Služby

Novela zákona o sociálnom zabezpeční policajtov a vojakov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2013

Od 1. mája 2013 dochádza k zmenám v dobe trvania služobného pomeru potrebnej pre vznik nároku na výsluhový dôchodok, výsluhový príspevok a odchodné, k zmene základu na výpočet dávok výsluhového zabezpečenia a k zmene valorizácie dôchodkov. Schválené zmeny boli zavedené z dôvodu zníženia výdavkov pre osobitný systém sociálneho zabezpečenia, ako aj pre stabilizáciu zotrvania v služobnom pomere.

Zákon č. 80/2013 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2013. Predmetný zákon sa vzťahuje na policajtov, železničných policajtov, hasičov, horských záchranárov, príslušníkov Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, colníkov (ďalej len „policajt“) a profesionálnych vojakov (ďalej len „vojak“).

U vojakov a policajtov, ktorí boli prijatí do služobného pomeru pred účinnosťou novely, sa doba trvania služobného pomeru potrebná na vznik nároku na výsluhový príspevok v zmysle nového ustanovenia § 143x postupne predlžuje až na 10 rokov. Zároveň sa novým ustanovením § 143y ustanovujú počty skončených rokov trvania služobného pomeru potrebných pre dobu trvania výplaty výsluhového príspevku. Výsluhový príspevok aj po novom zostáva dočasne poskytovanou dávkou ako do účinnosti novely, pričom na dobu trvania nároku na výsluhový príspevok novela oproti predchádzajúcej právnej úprave explicitne uvádza, koľko rokov musel policajt alebo vojak byť v služobnom pomere pred účinnosťou novely a koľko po jej účinnosti.

Novým ustanovením § 143aa sa policajtom a vojakom, ktorým k 1. máju 2013 nevznikol nárok na výsluhový dôchodok, nakoľko ich služobný pomer trval menej ako 15 rokov, postupne predlžuje minimálna doba trvania služobného pomeru pre vznik nároku na výsluhový dôchodok každý rok o 1 rok až na 25 rokov. Napríklad, ak policajt odslúžil 16 rokov, má nárok na výsluhový dôchodok po odslúžení 17 rokov. Výmera výšky výsluhového dôchodku policajtov a vojakov, ktorí boli prijatí do služobného pomeru pred účinnosťou novely zostáva zachovaná v pôvodnej výške aj po novele, avšak po odslúžení 31 rokov a viac sa výsluhový dôchodok navyšuje len o 0,5 % a nie o 1% ako pred novelou a najviac do výšky 65 % základu oproti predchádzajúcim 60 % základu.

Nárok na odchodné a jeho výška sa policajtom a vojakom, ktorých služobný pomer vznikol pred účinnosťou novely, vypočítava podľa predpisov účinných do 30. apríla 2013.

Základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajtom a vojakom, ktorých služobný pomer vznikol pred účinnosťou novely a ukončia služobný pomer po účinnosti novely, sa vypočítava podľa doplneného ustanovenia § 143ac. Postupne po rokoch sa predlžuje obdobie, z ktorého sa bude zisťovať základ na výpočet odchodného, úmrtného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku.

Najväčšia zmena zasiahla policajtov a vojakov prijatých do služobného pomeru po 30. apríli 2013. Novým znením ustanovenia § 31 ods. 2 ustanovenia § 32 sa sprísnili podmienky pre vznik nároku na výsluhový príspevok a nanovo sa upravil aj vzťah medzi výsluhovým príspevkom a výsluhovým dôchodkom. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy vznikol nárok na dôchodkový príspevok, ak služobný pomer trval najmenej 5 rokov a menej ako 15 rokov. Po dosiahnutí 15 rokov vznikol nárok na výsluhový dôchodok. Po novom musí policajt alebo vojak byť v služobnom pomere najmenej 10 a menej ako 25 rokov. Ak policajt alebo vojak skončí služobný pomer pred odslúžením 10 roka, bude v prípade nezamestnanosti zabezpečený už len dávkou v nezamestnanosti podľa zákona o sociálnom poistení. Výška výsluhového príspevku sa z pôvodných 2% základu znížila na 1% základu.

Novoprijatým policajtom a vojakom vznikne po dosiahnutí 25 rokov služobného pomeru nárok na výsluhový dôchodokVýška výsluhového dôchodku je podľa nového znenia ustanovenia § 39 nižšia ako pri predchádzajúcej právnej úprave. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy mal policajt alebo vojak po odslúžení 25 rokov nárok na 55 % základu, pričom za každý ďalší rok služobného pomeru sa výška výsluhového dôchodku zvyšovala o 1 % až do výšky 60 % základu. Po novom má po 25 rokoch služobného pomeru nárok na 37 % základu. Za každý ďalší rok služobného pomeru od 26. roka do 30. roka sa výsluhový dôchodok zvyšuje o 2 %, od 31. roka do 35. roka služobného pomeru o 3 % a od 36. roka o 0,5 %. Výsluhový dôchodok môže byť po novom najviac vo výške 65 % základu.

Novela sprísnila aj podmienky pre vznik nároku na odchodné. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy vznikol nárok na odchodné po 5 rokov služobného pomeru, a to vo výške jednonásobku základu. Za každý ďalší rok služobného pomeru vznikol nárok na polovicu základu, odchodné mohlo byť najviac vo výške pri 30 rokoch trvania služobného pomeru, teda vo výške 13,5 násobku základu. Po novom má policajt a vojak nárok na odchodné po 13 rokoch služobného pomeru vo výške jednej polovice základu. Za každý ďalší rok služobného pomeru sa odchodné zvyšuje o jednu polovicu základu až do maximálnej výšky 9 násobku základu.

Novým spôsobom sa ustanovil základ na výpočet výsluhového príspevku, odchodného, výsluhového dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku policajta a vojaka (ďalej len „základ“). Do účinnosti novely sa základ vypočítaval podľa ustanovenia § 60 z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom ukončenom kalendárnom roku v období posledných 10 ukončených kalendárnych rokov predo dňom skončenia služobného pomeru. Novela uvedené ustanovenie zmenila tak, že základ sa už nevypočítava z priemerného služobného platu v príjmovo najlepšom kalendárnom roku, ale len z priemerného mesačného služobného platu za obdobie celých posledných 10 rokov.

Novým znením ustanovenia § 97 ods. 4 sa zvýšilo poistné, ktoré platia policajti a vojaci na výsluhový dôchodok z 5 % na 7 % z vymeriavacieho základu a poistné platené služobnými úradmi a služobnými orgánmi na ten istý účel zo 17 % na 20 % z vymeriavacieho základu.

Zmeny nastali aj vo valorizácii výsluhových, invalidných a pozostalostných dôchodkov. Uvedené dávky sa do prijatia novely zvyšovali od 1. júla kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zisteného za predchádzajúci kalendárny rok. Po novom sa zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o pevnú sumu, ktorá sa zistí ako podiel pevnej sumy zvýšenia starobného dôchodku ustanoveného vo všeobecných predpisoch o sociálnom poistení a čísla 30 a takto zistená suma sa vynásobí ustanoveným koeficientom. Koeficient za 15 rokov trvania služobného pomeru sa ustanovuje číslom 1 a za každý ďalší skončený rok trvania služobného pomeru sa tento koeficient zvyšuje o 2.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....