Služby

Novela zákona o sociálnej práci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2023

Novelou zákona o sociálnej práci dochádza najmä k predĺženiu
prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024.

Dňa 16. marca 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 116/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej práci“). 

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o sociálnej práci priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o sociálnej práci.

Jednou z prvých zmien, ktorú novela do zákona o sociálnej práci priniesla, je doplnenie ustanovenia § 5a zákona o sociálnej práci.

„Podmienka odbornej spôsobilosti na výkon špecializovanej odbornej činnosti sociálnym pracovníkom podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnej práci sa považuje za splnenú najdlhšie do štyroch rokov odo dňa (A) vzniku prvého pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu dohodnutého na výkon príslušnej špecializovanej odbornej činnosti, (B) prvej zmeny druhu práce na výkon príslušnej špecializovanej odbornej činnosti“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o sociálnej práci). „Do doby podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o sociálnej práci sa nezapočítava obdobie, ktoré ustanoví vláda nariadením“ (ustanovenie § 5a ods. 2 zákona o sociálnej práci).

  • Akreditácia vzdelávacieho programu

Zmeny sa dotkli aj akreditácie vzdelávacieho programu, a to zmenou ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o sociálnej práci.

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) rozhoduje po predchádzajúcom vyjadrení akreditačnej komisie o akreditácii vzdelávacieho programu, ktorým je (A) špecializačný vzdelávací program, (B) nadstavbový vzdelávací program, (C) vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci, (D) vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti“ (ustanovenie § 28 ods. 1 zákona o sociálnej práci).

Modifikácia sa dotkla aj oblasti podmienok udelenia akreditácie na vzdelávací program.

„Podmienkou udelenia akreditácie na špecializačný vzdelávací program, akreditácie na nadstavbový vzdelávací program, akreditácie na vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci a akreditácie na vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti (ďalej len „akreditácia“) je (A) skutočnosť, že žiadateľ o udelenie akreditácie je vzdelávacia inštitúcia, (B) skutočnosť, že (1) špecializačný vzdelávací program zodpovedá štandardom ustanoveným nariadením podľa ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o sociálnej práci, (2) nadstavbový vzdelávací program zodpovedá štandardom ustanoveným nariadením podľa ustanovenia § 13 ods. 4 zákona o sociálnej práci, (3) vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci je zameraný na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon sociálnej práce, (4) vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je zameraný na udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie vedomostí a zručností potrebných na výkon nadstavbovej odbornej činnosti, (C) zabezpečenie vykonania špecializačnej skúšky a odbornej skúšky spôsobom ustanoveným týmto zákonom, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie na špecializačný vzdelávací program alebo na nadstavbový vzdelávací program, (D) zabezpečenie odborne spôsobilého a lektorsky spôsobilého (1) garanta vzdelávacieho programu, (2) lektorského zboru pre vzdelávací program, (E) utvorenie materiálno-technických podmienok na uskutočňovanie vzdelávacieho programu, (F) prax vzdelávacej inštitúcie vo vykonávaní vzdelávacích aktivít v oblasti súvisiacej so sociálnou prácou alebo s nadstavbovými odbornými činnosťami, ak žiadateľ žiada o udelenie akreditácie na špecializačný vzdelávací program alebo na nadstavbový vzdelávací program a (G) neodňatie akreditácie podľa ustanovenie § 32 ods. 2 písm. a) a b) zákona o sociálnej práci v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o udelenie akreditácie“ (ustanovenie § 29 ods. 1 zákona o sociálnej práci).

„Garant špecializačného vzdelávacieho programu alebo nadstavbového vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak (A) získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo mu bol udelený vedecko-pedagogický titul v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka, (B) má najmenej päť rokov praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka“ (ustanovenie § 29 ods. 2 zákona o sociálnej práci).

„Garant vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je odborne spôsobilý, ak (A) získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka, (B) má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka“ (ustanovenie § 29 ods. 3 zákona o sociálnej práci). „Lektor špecializačného vzdelávacieho programu alebo nadstavbového vzdelávacieho programu je odborne spôsobilý, ak (A) získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka, (B) má najmenej tri roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka“ (ustanovenie § 29 ods. 4 zákona o sociálnej práci).

„Lektor vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti je odborne spôsobilý, ak (A) získal vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka, (B) má najmenej dva roky praxe v odbore, ktorého sa lektorská činnosť týka“ (ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o sociálnej práci).

„Garant vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej tri roky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti. Lektor vzdelávacieho programu je lektorsky spôsobilý, ak má najmenej jeden rok pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti“ (ustanovenie § 29 ods. 6 zákona o sociálnej práci).

„Podmienka odbornej praxe lektora podľa ustanovenia § 29 ods. 4 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej práci sa považuje za splnenú, ak lektor vzdelávacieho programu je vysokoškolský učiteľ alebo má udelený vedecko-pedagogický titul a predmetom jeho predpokladanej lektorskej činnosti má byť oblasť jeho pedagogickej činnosti alebo oblasť, v ktorej mu bol udelený vedecko-pedagogický titul. Akreditačná komisia môže odporučiť uznanie podmienky odbornej praxe lektora podľa ustanovenia § 29 ods. 4 písm. b) alebo ods. 5 písm. b) zákona o sociálnej práci alebo uznanie podmienky pedagogickej činnosti alebo lektorskej činnosti lektora podľa ustanovenia § 29 ods. 6 druhej vety zákona o sociálnej práci za splnenú, ak to umožňuje zameranie predpokladanej lektorskej činnosti“ (ustanovenie § 29 ods. 7 zákona o sociálnej práci).

„Odborná spôsobilosť podľa ustanovení § 20 ods. 2 až 5 zákona o sociálnej práci sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní príslušného vysokoškolského štúdia vydaným vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu a potvrdením o dĺžke odbornej praxe“ (ustanovenie § 29 ods. 8 zákona o sociálnej práci). „Lektorská spôsobilosť podľa ustanovenia § 29 ods. 6 zákona o sociálnej práci sa preukazuje potvrdením vzdelávacej inštitúcie o výkone lektorskej činnosti alebo pedagogickej činnosti s uvedením obsahového zamerania a jej rozsahu; vysokoškolský učiteľ preukazuje splnenie podmienky lektorskej spôsobilosti potvrdením od zamestnávateľa“ (ustanovenie § 29 ods. 9 zákona o sociálnej práci).

Zmenami si prešli aj ustanovenia § 33 ods. 1 a 2 zákona o sociálnej práci.

„Vzdelávacia inštitúcia je oprávnená na základe udelenej akreditácie uskutočňovať akreditovaný špecializačný vzdelávací program, akreditovaný nadstavbový vzdelávací program, akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti“ (ustanovenie § 33 ods. 1 zákona o sociálnej práci).

„Vzdelávacia inštitúcia, ktorej ministerstvo udelilo akreditáciu, je povinná (A) uskutočňovať akreditovaný vzdelávací program za podmienok, za ktorých jej bola akreditácia udelená, (B) viesť v príslušnom školskom roku alebo v príslušnom cykle akreditovaného vzdelávacieho programu dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu podľa osobitného predpisu, okrem  protokolu o záverečnej skúške, ak ide o akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaný vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (C) viesť zoznam vydaných osvedčení o špecializácii, osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, ktorý obsahuje (1) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu, (2) názov vzdelávacieho programu, (3) dátum (3a) vykonania špecializačnej skúšky alebo odbornej skúšky, meno, priezvisko a titul predsedu skúšobnej komisie a členov skúšobnej komisie, ak ide o špecializačný vzdelávací program alebo nadstavbový vzdelávací program, (3b) začatia a ukončenia vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (D) oznamovať údaje zo zoznamu podľa písmena c) ministerstvu na účely, (1) centrálnej evidencie vydaných osvedčení o špecializácii, osvedčení o odbornej spôsobilosti, osvedčením o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčení o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (2) štátnych štatistických zisťovaní, (E) zabezpečovať profesionálne vykonávanie akreditovaného vzdelávacieho programu“ (ustanovenie § 33 ods. 2 zákona o sociálnej práci).

Novinkou je aj doplnenie nového ustanovenia § 34 ods. 6 zákona o sociálnej práci.

„Osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v sociálnej práci a osvedčenie o absolvovaní sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti obsahujú (A) názov vzdelávacej inštitúcie, (B) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (C) názov akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (D) hodinový rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, (E) dátum začiatku a ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo akreditovaného vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti“ (ustanovenie § 34 ods. 6 zákona o sociálnej práci).

  • Zoznam vzdelávacích inštitúcii

Na záver novela prináša je zmenu právnej úpravy zoznamu vzdelávacích inštitúcií.

„Ministerstvo vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam vzdelávacích inštitúcií uskutočňujúcich špecializačný vzdelávací program, nadstavbový vzdelávací program,  vzdelávací program sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávací program sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti, na ktoré je udelená akreditácia podľa tohto zákona o sociálnej práci, ktorý obsahuje (A) názov vzdelávacej inštitúcie, (B) sídlo vzdelávacej inštitúcie, (C) právnu formu vzdelávacej inštitúcie a (D) názov špecializačného vzdelávacieho programu, nadstavbového vzdelávacieho programu, vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v sociálnej práci alebo vzdelávacieho programu sústavného vzdelávania v nadstavbovej odbornej činnosti“ (ustanovenie § 35 zákona o sociálnej práci).

Poslednou zmenou, ktorú novela do zákona o sociálnej práci prináša, je doplnenie nového prechodného ustanovenia § 48 zákona o sociálnej práci.

„Sociálnemu pracovníkovi, ktorý k 31. decembru 2023 vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením a nespĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, začne lehota podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona o sociálnej práci v znení účinnom od 1. januára 2024 plynúť od 1. januára 2024“ (ustanovenie § 48 zákona o sociálnej práci).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 15.05.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....