Verejná správa

Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

Koncom júna 2021 došlo aj k zmene legislatívy v oblasti spotrebnej dane z minerálneho oleja. Zmeny sa týkajú najmä osôb, ktoré podľa právnych predpisov považujeme za užívateľsky podnik a tiež ich daňových povinností, vyplývajúcich z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 18. júna 2021 zákon č. 254/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebnej dani“).

Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy legislatívna úprava ustanovení zákona o spotrebnej dani o užívateľskom podniku a touto úpravou eliminovať počet konečných spotrebiteľov skvapalnených plynných uhľovodíkov kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00 (ďalej len „LPG“), ako paliva na výrobu tepla, ktorí nebudú podliehať povinnosti sa registrovať ako užívateľský podnik. Povinnosti užívateľského podniku bude za týchto konečných spotrebiteľov vykonávať ich dodávateľ LPG. Zákonom č. 387/2020 Z. z. z 27. novembra 2020 (ďalej len „zákon č. 387/2020 Z. z.), ktorým sa mení a dopĺňa zákon o spotrebnej dani a ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 235/2019 Z. z. bola (okrem iného) prijatá legislatívna úprava, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg. Cieľom úpravy prijatej zákonom č. 387/2020 Z. z. je (1) nezaťažovať registračnými a administratívnymi povinnosťami tie subjekty, ktoré obchodujú s LPG v daňovom voľnom obehu zdaneným základnou (nezvýhodnenou) sadzbou dane (podľa legislatívnej úpravy platnej do 30. júna 2021 obchodovanie – distribúcia, predaj a použitie – s LPG so sadzbou dane 182 eur/1 000 kg určeného primárne na použitie ako pohonná látka, podliehalo registračnému alebo evidenčnému konaniu podľa ustanovenia § 25b zákona o spotrebnej dani a kontrole colným úradom), (2) zvýšiť dôraz na kontrolu subjektov, ktoré používajú daňovo zvýhodnené LPG, teda LPG s nulovou sadzbou dane (obchodovanie s LPG so sadzbou dane 0 eur/1 000 kg určeného na použitie ako palivo na výrobu tepla je bez akejkoľvek kontroly), (3) aplikovať jednotný režim pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov.

Základnou zmenou, ktorú novela do zákona o spotrebnej dani priniesla je rozšírenie osôb konečných spotrebiteľov LPG určeného na použitie ako palivo. V zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o spotrebnej dani platí:

„Užívateľským podnikom je aj osoba oprávnená dodávať minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani konečnému spotrebiteľovi tohto minerálneho oleja na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o spotrebnej dani, alebo osobe podľa ustanovenia § 21 zákona o spotrebnej dani, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja týmto užívateľským podnikom (1) konečnému spotrebiteľovi na použitie ako palivo alebo inému užívateľskému podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona o spotrebnej dani, alebo osobe podľa ustanovenia § 21 zákona o spotrebnej dani sa postup pri preprave podľa ustanovenia § 23 zákona o spotrebnej dani neuplatňuje, (2) na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie § 42 ods. 1 písm. i) alebo § 46u ods. 15 písm. i) zákona o spotrebnej dani nepoužije a pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka vzniká podľa ustanovenia § 12 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani tomuto užívateľskému podniku daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 11 ods. 2 písm. d) zákona o spotrebnej dani).

Ďalšou novinkou je aj doplnenie ustanovenia § 11 ods. 2 písm. e)zákona o spotrebnej dani („Užívateľským podnikom je aj osoba oprávnená na základe povolenia podľa osobitného predpisu plniť minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani do tlakových nádob zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu a tento minerálny olej dodávať na konečnú spotrebu, pričom pri dodaní tohto minerálneho oleja na použitie ako pohonná látka sa ustanovenie  zákona o spotrebnej dani nepoužije a tomuto užívateľskému podniku vzniká podľa ustanovenia §12 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani daňová povinnosť; pri vzniku daňovej povinnosti a podaní daňového priznania postupuje tento užívateľský podnik podľa ustanovenia § 14 ods. 2 zákona o spotrebnej dani“) (ustanovenie § 11 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani). Novelou došlo k práve k doplneniu zvýraznenej časti ustanovenia § 11 ods. 2 písm. e) zákona o spotrebnej dani.

Novela ďalej prináša aj nové znenie ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani („Povolenie na použitie a odberný poukaz sa nevyžaduje pri odbere minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 6 ods. 5 zákona o spotrebnej dani na daňovom území konečným spotrebiteľom tohto minerálneho oleja ako paliva; za konečného spotrebiteľa tohto minerálneho oleja sa považuje aj osoba, ktorá prevádzkuje skladovacie zariadenie, z ktorého dochádza k použitiu minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 6 ods. 5 zákona o spotrebnej dani“) (ustanovenie § 11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani).

Novelou tiež dochádza k zmene a doplneniu ustanovení § 11 ods. 6 písm. a), § 11 ods. 6 písm. d) a § 11 ods. 14 zákona o spotrebnej dani. Pre lepšiu prehľadnosť vždy označujeme doplnenú časť konkrétneho ustanovenia zvýraznene.

„Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu obsahovať adresu umiestnenia prevádzkarní, v ktorých sa skladuje alebo používa daňovo zvýhodnený minerálny olej, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa; to neplatí, ak je žiadateľom o vydanie povolenia na použitie osoba podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o spotrebnej dani, ktorá neskladuje minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c)zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 11 ods. 6 písm. a) zákona o spotrebnej dani).

„Žiadosť o vydanie povolenia na použitie a o vydanie odberného poukazu musí okrem údajov podľa osobitného predpisu obsahovať identifikačné údaje odberateľa minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani a predpokladané množstvo ročnej spotreby tohto minerálneho oleja týmto odberateľom v kilogramoch, ak žiadateľ chce dodávať minerálny olej uvedený v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 11 ods. 6 písm. d) zákona o spotrebnej dani). Zmena citovaného ustanovenia § 11 ods. 6 písm. d) zákona o spotrebnej dani spočíva v tom, že pôvodná časť ustanovenia „konečnému odberateľovi tohto minerálneho oleja v domácnosti ako palivo na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody“ sa nahrádza práve vyznačenou časťou „odberateľoviktorý je konečným spotrebiteľom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani“.

„Pri odbere minerálneho oleja uvedeného v povolení na použitie z iného členského štátu a na účely uvedené v povolení na použitie postupuje užívateľský podnik podľa ustanovenia § 25zákona o spotrebnej dani primerane, pričom prijatím tohto minerálneho oleja v užívateľskom podniku a umiestnením v jeho sklade sa tento minerálny olej považuje za daňovo zvýhodnený minerálny olej. Umiestnenie minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani v sklade užívateľského podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o spotrebnej dani sa nevyžaduje“ (ustanovenie § 11 ods. 14 zákona o spotrebnej dani).

Okrem väčšieho množstva legislatívno-technických zmien prináša novela aj doplnenie nového ustanovenia § 21 ods. 12 zákona o spotrebnej dani: „Pri dodaní minerálneho oleja podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o spotrebnej dani odberateľovi, ktorý je konečným spotrebiteľom podľa ustanovenia § 11 ods. 5 písm. d) zákona o spotrebnej dani, sa postup pri preprave podľa ustanovenia § 23 zákona o spotrebnej dani neuplatňuje“ (ustanovenie § 21 ods. 12 zákona o spotrebnej dani).

Ďalšou legislatívnou zmenou, ktorá sa zákona o spotrebnej dani dotkla je doplnenie nových ustanovení § 37 ods. 1 písm. f) až h) zákona o spotrebnej dani.

„Užívateľský podnik je povinný viesť evidenciu množstva daňovo zvýhodneného minerálneho oleja podľa jednotlivých druhov minerálneho oleja, v ktorej za každý kalendárny mesiac uvedie (F) množstvo minerálneho oleja uvedeného ustanovení v § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani, ktoré dodal užívateľskému podniku podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d)zákona o spotrebnej dani alebo osobe podľa ustanovenia § 21 zákona o spotrebnej dani“ (ustanovenie § 37 ods. 1 písm. f) zákona o spotrebnej dani), (G) „množstvo minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c)zákona o spotrebnej dani, ktoré dodal užívateľský podnik podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o spotrebnej dani na použitie ako pohonná látka“ (ustanovenie § 37 ods. 1 písm. g) zákona o spotrebnej dani), (H) „množstvo minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani, ktoré užívateľský podnik podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. e)zákona o spotrebnej dani dodal na konečnú spotrebu v tlakových nádobách zodpovedajúcich technickým požiadavkám podľa osobitného predpisu na použitie ako pohonná látka“ (ustanovenie § 37 ods. 1 písm. h) zákona o spotrebnej dani).

Poslednou zmenou v zákone o spotrebnej dani je doplnenie nového ustanovenia § 46u ods. 21 zákona o spotrebnej dani: „Povolenie na použitie vydané colným úradom podľa ustanovenia § 46u ods. 10 zákona o spotrebnej dani na použitie minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 11 ods. 3 písm. c) zákona o spotrebnej dani v znení účinnom od 1. júla 2021 sa považuje za povolenie na použitie vydané podľa ustanovenia § 11 zákona o spotrebnej dani v znení účinnom od 1. júla 2021“ (ustanovenie § 46u ods. 21 zákona o spotrebnej dani).

Účinnosť novely

Novela nadobudla delenú účinnosť a to (A) dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a (B) čiastočne dňa 01. júla 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....