Verejná správa

Novela zákona o správnych poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2013

Novela rozšíri spôsoby platenia správnych a súdnych poplatkov, zavedie centrálny systém evidencie poplatkov a zavedie zmeny súvisiace s e-Governmentom. Nový systém by mal podľa predkladateľa návrhu novely zvýšiť komfort občana, bezpečnosť úhrad a transparentnosť.

Dňa 17. októbra 2013 bola v NR SR schválená novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „novela“). Novela nadobudne účinnosť 1. decembra 2013. Novela súčasne mení aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok.

Nové znenie ust. § 7 ods. 1 rozširuje spôsoby platenia správnych poplatkov. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia umožňuje platiť správne poplatky v hotovosti, poštovým poukazom a prevodom z účtu v banke a tiež kolkovými známkami, a to do výšky 300 Eur. Novela uvedené spôsoby dopĺňa o úhradu platobnou kartou. Platiť správne poplatky bude po novom možné prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100 % majetkovou účasťou štátu (ďalej len „prevádzkovateľ systému“), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. Prevádzkovateľom systému bude Slovenská pošta a.s.

Povinnosti prevádzkovateľa systému upravuje nové ust. § 18a. Prevádzkovateľ systému bude povinný (1) zabezpečiť technické vybavenie (napríklad kiosk, POS terminál alebo zjednodušenú registračnú pokladňu) a podmienky na vykonanie a spracovanie platieb správnych poplatkov, (2) zabezpečiť evidenciu platieb správnych poplatkov, (3) zabezpečiť zúčtovanie a prevod peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu, (4) umožniť poplatníkovi kontrolu vykonanej platby a použitie danej platby na požadovaný úkon alebo konanie a (5) plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a prevádzkovateľom systému. Uvedené povinnosti budú podrobne upravené v zmluve uzatvorenej medzi ministerstvom a Slovenskou poštou a.s., ktorá bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.

Prevádzkovateľ systému bude podľa nového ust. § 15a viesť centrálnu evidenciu poplatkov. V centrálnej evidencii poplatkov sa budú viesť všetky správne poplatky, ktoré sú príjmom do štátneho rozpočtu okrem správnych poplatkov platených na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky, Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľa Obchodného vestníka, obciach a vyšších územných celkoch. Uvedené správne orgány zatiaľ nebudú zapojené do centrálnej evidencie správnych poplatkov a budú povinné viesť samostatnú priebežnú evidenciu správnych poplatkov.

Zníženie sadzby správneho poplatku o 50 % bude rozšírené aj na elektronické podania, ktoré nie sú opatrené elektronickým podpisom, ale sú autorizované podľa ust. § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente). Uvedené zníženie sa v súčasnej dobe vzťahuje len na elektronické podania opatrené elektronickým podpisom.

Na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky bude po novom možné uhradiť správny poplatok nielen hotovosťou, ale aj prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo poštovým poukazom.

Vzhľadom k zavedeniu systému e-Government, o ktorom sme Vás informovali v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO č. 9/2013, boli v ust. § 7 vložené nové odseky 2 a 3. Predmetné ustanovenia umožnia uhradiť správne poplatky aj prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu. Integrované obslužné miesto je miesto, na ktorom možno elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci. Akreditovaný platca je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorú vedie ministerstvo. Do zoznamu platcov môže byť zapísaný napríklad poštový podnik, banka alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie. Nová právna úprava ukladá správnym orgánom, ktoré budú zapojené do centrálneho systému evidencie poplatkov, umožniť umiestnenie technických zariadení na platenie poplatkov vo svojich priestoroch. Platba prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu bude považovaná za uhradenú dňom, ktorým integrované obslužné miesto alebo akreditovaný platca dostane zaručenú informáciu od platobného modulu o fyzickej úhrade správneho poplatku. Ak bude poplatník platiť správny poplatok na základe výzvy správneho orgánu na úhradu poplatku, lehota určená vo výzve zostane zachovaná, ak integrované obslužné miesto alebo akreditovaný platca obdrží informáciu o uhradení platby poplatku od platobného modulu najneskôr v posledný deň určenej lehoty.

Vrátenie poplatku alebo preplatku upravuje nové znenie ust. § 10. Podľa nového znenia uvedeného ustanovenia správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti poplatok alebo preplatok do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku. Podľa súčasnej právnej úpravy uvedená lehota začína plynúť odo dňa, keď správny orgán zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť. Po novom, ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatok a preplatok vráti prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.

Ak správny orgán alebo prevádzkovateľ systému nedodrží lehotu na vrátenie poplatku alebo preplatku, bude povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku za každý deň omeškania. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %. Novela zvýšila hranicu do ktorej sa poplatok alebo preplatok nevracia zo súčasných 1,65 Eura na nových 1,70 Eura.

Zánik povinnosti poplatníka zaplatiť poplatok bude zavedený doplnením ust. § 13 ods. 1 a 2. Súčasné znenie uvedeného ustanovenia upravuje, že právo správneho orgánu vybrať poplatok zaniká uplynutím 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku. Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným správnym poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku zaniká po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený. Po novele uplynutím 3 rokov nezanikne len právo vybrať správny poplatok, ale aj povinnosť poplatníka správny poplatok zaplatiť.

V súvislosti s prijatím zákona o e-Governmente sa sadzobník správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, doplní o XXIV. časť, v ktorej sa zavedú nové spoplatňované úkony, a to (1) zrušenie deaktivácie elektronickej schránky spoplatňované poplatkom 10 Eur a (2) druhé a ďalšie vydanie alternatívneho autentifikátora spoplatňované poplatkom 20 Eur.

Novela v časti II. mení zákon č. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. V uvedenom právnom predpise nastanú s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2013 obdobné zmeny ako v zákone o správnych poplatkoch. Pôjde napríklad o zavedenie možnosti platenia súdneho poplatku platobnou kartou, možnosť platenia súdneho poplatku prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu, alebo zavedenie úroku z omeškania pri nevrátení poplatku alebo preplatku v zákonnej lehote, a to vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky.

Novela mení a dopĺňa aj zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly, zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku a zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov.

Posunutie termínu zrušenia kolkových známok nastane zmenou zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok. Podľa súčasného znenia uvedeného zákona sa kolkové známky mali vydávať do 31. decembra 2013 a bolo možné ich použiť do 30. septembra 2014. Po novom sa budú vydávať do 30. júna 2014 a možno ich použiť do dňa 31. decembra 2014Odo dňa 1. júla 2014 sa kolkové známky nebudú predávať.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....