Verejná správa

Novela zákona o sociálnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2020

Novela zákona o sociálnom poistení prináša opatrenie, ktoré má zabezpečiť nárok na tzv. úrazový príplatok, a to v kontexte aktuálnej situácie, súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-19. Osobám, vykonávajúcim činnosti so zvýšeným rizikom nákazy ochorením COVID-19 (napr. osoby pomáhajúce pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, dobrovoľní členovia Slovenského Červeného kríža, vojaci v zálohe a mnohí ďalší) umožňuje novela, aby im nárok na úrazový príplatok vznikol len preukázaním zamestnávateľa, že ich práceneschopnosť vznikla pri práci, a to z dôvodu preukázateľného kontaktu s ochorením alebo infekčným materiálom a pod. Uvedení zamestnanci tak už nebudú musieť takúto „chorobu z povolania“ preukazovať klasickým spôsobom – uznaním choroby z povolania špecializovaným pracoviskom (napr. lekárom). Novela tiež upravuje výšku uvedeného úrazového príplatku, či povinnosť zamestnávateľa vydať dotknutým zamestnancom „potvrdenie o chorobe z povolania“.

Dňa 21.novembra 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 330/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Zákonodarca navrhuje novelou založiť fikciu splnenia podmienky nároku na úrazový príplatok, konkrétne podmienky choroby z povolania. Účelom úrazového príplatku má byť snaha dorovnať rozdiel v príjme zamestnanca spôsobený chorobou alebo úrazom, ktoré vznikli pri výkone zárobkovej činnosti u zamestnávateľa úrazovo poisteného. Vzhľadom na zdĺhavý a administratívne náročný proces uznávania choroby z povolania a aktuálne zväčšujúci sa okruh dotknutých zamestnancov v dôsledku zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa tak po novom bude pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19, ktorému zamestnávateľ potvrdil vznik choroby v príčinnej súvislosti s jeho zamestnaním, považovať podmienka choroby z povolania za splnenú.

Novela vkladá do zákona o sociálnom poistení úplne nové ustanovenie § 293fea zákona o sociálnom poistení. Podľa ustanovenia § 293fea ods. 1 zákona o sociálnom poistení po novom platí:

„Fyzická osoba uvedená v ustanovení § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení má nárok na úrazový príplatok, ak je počas krízovej situácie uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19, ktoré vzniklo pri výkone činnosti uvedenej v ustanovení § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť tejto činnosti“ (ustanovenie § 293fea ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

V kontexte uvedeného upriamujeme pozornosť aj na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ktorého predmetom je úprava fyzických osôb, ktorým za určitých okolností vzniká nárok na úrazové dávky. Takýmito fyzickými osobami sú v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení napríklad (A) „žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného predpisu a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo odbornej praxi podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 17 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení), (B) „vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania pri výcviku alebo pri plnení úloh denného režimu podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 17 ods. 2 písm. b) zákona o sociálnom poistení), (C) „fyzická osoba, ktorá na výzvu orgánu verejnej moci alebo veliteľa zásahu a podľa jeho pokynov, prípadne s jeho vedomím osobne pomáha pri havárii, živelnej pohrome a inej mimoriadnej udalosti alebo pri odstraňovaní ich následkov a pri výkone týchto činností utrpela pracovný úraz alebo jej vznikla choroba z povolania“ (ustanovenie § 17 ods. 2 písm. e) zákona o sociálnom poistení) alebo (D) „dobrovoľný člen horskej služby alebo iná fyzická osoba, ktorí na výzvu horskej služby a podľa jej pokynov osobne pomáhali pri záchrannej akcii v teréne a pri výkone tejto činnosti utrpeli pracovný úraz alebo im vznikla choroba z povolania“ (ustanovenie § 17 ods. 2 písm. g) zákona o sociálnom poistení) a pod. Pre úplný zoznam všetkých dotknutých fyzických osôb odkazujeme na jednotlivé ustanovenia zákona o sociálnom poistení, osobitne na ustanovenie § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Novela ďalej upravuje podmienku uznania choroby z povolania, keď v ustanovení § 293fea ods. 2 zákona o sociálnom poistení ustanovuje:

„Na účely nároku na úrazový príplatok sa podmienka uznania choroby z povolania považuje za splnenú, ak (A) zamestnávateľ zamestnanca uznaného počas krízovej situácie za dočasne práceneschopného z dôvodu ochorenia COVID-19 potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tomuto zamestnancovi pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností, (B) právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v ustanovení § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení uznaná počas krízovej situácie za dočasne práceneschopnú z dôvodu ochorenia COVID-19 vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo tejto fyzickej osobe pri činnosti uvedenej v ustanovení § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti“ (ustanovenie § 293fea ods. 2 zákona o sociálnom poistení).

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k novele vznikne nárok na úrazový príplatok za predpokladu, že zamestnanec je uznaný za dočasne práceneschopného počas krízovej situácie. Tento nárok mu bude trvať aj po skončení krízovej situácie, a to až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak zamestnávateľ má pochybnosti o príčinnej súvislosti vzniku ochorenia COVID-19 s výkonom zamestnania jeho zamestnanca a teda nepotvrdí túto skutočnosť, o splnení podmienky uznania choroby z povolania sa rozhodne štandardne, t. j. na základe uznania choroby z povolania špecializovaným pracoviskom, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť, ktorú vykonávajú lekári s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo v špecializačnom odbore dermatovenerológia a následného postupu.

Novela ďalej prináša nové ustanovenie § 293fea ods. 3 zákona o sociálnom poistení:

„Suma úrazového príplatku je (A) 25 % podielu všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na úrazový príplatok, a čísla 365, ak nárok na úrazový príplatok vznikol podľa ustanovenia § 293fea ods. 1 zákona o sociálnom poistení, (B) 25 % denného vymeriavacieho základu určeného podľa ustanovenia § 84 zákona o sociálnom poistení, ak ide o zamestnanca uvedeného v ustanovení § 293fea ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení“ (ustanovenie § 293fea ods. 3 zákona o sociálnom poistení).

Novela teda diferencuje sumu úrazového príplatku, ktorej výpočet sa líši v závislosti od toho, či nárok na úrazový príplatok vznikol podľa ustanovenia § 293fea ods. 1 zákona o sociálnom poistení alebo ustanovenia § 293fea ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení.

Na záver novela prináša aj ustanovenie § 293fea ods. 4 zákona o sociálnom poistení:

„Právnická osoba, pre ktorú fyzická osoba uvedená v ustanovení § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení vykonávala činnosť, je povinná vydávať na žiadosť tejto fyzickej osoby na účely ustanovenia § 293fea ods. 2 písm. b) príslušné potvrdenie“ (ustanovenie § 293fea ods. 4 zákona o sociálnom poistení.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, dňa 21. novembra 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....