Iné

Novela zákona o správcoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2013

Od 1. júna 2013 budú účinné zmeny v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch, ktoré sa dotýkajú predovšetkým organizácie ich činnosti, voľby, vedenia kancelárie, prípadne členenia zoznamu správcov konkurznej podstaty a reštrukturalizačných správcov. Zvýši sa pokuta udeľovaná za porušenie povinností správcu a zavedie sa nová skutková podstata priestupku.

Odo dňa 1. júna 2013 nadobudne účinnosť novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje postavenie a činnosť správcov konkurznej podstaty a reštrukturalizačných správcov. Novela, zákon č. 72/2013 Z. z. (ďalej len „novela“), sa zaoberá niekoľkými hlavnými okruhmi problémov. Upravuje generovanie správcov či mení územné obvody, z ktorých môže byť vymenovaný správca a pod. Novela sa zaoberá aj otázkami vedenia kancelárie správcu, nakoľko ministerstvo pri výkone dohľadu zistilo, že niektorí správcovia nemajú dostupnú, resp. otvorenú podateľňu kancelárie, čo pre veriteľov môže spôsobiť značnú komplikáciu pri výkone ich práv v konkurznom konaní.

Súčasné znenie ustanovenia § 9 zákona o správcoch upravuje povinnosť správcu priebežne vyhotovovať vecnú a časovú špecifikáciu jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Časovú špecifikáciu práce nahrádza spisový prehľad vykonaných úkonov. Spisový prehľad bude obsahovať opis jednotlivého úkonu, dátum jeho vykonania a čas trvania s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá úkon vykonala. Na požiadanie bude správca povinný kópiu spisového prehľadu predložiť ministerstvu.

Podľa novej právnej úpravy dochádza k rozčleneniu zoznamu správcov na oddiel reštrukturalizačných správcov, oddiel konkurzných správcov pre právnické osoby a oddiel konkurzných správcov pre fyzické osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby náhodný generátor nepridelí konkurz fyzickej osoby. Správcovi zapísanému iba do oddielu reštrukturalizačných správcov náhodný generátor nepridelí konkurz. Znamená to, že správcovia sa budú môcť špecializovať a vykonávať iba tú agendu, ktorej sa chcú venovať.

Nové ustanovenie § 20a zákona o správcoch zavádza nové pravidlá pre náhodný výber správcov. V konkurznom konaní voči právnickej osobe sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre právnické osoby a majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd.

V konkurznom konaní voči fyzickej osobe a v konaní o oddlžení sa náhodný výber uskutoční iba zo správcov, ktorí sú zaradení do oddielu konkurzných správcov pre fyzické osoby a majú zriadenú kanceláriu v obvode krajského súdu, v ktorom sídli príslušný konkurzný súd. Ak nastane situácia, že v jednom, či druhom prípade bude možné vybrať z menej ako troch správcov, novela umožní rozšíriť výber i na druhú skupinu konkurzných správcov.

Správca si môže vybrať, do ktorého oddielu si želá byť zapísaný, resp. môže byť zapísaný aj do všetkých troch. Oddiel, do ktorého žiada byť zapísaný uvedie v žiadosti o zápis do zoznamu správcov alebo v samostatnej žiadosti, pokiaľ bude žiadať vykonať zmenu zapísaných údajov v zozname správcov.

Dochádza k rozšíreniu dôvodov vyčiarknutia správcu zo zoznamu správcov. Podľa nových ustanovení § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j) ministerstvo správcu vyčiarkne zo zoznamu správcov, ak opakovane v priebehu 6 mesiacov zistí, že podateľňa kancelárie správcu nie je otvorená v súlade s týmto zákonom. Vzhľadom na zistenie nízkej disciplíny správcov pri platení poplatkovej povinnosti je novým dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu správcov i neuhradenie ročného poplatku v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy.

Maximálna sadzba pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom o správcoch alebo osobitným predpisom sa zo súčasných 3.310 Eur zvýši na 5.000 Eur. Dochádza i k predĺženiu lehoty na uloženie pokuty. Podľa súčasnej úpravy je možné pokutu uložiť do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti. Od 1. júna 2013 bude možné pokutu uložiť aj neskôr, nakoľko bude stačiť, ak do jedného roka od zistenia porušenia povinnosti dôjde k začatiu konania o uložení pokuty. Najneskôr bude možné konanie začať do piatich rokov, odkedy ku porušeniu povinnosti reálne došlo.

Zavedením nového ustanovenia § 36a zákona o správcoch bolo neoprávnené vydávanie sa za správcu definované ako priestupok. Na prejednanie priestupku sa vzťahuje zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za predmetný priestupok bude možné uložiť pokutu do výšky 5.000 Eur.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....