Verejná správa

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Zmenou si po novom prešla aj oblasť slobodného prístupu k informáciám, a to novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 21. júna 2022 zákon č. 251/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

Novelou sa do právneho poriadku preberá smernica 2019/1024, ktorá s účinnosťou od 17. júla 2021 nahradila pôvodnú smernicu 2003/98/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (transpozícia vykonaná zákonom č. 341/2012 Z. z.) a jej upravené znenie novelizované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (transpozícia vykonaná zákonom č. 340/2015 Z. z.); obe transpozície boli historicky vykonané do zákona o slobode informácií (ustanovenia § 21b až § 21l zákona o slobode informácií). K najzásadnejším zmenám, ktoré smernica (EÚ) 2019/1024 prináša, patria: (1) rozšírenie personálnej pôsobnosti na tzv. verejné podniky, (2) rozšírenie vecnej pôsobnosti na „osobitné“ kategórie informácií napríklad na informácie s vysokou hodnotou (tzv. high-value datasets alebo datasety s vysokým potenciálom na opakované použitie), ktorých zoznam zadefinuje Európska komisia vykonávacím aktom, ďalej výskumné údaje ako špecifickú kategóriu informácií vznikajúcich v rámci vedeckého výskumu financovaného z verejných zdrojov (napr. štatistiky, výsledky meraní; nie však vedecké články/publikácie, ktoré naďalej zostávajú vylúčené z pôsobnosti smernice), dynamické údaje (napr. satelitné, meteorologické, dopravné a i.), ktoré majú byť sprístupňované prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania (API), (3) bezplatné sprístupňovanie informácií na účely opakovaného použitia (s výnimkou tzv. hraničných nákladov spojených napr. s anonymizáciou osobných údajov alebo ochranou dôverných obchodných informácií), (4) rozšírenie zákazu tzv. výhradných dohôd.

Opakované použitie informácií

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o slobode informácií prináša, je nové ustanovenie § 21b ods. 1 zákona o slobode informácií.

„Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má k dispozícii (A) povinná osoba podľa ustanovenie § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto povinnej osoby, (B) povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci poskytovania služieb vo verejnom záujme“ (ustanovenie § 21b ods. 1 zákona o slobode informácií).

Do zákona o slobode informácií boli doplnené aj nové ustanovenia § 21b ods. 5 až 7 zákona o slobode informácií.

„Povinnou osobou podľa ustanovenia § 21b ods. 5 písm. b) zákona o slobode informácií je právnická osoba, na ktorú má povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv, a ktorá vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu v odvetviach vôd, energetiky a tepelnej energetiky, dopravy a poštových služieb, alebo ako poskytovateľ služieb v železničnej a cestnej osobnej doprave podľa osobitného predpisu, alebo ako letecký dopravca pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu, alebo ako vlastník lodí pri plnení záväzkov v rámci služby podľa osobitného predpisu. Rozhodujúcim vplyvom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie, že povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 5 ods. 3 zákona o slobode informácií priamo alebo nepriamo (A) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel, (B) ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo (C) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu“ (ustanovenie § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií).

„Na účely opakovaného použitia informácií sa rozumie (A)anonymizáciou proces zmeny informácií na anonymné informácie, ktoré sa netýkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, alebo proces zmeny osobných údajov na anonymné takým spôsobom, aby nebolo možné identifikovať dotknutú osobu, (B) dynamickým údajom informácia v elektronickej podobe, ktorá podlieha častej aktualizácii alebo aktualizácii v reálnom čase, najmä z dôvodu jej premenlivosti alebo rýchleho zastarávania; dynamickým údajom je spravidla informácia generovaná senzormi, (C) výskumným údajom informácia v elektronickej podobe pochádzajúca z vedecko- výskumnej činnosti, okrem vedeckých publikácií, ktorá sa zbiera alebo tvorí v priebehu vedecko-výskumných činností a ktorá sa používa ako dôkaz v rámci výskumného procesu alebo sa vo výskumnej obci všeobecne akceptuje za potrebnú na potvrdenie zistení a výsledkov výskumu, (D) súborom informácií s vysokou hodnotou informácie, ktorých opakované použitie sa spája s významnými prínosmi pre spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, najmä preto, že sú vhodné na tvorbu služieb s pridanou hodnotou, aplikácií a nových, vysoko kvalitných pracovných miest, ako aj vzhľadom na počet osôb, ktoré môžu využívať prínosy týchto služieb a aplikácií s pridanou hodnotou založených na týchto súboroch informácií, (E) strojovo spracovateľným formátom formát elektronického dokumentu v dátovej štruktúre, ktorá umožňuje technickému prostriedku alebo programovému prostriedku, ktoré ich spracúvajú, porozumieť ich dátovej štruktúre, identifikovať a extrahovať konkrétny údaj a porozumieť jeho významu, (F) formálne otvoreným štandardom štandard použitia súborov v informačných technológiách verejnej správy, ktorého popis je zverejnený prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy, (G) primeranou návratnosťou investícií percentuálny podiel celkového poplatku nad rámec toho, čo je potrebné na nahradenie oprávnených nákladov, vo výške, ktorá neprekračuje základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky o viac ako päť percentuálnych bodov, (H) treťou stranou fyzická osoba alebo právnická osoba odlišná od povinnej osoby podľa ustanovení § 21b ods. 3 alebo ods. 5 zákona o slobode informácií, ktorá disponuje informáciami“ (ustanovenie § 21b ods. 6 zákona o slobode informácií).

„Opakovaným použitím informácií nie je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií pri plnení ich úloh a medzi povinnými osobami podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií a povinnými osobami podľa ustanovenia § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií pri plnení úloh povinných osôb podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií. Predchádzajúcou vetou nie je dotknuté ustanovenie § 21f ods. 6 zákona o slobode informácií“ (ustanovenie § 21b ods. 7 zákona o slobode informácií).

Novela doplnila do zákona o slobode informácií aj nové ustanovenia § 21c ods. 3 a 4 zákona o slobode informácií.

„Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na informáciu, ktorú má k dispozícii povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií a ktorá (A) je vytvorená mimo rozsahu poskytovania služieb vo verejnom záujme alebo (B) sa týka činnosti priamo vystavenej hospodárskej súťaži na trhu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 21c ods. 3 zákona o slobode informácií).

„Ak ide o informáciu, ktorá je predmetom osobitného práva zhotoviteľa databázy, povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií si pri sprístupňovaní informácie na účel opakovaného použitia toto právo neuplatňuje“ (ustanovenie § 21c ods. 3 zákona o slobode informácií).

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 21d ods. 3 zákona o slobode informácií.

„Ak povinná osoba sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia, bezodkladne zverejní v štruktúrovanej podobe údaje o webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií najmä podľa ustanovenia § 21e ods. 6, § 21f ods. 7 a 8 a § 21k ods. 6 zákona o slobode informácií, na portáli určenom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo investícií“) pre sprístupňovanie otvorených údajov“ (ustanovenie § 21d ods. 3 zákona o slobode informácií).

Do zákona o slobode informácií sa novelou dopĺňajú aj nové ustanovenia § 21e ods. 5 a § 21f ods. 9 zákona o slobode informácií.

„Dohody, ktoré bez toho, aby výslovne udeľovali výhradný prístup, vedú alebo by podľa oprávnených očakávaní mohli viesť k obmedzeniu opakovaného použitia informácií pre iné osoby, ako účastníkov týchto dohôd, sa zverejňujú v elektronickej podobe aspoň dva mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti a nepretržite počas existencie záväzkov z nich vyplývajúcich. Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje účinok dohôd podľa predchádzajúcej vety, pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam“ (ustanovenie § 21e ods. 5 zákona o slobode informácií).

„Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie § 21c ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií, výskumné údaje sa sprístupňujú na účel opakovaného použitia, na podnikateľský účely alebo nepodnikateľský účel, ak sú financované z finančných prostriedkov, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov a zároveň osoby vykonávajúce výskum a vývoj alebo osoby financujúce výskum a vývoj ich už sprístupnili prostredníctvom inštitucionálnej databázy alebo tematickej databázy“ (ustanovenie § 21f ods. 9 zákona o slobode informácií).

Novinkou sú tiež ustanovenia § 21g ods. 3 až 5 zákona o slobode informácií.

Povinná osoba

„Povinná osoba je povinná sprístupňovať dynamické údaje na účel ich opakovaného použitia bezodkladne po ich vzniku prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom ich hromadného stiahnutia“ (ustanovenie § 21g ods. 3 zákona o slobode informácií).

„Ak by sprístupnenie dynamických údajov podľa ustanovenia § 21g ods. 3 zákona o slobode informácií presahovalo rámec jednoduchej operácie s ohľadom na finančné a technické možnosti povinnej osoby, povinná osoba sprístupní údaje na účel ich opakovaného použitia v časovom rámci alebo s dočasnými technickými obmedzeniami, ktoré neprimerane neznižujú využitie ich hospodárskeho a spoločenského potenciálu“ (ustanovenie § 21g ods. 4 zákona o slobode informácií).

„Povinná osoba sprístupňuje súbor informácií s vysokou hodnotou v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou na účel opakovaného použitia v strojovo spracovateľnom formáte prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania a ak je to vhodné, prostredníctvom hromadného stiahnutia“ (ustanovenie § 21g ods. 5 zákona o slobode informácií).

Novela priniesla aj nové znenie ustanovenia § 21k zákona o slobode informácií.

„Informácie na účely opakovaného použitia sa sprístupňujú bezplatne. Povinná osoba môže požadovať iba úhradu zahrňujúcu materiálne náklady spojené s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie ako aj s anonymizáciou osobných údajov a opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií. Ustanovenie § 21k ods. 1 druhej vety zákona o slobode informácií sa nepoužije na (A) súbor informácií s vysokou hodnotou, okrem informácie, ktorú má k dispozícii (1) povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií, ak v zmysle vykonávacieho právne záväzného aktu Európskej komisie ustanovujúceho zoznam konkrétnych súborov údajov s vysokou hodnotou predstavuje informáciu, ktorej bezplatné sprístupnenie môže viesť k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu, (2) múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív, (B) výskumné údaje. Ustanovenie § 21k ods. 1zákona o slobode informácií sa nepoužije, ak ustanovenie § 21k ods.2 zákona o slobode informácií neustanovuje inak a ak informáciu sprístupňuje (A) povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 3 zákona o slobode informácií, ktorá vytvára príjmy, ktorými pokrýva podstatnú časť nákladov súvisiacich s výkonom svojich verejných úloh, (B) múzeum, galéria, knižnica, akademická knižnica a archív, (C) povinná osoba podľa ustanovenia § 21b ods. 5 zákona o slobode informácií“ (ustanovenia § 21k ods. 1 až 3 zákona o slobode informácií).

„Povinné osoby podľa ustanovenia § 21k ods. 3 písm. a) a c) zákona o slobode informácií vypočítavajú celkovú sumu úhrady v súlade s objektívnymi, transparentnými a overiteľnými kritériami, pričom celková úhrada za sprístupnenie informácií za príslušné účtovné obdobie nesmie presiahnuť náklady spojené so zberom informácie, s uchovávaním informácie, s vyhotovením rozmnoženiny informácie, s poskytovaním a šírením informácie, s anonymizáciou osobných údajov a s opatreniami na ochranu dôverných obchodných informácií; v nákladoch možno zohľadniť aj primeranú návratnosť investícií. Povinné osoby podľa ustanovenia § 21k ods. 3 písm. b) zákona o slobode informácií môžu okrem nákladov uvedených v prvej vete zohľadniť tiež náklady spojené s vysporiadaním práv duševného vlastníctva. Kritériá podľa prvej vety zverejňuje ministerstvo investícií na svojom webovom sídle. Ministerstvo investícií zverejňuje na portáli podľa ustanovenia § 21d ods. 3 zákona o slobode informácií zoznam povinných osôb podľa ustanovenia § 21k ods. 3 písm. a) zákona o slobode informácií. Na účely vytvorenia zoznamu podľa prvej vety poskytnú tieto povinné osoby ministerstvu investícií potrebnú súčinnosť. „Povinné osoby zverejňujú výšku úhrady a skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet úhrady, podľa ustanovenia § 21k ods. 1 druhej vety zákona o slobode informácií na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené, inak podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o slobode informácií. Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na výpočet výšky úhrady“ (ustanovenia § 21k ods. 4 až 7 zákona o slobode informácií).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....