Verejná správa

Novela zákona o odplatách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Novela zákona o odplatách predstavuje právny základ, umožňujúci poskytnúť verejné prostriedky formou príspevku v civilnom letectve, ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc, na vykonávanie pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi letiskami určenými na vykonávanie obchodnej leteckej dopravy na území Slovenskej republiky alebo medzi týmito letiskami a letiskami mimo územia Slovenskej republiky. Poskytnutím príspevku v civilnom letectve na uvedený účel sa umožní aj realizácia záväzkov, ktoré Slovenskej republike vyplývajú zo schválených investičných zmlúv.

2.   NOVELA ZÁKONA O ODPLATÁCH

Dňa 16. januára 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 8/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve (ďalej len „zákon o odplatách“) a ktorým sa dopĺňa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.

Odchodná letecká doprava, konkrétne týkajúca sa leteckej prepravy cestujúcich, výrazne prispieva nielen k mobilite ľudí, ale aj k rozvoju cestovného ruchu v rámci územia Slovenskej republiky, napríklad v zimnom období to boli zahraniční dovolenkári smerujúci najmä do slovenských lyžiarskych stredísk alebo dovolenkári smerujúci do slovenských kúpeľných miest. Vytvorený nástroj, na základe ktorého bude možné poskytnúť prostriedky na podporu liniek, bude nápomocný nielen k umožneniu rýchlejšej mobility ľudí, ale aj k rozvoju cestovného ruchu v rámci regiónov.

3.   ZMENY V ZÁKONE O ODPLATÁCH

  • ÚČEL POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Na úvod novela prináša rozšírenie konkrétnych oblastí, na ktoré je možné poskytnúť príspevok podľa zákona o odplatách. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách po novom platí:

„Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť príspevok na podporu vykonávania leteckého spojenia pravidelnej obchodnej leteckej dopravy medzi (1) letiskami prevádzkovanými osobou podľa osobitného predpisu (ďalej len „letisková spoločnosť“) alebo (2) letiskom prevádzkovaným letiskovou spoločnosťou a letiskom na území iného štátu“ (ustanovenie § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách).

  • PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

Ďalšou zo zmien, ktorú novela do zákona o odplatách priniesla je doplnenie nového ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o odplatách, upravujúceho podmienky poskytnutia príspevku.

„Príspevok podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je letecký dopravca, ktorý (A) je držiteľom prevádzkovej licencie podľa osobitného predpisu alebo obdobného dokladu vydaného príslušným orgánom iného štátu ako Slovenská republika a (B) vykonáva alebo bude vykonávať pravidelnú obchodnú leteckú dopravu medzi letiskami podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na základe povolenia vydaného ministerstvom dopravy, ak osobitný predpis neustanovuje inak“ (ustanovenie § 13 ods. 3 zákona o odplatách).

  • ROZSAH POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU

Novelou dochádza tiež doplneniu rozsahu, v ktorom sa vyššie uvedený príspevok poskytuje.

„Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi podľa § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách až do výšky 100% oprávnených nákladov alebo oprávnených výdavkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak“ (ustanovenie § 14 ods. 5 písm. d) zákona o odplatách).

Novinkou sú aj nové ustanovenia § 14 ods. 4, 9 a 11 zákona o odplatách.

„Príspevok podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách možno poskytnúť žiadateľovi, ak (A) spĺňa podmienky podľa ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a) až h), k) a l) zákona o odplatách, (B) nemá obmedzenú alebo pozastavenú platnosť dokladu podľa ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o odplatách, (C) nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách, (D) nebol právoplatne odsúdený za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie alebo za trestný čin machinácií vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ak ide o fyzickú osobu“ (ustanovenie § 14 ods. 4 zákona o odplatách).

„Príspevok podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách nemožno poskytnúť ani použiť na (A) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, (B) úhradu miezd, platov, služobných príjmov, ostatných osobných vyrovnaní a výdavkov na správu žiadateľa, ktoré nesúvisia s účelom poskytnutia príspevku, (C) úhradu záväzkov alebo refundáciu výdavkov, (1) ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb, (2) na úhradu alebo refundáciu ktorých boli alebo budú poskytnuté finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách alebo (3) ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv, (D) úhradu výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu alebo ktoré nie sú v súlade s účelom podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách“ (ustanovenie § 14 ods. 9 zákona o odplatách).

„Príspevok nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorému bola v predchádzajúcich troch rokoch ku dňu podania žiadosti vypovedaná zmluva o poskytnutí príspevku, ako formy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci (ďalej len „pomoc“)“ (ustanovenie § 14 ods. 11 zákona o odplatách).

  • ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK

Novela sa ďalej pristavila aj pri otázkach žiadosti o príspevok a jej príloh, a to napríklad úpravou ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o odplatách.

„Príspevok možno poskytnúť na základe žiadosti, ktorú spolu s prílohami predkladá žiadateľ v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak nejde o príspevok poskytovaný ako pomoc ad hoc, žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predloženie žiadosti zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa v termíne, vo forme a spôsobom, ktoré určí poskytovateľ vo výzve na predloženie žiadosti“ (ustanovenie § 16 ods. 1 zákona o odplatách).

Novela do zákona o odplatách prináša aj úpravu obsahových náležitosti žiadosti o vyššie uvedený príspevok, a to doplnením nového ustanovenia § 16 ods. 4 zákona o odplatách.

„Žiadosť, ak ide o účel podľa ustanovenia § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách obsahuje (A) náležitostí podľa ustanovenia § 16 ods. 2 písm. a) až f) a h) zákona o odplatách, (B) písomné vyhlásenie žiadateľa o (1) skutočnostiach podľa ustanovenia § 16 ods. 2 písm. g) prvého bodu, tretieho bodu až piateho bodu a siedmeho bodu zákona o odplatách, (2) tom, že nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie, finančné prostriedky iného štátu ako Slovenská republika, finančné prostriedky od iného orgánu verejnej správy alebo finančné prostriedky od inej osoby hospodáriacej s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách“ (ustanovenie § 16 ods. 4 zákona o odplatách).

  • PRÍLOHY K ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK

Z pohľadu príloh k uvedenej žiadosti dochádza novelou k doplneniu nového ustanovenia § 16 ods. 7 zákona o odplatách.

„Prílohou k žiadosti podľa ustanovenia § 14 ods. 4 zákona o odplatách sú (A) údaje a doklady podľa ustanovenia § 14 ods. 5 písm. b), d) až i) zákona o odplatách, (B) prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch Európskej únie alebo finančných prostriedkoch iného štátu ako Slovenská republika alebo o finančných prostriedkoch poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu za posledné tri roky ku dňu podania žiadosti, (C) informácia o výške požadovaných alebo poskytnutých finančných prostriedkov Európskej únie alebo finančných prostriedkov iného štátu ako Slovenská republika alebo o výške finančných prostriedkov požadovaných alebo poskytnutých iným orgánom verejnej správy alebo inou osobou hospodáriacou s prostriedkami štátneho rozpočtu na rovnaký účel, ako je účel uvedený v ustanovení § 12 ods. 3 písm. g) zákona o odplatách, (D) informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú pokryté príjmami žiadateľa za poskytovanie leteckých dopravných služieb, (E) informácia o výške finančných prostriedkov, ktoré boli alebo budú uhradené na základe povinnosti vyplývajúcej z opatrení, rozhodnutí alebo rozsudkov alebo poistných zmlúv“ (ustanovenie § 16 ods. 7 zákona o odplatách).

4.   OSOBITNÉ USTANOVENIA O POMOCI

Novelou dochádza tiež prepracovania ustanovení § 20 a § 21 zákona o odplatách, predstavujúcich osobitné ustanovenia o pomoci, ktoré upravujú najmä postupy pri vypracúvaní návrhov schém pomoci.

„Pri vypracovaní návrhu schémy pomoci, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu, sa postupuje podľa osobitného predpisu. Schému pomoci schvaľuje na základe stanoviska koordinátora pomoci potvrdzujúceho súlad návrhu schémy pomoci s osobitnými predpismi v oblasti štátnej pomoci minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ak poskytovateľom pomoci je ministerstvo dopravy, alebo ten, kto je oprávnený na schvaľovanie podľa osobitného predpisu, ak poskytovateľom pomoci je vyšší územný celok alebo obec. Po schválení schémy pomoci poskytovateľ postupuje podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o odplatách).

„Ak ide o minimálnu pomoc ad hoc alebo štátnu pomoc ad hoc, ktorá nepodlieha notifikácii podľa osobitného predpisu, poskytovateľ požiada koordinátora pomoci o stanovisko podľa osobitného predpisu pred vyhodnotením žiadosti a schválením poskytnutia pomoci podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o odplatách).

„Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o odplatách je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc alebo pre skupinové výnimky, poskytovateľ postupuje podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 20 ods. 3 zákona o odplatách).

„Ak koordinátor pomoci vydá stanovisko, že navrhovaná pomoc podľa ustanovenia § 20 ods. 2 zákona o odplatách nie je v súlade s osobitným predpisom pre minimálnu pomoc alebo pre skupinové výnimky, poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje“ (ustanovenie § 20 ods. 4 zákona o odplatách).

„Ak schéma pomoci alebo štátna pomoc ad hoc podlieha notifikácii, poskytovateľ zabezpečí notifikáciu štátnej pomoci podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o odplatách). „Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o odplatách je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ po doručení konečného rozhodnutia Európskej komisie postupuje podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o odplatách).

„Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná štátna pomoc ad hoc podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o odplatách nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ žiadosť zamietne, o čom žiadateľa písomne informuje“ (ustanovenie § 21 ods. 3 zákona o odplatách). „Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná schéma pomoci podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o odplatách je zlučiteľná s vnútorným trhom, poskytovateľ zabezpečí zverejnenie schémy pomoci podľa osobitného predpisu a postupuje podľa ustanovenia § 17 zákona o odplatách“ (ustanovenie § 21 ods. 4 zákona o odplatách.

5. ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. februára 2024.

Publikované dňa 07.05.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....