (definičný znak vzniku/založenia) na dynamickú.

Podľa novely sem patria všetky právnické osoby, pre ktoré je typická aspoň väčšinová priama či nepriama účasť povinných osôb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií a súčasne kontrola zo strany týchto povinných osôb alebo navrhovanie/ustanovenie väčšiny členov riadiaceho alebo kontrolného orgánu týmito povinnými osobami. Pri použití slov „priamo alebo nepriamo“ je úmyslom zákonodarcu aby kritériá dopadali aj po vertikálnej rovine, a to na dcéry, vnučky, pravnučky atď. Vzhľadom na to, že právnické osoby patriace pod definíciu povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií pôsobia na poli tak verejného ako i súkromného sektora, ich úplne „informačné odokrytie“ by mohlo negatívne ovplyvniť ich postavenie na trhu z hľadiska ich konkurencieschopnosti. Z uvedeného dôvodu zákonodarca zavádza výnimku zo sprístupňovacieho režimu týchto povinných osôb v novom ustanovení § 11a zákona o slobode informácií – obmedzenie prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži. Úmyslom zákonodarcu pri vytvorení uvedeného konceptu je, aby povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií neostala pasívna pri podaní žiadosti, ale aby sa procesne so žiadosťou vysporiadala (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií).

Novela do zákona o slobode informácií dopĺňa ja nové ustanovenia § 3 ods. 4 a 5 zákona o slobode informácií.

„Ak to technické podmienky povinnej osoby umožňujú, povinná osoba zabezpečuje zverejňovanie a sprístupňovanie informácií aj ako otvorené údaje vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o slobode informácií).

„Osoba, ktorá získala zverejnené alebo sprístupnené informácie v súlade s týmto zákonom, je oprávnená ich ďalej šíriť. Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona o slobode informácií ďalej šíria v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo voči nemu uplatňovať nároky; to neplatí, ak žiadateľ šíri (A) informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť tieto informácie žiadateľovi, (B) osobné údaje, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby sprístupniť osobné údaje žiadateľovi, (C) informácie, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií alebo so súhlasom osoby podľa ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o slobode informácií).

Novelou dochádza aj k rozšíreniu základných pojmov, používaných v zákone o slobode informácií.

Informáciou je akýkoľvek obsah v akejkoľvek forme zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči, najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej podobe“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o slobode informácií).

Z pohľadu ďalšieho obmedzenia prístupu k informáciám novela prináša doplnenie nového ustanovenia § 11 ods. 4 zákona o slobode informácií.

„Vykonávanie kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov nemôže byť dôvodom na nesprístupnenie informácie, ktorá vznikla pred začatím kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o slobode informácií).

Novela do zákona o slobode informácií priniesla ja nové ustanovenie § 11a zákona o slobode informácií („Obmedzenie prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži“).

„Povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií môže obmedziť sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupniť, ak by jej sprístupnenie mohlo tejto povinnej osobe spôsobiť ujmu v hospodárskej súťaži a zároveň záujem povinnej osoby na obmedzení sprístupnenia alebo nesprístupnení prevažuje nad právom verejnosti na prístup k požadovanej informácii“ (ustanovenie § 11a ods. 1 zákona o slobode informácií).

„Obmedzenie podľa ustanovenia § 11a ods. 1 zákona o slobode informácií sa neuplatní, ak žiadateľ požaduje od povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií informácie, ktoré sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu iným ako majetkom povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie“ (ustanovenie § 11a ods. 2 zákona o slobode informácií). „Povinnosťou sprístupniť informácie povinnou osobou podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií nie je dotknuté dodržiavanie povinností podľa osobitného predpisu upravujúceho ochranu hospodárskej súťaže“ (ustanovenie § 11a ods. 3 zákona o slobode informácií).

Zmenám alebo doplneniu sa nevyhla ani oblasť vybavenia žiadosti na vydanie rozhodnutia. Novela totiž modifikuje ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií a dopĺňa nové ustanovenia § 18 ods. 5 až 7 zákona o slobode informácií.

„Ak povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti podať povinnej osobe podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, ktorá v nej má samostatne alebo spoločne aspoň väčšinovú priamu alebo nepriamu účasť, ktorá ju kontroluje alebo ktorá priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií spolu so žiadosťou a spisovým materiálom. Ak je povinnou osobou podľa predchádzajúcej vety zdravotná poisťovňa a ak žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, je povinná podať vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom v lehote podľa predchádzajúcej vety Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií).

„Ak nie je možné určiť, ktorej osobe sa má vecne odôvodnený podnet na vydanie rozhodnutia spolu so žiadosťou a spisovým materiálom podľa ustanovenia § 18 ods. 4 zákona o slobode informácií podať, osobu určí štatutárny orgán povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií“ (ustanovenie § 18 ods. 5 zákona o slobode informácií).

„Ak povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií alebo osoba, s ktorou povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, do štrnástich pracovných dní odo dňa podania žiadosti nerozhodla o nesprístupnení požadovaných informácií, ani požadované informácie žiadateľovi neposkytla, vráti bezodkladne povinnej osobe podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií žiadosť a spisový materiál na nové vybavenie, pričom uvedie svoj právny názor a o vrátení bezodkladne upovedomí žiadateľa. Povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií je právnym názorom povinnej osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií alebo osoby, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, viazaná“ (ustanovenie § 18 ods. 6 zákona o slobode informácií). „Lehota na nové prejednanie a vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po vrátení žiadosti a spisového materiálu povinnej osobe podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobode informácií“ (ustanovenie § 18 ods. 7 zákona o slobode informácií).

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2023.

Publikované dňa 05.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....