Iné

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2012

Novela v súvislosti s transpozíciou európskej smernice zaviedla do zákona o slobodnom prístupe k informáciám pojem opakované použitie informácií. V súvislosti s uvedeným pojmom tiež upravuje podmienky sprístupnenia informácie na opakované použitie a proces sprístupnenia. Súčasne došlo aj k definovaniu doposiaľ neupraveného pojmu „informácia“.

S účinnosťou odo dňa 1. decembra 2012 bol zákonom č. 341/2012 Z. z. (ďalej len „novela“) novelizovaný zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „ zákon o slobode informácií“). Novela transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora.

Novelou boli za ustanovenie § 21a doplnené nové ustanovenia § 21b až 21k s nadpisom Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám pred účinnosťou upravoval dva režimy zaobchádzania s informáciami, a to režim povinného zverejňovania informácií (§ 5), zmlúv (§ 6), faktúr a objednávok (§ 5b) a režim sprístupňovania informácií na žiadosť (§ 14 a nasl.). Doplnením ustanovení § 21b až 21k bol zavedený ďalší režim, a to sprístupňovanie informácií na opakované použitie.

Opakovaným použitím informácie je v zmysle ustanovenia § 21b použitie informácie, ktorú má povinná osoba k dispozícii na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh povinnej osoby. Podnikateľský účel podnikania je potrebné vykladať extenzívne. Je ním nielen podnikanie v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale každá činnosť, ktorou je dosiahnutý zisk. Ďalším aspektom opakovaného použitia informácie je použitie na účel odlišný od pôvodného účelu jej použitia, pre ktorý bola vytvorená v rámci plnenia úloh danej povinnej osoby. Opakovaným použitím informácie nie je podľa druhej vety ustanovenia § 21b výmena informácií medzi povinnými osobami pri plnení ich úloh.

Definícia povinnej osoby je upravená ustanovením § 21b ods. 3 a ods. 4. V zmysle uvedenej úpravy sa povinnou osobou rozumie osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií a tiež právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter a (1) je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. 1, (2) je ovládaná povinnou osobou podľa § 2 ods. 1, alebo (3) viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2 ods. 1. Medzi uvedené právnické osoby patria organizácie zriadené ústrednými štátnymi orgánmi, obcami, mestami, vyššími územnými celkami ako rozpočtové a príspevkové organizácie. Povinnou osobou je aj združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb.

Novela zavádza pre účely opakovaného použitia informácií definíciu pojmu informácia. Jedná sa o jedinú definíciu uvedeného pojmu v zákone o slobode informácií. Informáciou v zmysle ustanovenia § 21b ods. 2 je akýkoľvek obsah alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo audiovizuálneho diela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči. Informáciou nie je počítačový program.

Informácie, ktoré sú vyňaté z pôsobnosti ustanovení o opakovanom použití informácií, upravuje ustanovenie § 21c. Jedná sa o informácie, (1) ktoré sa nesprístupňujú podľa ustanovení zákona o slobode informácií okrem informácií podliehajúcich ochrane duševného vlastníctva s udeleným súhlasom na sprístupnenie, (2) ktorých vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh povinnej osoby, (3) na ktoré má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu iná osoba ako povinná osoba, (4) ktoré má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia poskytujúca službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb verejnosti v oblasti vysielania (Rozhlas a televízia Slovenska), (5) ktoré má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola, vysoká škola a osoba zabezpečujúca výskum a vývoj, (6) ktoré má k dispozícii kultúrna inštitúcia ako múzeum, knižnica, archív a divadlo, (7) ktorých sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy, alebo (8) ktoré sa týkajú havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá, analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému v čase ich trvania, výsledky penetračných testov, bezpečnostné nastavenie informačného systému, bezpečnostnú politiku a dokumenty na zaistenie informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný projekt. Okrem uvedenej exempcie sa tiež opakovane nepoužijú informácie zverejnené podľa zákona o slobode informácií alebo osobitného predpisu a informácie sprístupnené na základe žiadosti podľa § 14 zákona o slobode informácií.

Opakovane použiť informácie možno v zmysle ustanovenia § 21d ods. 1 len na základe rozhodnutia povinnej osoby. Povinná osoba rozhoduje, či informáciu sprístupní alebo nesprístupní. Dôvodom na neumožnenie opakovaného použitia informácií môžu byť napríklad technické, personálne či iné možnosti povinnej osoby, ktoré neumožňujú opakované použitie informácií. Ak povinná osoba umožní sprístupnenie informácií, bez zbytočného odkladu nahlási prevádzkovateľovi ústredného portálu verejnej správy údaje o svojich webových sídlach a iných miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa opakovaného použitia informácií. Prevádzkovateľ ústredného portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytočného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej správy. Povinná osoba je zároveň povinná pri umožnení opakovaného použitia informácií dodržať zásadu rovnakého zaobchádzania, teda umožniť opakované použitie informácií žiadateľom za rovnakých podmienok.

Výhradné dohody medzi povinnou osobou a žiadateľom o sprístupnenie informácie na opakované použitie sú v zmysle ustanovenia § 21e ods. 2 neplatné. Jedná sa o dohody, v ktorých je konkrétnemu žiadateľovi umožnené opakované použitie informácií, avšak sprístupnenie pre iné osoby je obmedzené. Výnimkou zo zákazu výhradných dohôd sú dohody, ktoré obsahujú obmedzenie nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme. Výhradné dohody musí povinná osoba zverejniť na svojom webovom sídle a aspoň raz za tri roky overiť dôvody obmedzenia opakovaného použitia informácií, pričom z overenia musí vypracovať odôvodnený písomný záznam.

Povinná osoba môže umožniť opakované použitie informácií bez určenia podmienok alebo s určením podmienok. Ak určí podmienky, musia podľa ustanovenia § 21f ods. 2 obsahovať (1) požiadavky prístupu, najmä technické požiadavky, (2) povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií, najmä povinnosť označovať povinnú osobu a obmedziť možnosti zmeny obsahu informácií. Povinná osoba musí zverejniť podmienky opakovaného použitia informácií, zrušenie podmienok opakovaného použitia informácií a rozhodnutie, že informácie už nebude sprístupňovať alebo aktualizovať na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Informácie na opakované použitie v zásade sprístupňuje povinná osoba v podobe a spôsobom, ktorý umožňujú jej technické podmienky. Ak sprístupnenie informácií presahuje jednoduchý rámec vzhľadom na sprístupnenie v štruktúre alebo formáte alebo je potrebné povinnou osobou zabezpečiť osobitné technické prepojenie, nemusí povinná osoba sprístupniť informácie.

Informácie na opakované použitie povinná osoba sprístupňuje na základe žiadosti. Žiadosť musí v zmysle ustanovenia § 21h obsahovať okrem všeobecných náležitostí žiadosti podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií aj údaj, či žiadateľ žiada sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použití informácií a či použije informácie na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel.

Povinná osoba musí v zmysle ustanovenia § 21i ods. 1 vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácie na opakované použitie v lehote 20 pracovných dní. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť túto lehotu najviac o 20 pracovných dní a oznámiť predĺženie lehoty žiadateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov. V oznámení je povinná uviesť dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....