Verejná správa

Novela zákona o správnych poplatkoch

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2012

Nové sadzby správneho poplatku za zápis motorového vozidla, zvýšenie správnych poplatkov a zachovanie kolkových známok aj v roku 2013 predstavuje len niekoľko zmien, ktoré priniesla posledná novela zákona o správnych poplatkoch. Zmeny sa dotkli aj niektorých súdnych poplatkov.

Dňa 1. októbra 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2012 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Zákon o správnych poplatkoch bol novelizovaný z dôvodu prehodnotenia existujúcich úkonov a konaní, nakoľko pri viacerých úkonoch a konaniach už správne poplatky nezohľadňujú skutočne vynaložené náklady príslušných orgánov. Novela zvýšila správne poplatky vo viacerých oblastiach, s tými najdôležitejšími Vás oboznámime v tomto článku.

Novela umožňuje aj bez vydania rozhodnutia vrátiť uhradený správny poplatok za úkony a konania spojené so zverejňovaním údajov v Obchodnom vestníku, napríklad účtovnej závierky alebo výročnej správy. Správny orgán je pritom povinný zaobstarať si predchádzajúci súhlas poplatníka a oboznámiť ho s výškou zaplateného poplatku.

Správny poplatok za zápis motorového vozidla je po novelizácii zákona o správnych poplatkoch odstupňovaný podľa kategórie vozidla. Do účinnosti novely bol správny poplatok za zápis motorového vozidla jednotný pre všetky kategórie motorových vozidiel, a to vo výške 33 Eur. Novela uvedenú výšku ponechala len pre motorové vozidlá s výkonom do 80 kW a pri motorových vozidlách mimo kategórie L, M1 a N1, elektromobily a ďalšie zápisy pri predaji motorového vozidla. Za zápis motorových vozidiel kategórie L, M1 a N1 s výkonom nad 80 kW sa poplatok zvýšil, pričom je odstupňovaný podľa výkonu motora od 167 Eur až do výšky 2.997 Eur. Od uvedených správnych poplatkov sú po novom oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak im na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 bol poskytnutý príspevok od štátu. Ak im príspevok nebol poskytnutý, správny poplatok sa takýmto osobám znižuje o polovicu, najviac však o 100 Eur. Oslobodenie od správneho poplatku za zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov zostáva zachované aj po prijatí novely.

V oblasti stavieb a nehnuteľností pribudol nový správny poplatok vo výške 10 Eur za stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce. Správny poplatok za žiadosť o stavebné povolenie pre rodinný dom zostal na pôvodných 33 Eur, a to pri rodinnom dome do 600 m3. Za každých ďalších 100 m3 sa uvedený správny poplatok zvyšuje o 20 Eur. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby sa z pôvodných 16,50 Eur zvýšil na 100 Eur. Správny poplatok za návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol pôvodne podľa nákladov od 16,50 Eur do 99,50 Eur, od účinnosti novely sa správny poplatok vypočítava podľa obstarávaného priestoru, napríklad pri rodinnom dome do 600 m3 je poplatok 16,50 Eur, za každých 100 m3 sa poplatok zvyšuje o 10 Eur. Správny poplatok za povolenie na zmenu užívania stavby sa z pôvodných 16,50 Eur zvýšil na 30 Eur a za povolenie na odstránenie stavby sa z pôvodných 6,50 Eur diferencoval odlišne pre fyzické osoby vo výške 16,50 Eur a pre právnické osoby vo výške 200 Eur.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa zvýšili správne poplatky, je oblasť verejnej správy. Za osvedčenie podpisu na listine sa správny poplatok z pôvodných 0,50 Eur zvýšil na 1,50 Eur a za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky sa z pôvodných 3 Eur zvýšil na 5 Eur. Zvýšil sa aj správny poplatok za vydanie rodného listu na základe straty z pôvodných 1,50 Eur na 5 Eur, obdobne sa zvýšil aj správny poplatok za výpis z matriky. Podstatne sa zvýšil správny poplatok za uzatvorenie manželstva v cudzine pred zastupiteľským úradom zo 165 Eur na súčasných 250 Eur. Za žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky sa po novom uhrádza 25 Eur oproti pôvodným 16,50 Eur. Zvýšenie sa dotklo aj správnych poplatkov za úkony súvisiace so štátnym občianstvom, napríklad správny poplatok za udelenie alebo zrušenie štátneho občianstva osobám starším ako 18 rokov sa z pôvodných 663,50 Eur zvýšil na 700 Eur.

Novela zaviedla nový správny poplatok za zapísanie podnikateľa do zoznamu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 66 Eur. V oblasti zdravotníctva sa zvýšili poplatky napríklad za vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a so zdravotníckymi alebo veterinárnymi pomôckami z pôvodných 66 Eur pre fyzickú osobu a 165,50 Eur pre právnickú osobu na súčasných 100 Eur pre fyzickú osobu a 250 Eur pre právnickú osobu.

Nové správne poplatky boli zavedené aj za úkony vo verejnom obstarávaní. Za zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie a za zmenu údajov v uvedenom zozname sa na základe novely vyberá správny poplatok vo výške 16,50 Eur.

Novela zmenila aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. V uvedenom zákone vypustila z oslobodenia od súdneho poplatku úkony vo veciach náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom a zakotvila povinnosť uhradiť za uvedený úkon súdny poplatok vo výške 29 EurSprávca konkurznej podstaty bol do účinnosti novely oslobodený od súdneho poplatku pri všetkých úkonoch súvisiacich s výkonom funkcie, po novom je oslobodený len pri úkonoch, ak nejde o uplatňovanie nárokov z pohľadávok postúpených na úpadcu po vyhlásení konkurzu.

Novela súčasne odstránila aplikačné problémy pri vymáhaní súdnych poplatkov. Ide o prípady, kedy odporca podá odpor proti platobnému rozkazu, súd uznesením vyrubí súdny poplatok za odpor, ktorý však odporca nezaplatí a následne pred začatím pojednávania vo veci samej navrhovateľ vezme návrh na začatie konania späť alebo sa konanie z iných dôvodov zastaví. Do účinnosti novely sa po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti uznesenia o poplatkovej povinnosti súdny poplatok vymohol a po vymožení sa odporcovi poplatok vrátil. Od účinnosti novely pri nezaplatenom súdnom poplatku súd poplatok nevyberie a zruší uznesenie o povinnosti uhradiť súdny poplatok.

Uvedená novela zároveň zaviedla nové súdne poplatky a niektoré súdne poplatky zvýšila. Novým súdny poplatkom je napríklad poplatok za návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy o priestupku na základe žaloby vo výške 35 Eur. Zvýšený bol súdny poplatky za návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy na základe žaloby z pôvodných 66 Eur na 70 Eur, alebo poplatok za konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu, ak rozhodol okresný súd alebo krajský súd z 33 Eur na 35 Eur. Za výpis alebo odpis registra trestov sa súdny poplatok zvýšil z 3 Eur na 4 Eurá.

Nepriamou novelizáciou zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok sa posunul termín zákazu predaja kolkových známok z pôvodného 1. januára 2013 na súčasný termín 1. januára 2014. Od uvedeného termínu nebude možné predávať kolkové známky. Už zakúpené kolkové známky bude možné použiť do 30. septembra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....