Služby

Novela zákona o sociálnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2023

Novela zákona o sociálnom poistení reaguje na potrebu systémovo „vyzbrojiť“ štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských cien vo vzťahu k poberateľom dôchodkových dávok.

Dňa 14. februára 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 71/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). 

  • Prehľad novelou zavedených zmien

Zákon o sociálnom poistení síce používa pre každoročnú valorizáciu tzv. dôchodcovskú infláciu, čiže medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, avšak vzhľadom na metodiku výpočtu „všeobecnej“ a „dôchodcovskej“ inflácie, ako aj vzhľadom na vnútornú štruktúru rastu spotrebiteľských cien v roku 2022 je zrejmé, že obdobne by vyzeral prehľad vývoja rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Napokon, Štatistický úrad Slovenskej republiky už oznámil, že dôchodcovská medziročná inflácia za prvý polrok 2022 dosiahla 11,8%, na čom sa podpísal najmä rast cien potravín a nákladov na bývanie, ktoré boli na medziročnej báze vyššie takmer o 20 %, pričom tieto výdavky majú v spotrebiteľskom koši dôchodcovských domácností vyššiu váhu, než v spotrebiteľskom koši bežných domácností. 

Novela preto zavádza dve zmeny do určovania výšky dôchodkových dávok. Prvou je predĺženie obdobia, za ktoré sa posudzuje vývoj spotrebiteľských cien v roku predchádzajúcom zvýšeniu dôchodkových dávok. Umožní tak presnejšie zohľadniť infláciu pre riadnu každoročnú valorizáciu dôchodkov. Druhá zmena zavádza mechanizmus mimoriadnej valorizácie pre prípad, že sa inflácia vymkne spod kontroly v priebehu príslušného roka a zvýši sa vysoko nad dlhodobé inflačné ciele Európskej centrálnej banky a Národnej banky Slovenska, čím spôsobí prudký pokles reálnych príjmov dôchodcovských domácností.

Zmeny zákona o sociálnom poistení poskytnú podľa dôvodovej správy potrebnú mieru istoty

poberateľom dôchodkových dávok pokiaľ ide o stabilizáciu ich kúpyschopnosti a zároveň poskytnú dostatočnú predvídateľnosť hospodárenia Sociálnej poisťovne v priebehu príslušného roka.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o sociálnom poistení priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o sociálnom poistení.

Novela prináša zmenu ustanovenia § 82 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

„Ak v ustanovení § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení nie je ustanovené inak, dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodková dávka priznaná od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšuje o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvých deväť mesiacov kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Percentuálne zvýšenie podľa prvej vety sa určuje z východiskovej sumy, ktorou je dôchodková dávka vyplácaná k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak sa v priebehu kalendárneho roka vykonalo zvýšenie dôchodkovej dávky podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, dôchodková dávka sa zvýši o rozdiel medzi sumou dôchodkovej dávky vypočítanou podľa prvej a druhej vety a sumou dôchodkovej dávky vyplácanou k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka“ (ustanovenie § 82 ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

Zákon o sociálnom poistení sa po novom dopĺňa o nové ustanovenie § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

„Ak rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný štatistickým úradom presiahne päť percent od bezprostredne predchádzajúceho zvýšenia dôchodkovej dávky, štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni  mieru tohto zvýšenia v percentuálnom vyjadrení (ďalej len „oznámená miera zvýšenia“). Ak štatistický úrad oznámi Sociálnej poisťovni mieru zvýšenia podľa prvej vety, dôchodková dávka vyplácaná k prvému dňu mesiaca nasledujúcom dva mesiace po mesiaci, v ktorom bola Sociálnej poisťovni oznámená  miera zvýšenia podľa prvej vety a všetky nasledujúce dôchodkové dávky sa až do najbližšieho zvýšenia zvyšujú o oznámenú mieru zvýšenia.  Postup podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sa nepoužije v poslednom štvrťroku kalendárneho roka“ (ustanovenie § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení).

Modifikáciou si prešlo aj ustanovenie § 82 ods. 8 zákona o sociálnom poistení.

„Ak bola suma dôchodkovej dávky v príslušnom kalendárnom roku zvýšená podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, suma  vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku sa určí zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšeného podľa ustanovenia § 82 ods. 2 zákona o sociálnom poistení“ (ustanovenie § 82 ods. 8 zákona o sociálnom poistení).

Novela prináša aj zmenu ustanovenia § 82b ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

„Suma minimálneho dôchodku je (A) 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnej k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 30 rokov, alebo (B) percentuálna výmera podľa ustanovenia § 82b ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení zvýšená o (1) dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (2) tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (3) päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (4) sedem percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 82b ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 59 rokov“ (ustanovenie § 82b ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

Novinkou je tiež prechodné ustanovenie § 293fza zákona o sociálnom poistení.

„Pre určenie sumy minimálneho dôchodku v roku 2023 sa ustanovenia § 82b ods. 1 zákona o sociálnom poistení neuplatňujú“ (ustanovenie § 293fza ods. 1 zákona o sociálnom poistení).

„Od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 je suma minimálneho dôchodku (A) 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu platnej k 1. júlu 2023, ak poistenec získal obdobie dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 30 rokov, alebo (B) percentuálna výmera podľa ustanovenia § 293fza ods. 2 písm. a) zákona o sociálnom poistení zvýšená o (1) dva percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 31 až 39 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (2) tri percentuálne body za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 40 až 49 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (3) päť percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 50 až 59 rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení, (4) sedem percentuálnych bodov za každý ďalší rok obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení po získaní obdobia dôchodkového poistenia podľa ustanovenia § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení v rozsahu 59 rokov“ (ustanovenie § 293fza ods. 2 zákona o sociálnom poistení).

„Ak je suma minimálneho dôchodku podľa ustanovenia § 293fza ods. 2 zákona o sociálnom poistení nižšia ako suma minimálneho dôchodku vyplácaného alebo priznaného k 30. júnu 2023, suma minimálneho dôchodku sa určí podľa tohto zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 30. júna 2023“ (ustanovenie § 293fza ods. 3 zákona o sociálnom poistení).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. júla 2023 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 15.05.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....