Iné

Novela zákona o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Oblasť nakladania so strelnými zbraňami si z dôvodu svojej citlivosti vyžaduje presné a jasné legislatívne vymedzenie, ktoré okrem iného predstavuje aj zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Novelou predmetného zákona sa upravujú napríklad požiadavky na tlmič a jeho posudzovanie, či povinnosti na úseku posudzovania zhody strelnej zbrane.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 28. júna 2022 zákon č. 268/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o sprístupňovaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou sa okrem zákona o sprístupňovaní mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach“) a (B) zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“).

Prehľad zmien

Zmeny, ktoré novela prináša, sa týkajú úpravy použitej terminológie, požiadaviek na tlmič, posudzovania zhody tlmiča, označovania tlmiča a výstupných dokumentov posudzovania zhody tlmiča a úprav vyplývajúcich z aplikačnej praxe. Jednou z takýchto úprav je aj zavedenie povinnosti pre autorizované osoby vyhotovovať počas posudzovania zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič fotodokumentáciu strelnej zbrane. Dôvodom tejto úpravy je snaha reflektovať na problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, kedy len na základe predloženia protokolu o kusovom overení strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane, ktorej súčasťou je tlmič nebolo možné identifikovať strelnú zbraň vo vzťahu k informáciám uvedeným vo výstupnom dokumente posudzovania zhody. Fotodokumentácia je bežnou súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody notifikovaných osôb napríklad v oblasti osobných ochranných prostriedkov, hračiek a využíva sa pri identifikácii výrobkov v rôznych oblastiach verejného záujmu. Zavedenie tejto povinnosti podľa predkladateľov novely zjednoduší spôsob kontroly, či výstupné dokumenty boli vydané k príslušnej strelnej zbrani, čo výrazne pomôže napríklad pri kontrole pri predkladaní žiadosti o dovoz a vývoz strelných zbraní.

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely.

Predmet úpravy

Na úvod sa novelou rozširuje predmet úpravy zákona o sprístupňovaní o doplnok zbrane, ktorým je tlmič hluky výstrelu. Po novom tak platí, že „zákon o sprístupňovaní okrem iného upravuje aj určený výrobok, ktorým je strelná zbraň, strelivo a tlmič hluku výstrelu (ďalej len „tlmič“)“ (ustanovenie § 1 písm. b) zákona o sprístupňovaní).

V nadväznosti na uvedenú úpravu dochádza v celom texte zákona o sprístupňovaní k legislatívno technickej úprave v podobe nahradenia slov „zbraň a strelivo“ slovami „zbraň, strelivo a tlmič“ (napríklad ustanovenia § 1 písm. c). d), e) a h), § 7 ods. 2, § 9 ods. 2 zákona o sprístupňovaní a pod.).

Základné pojmy

Novela sa dotkla aj oblasti základných pojmov, a to najmä zmenou ustanovení § 2 písm. a) a b) zákona o sprístupňovaní a doplnením nového ustanovenia § 2 písm. f) zákona o sprístupňovaní.

„Na účely tohto zákona o sprístupňovaní sa rozumie „sprístupňovaním strelnej zbrane na trhu, sprístupňovaním streliva na trhu alebo sprístupňovaním tlmiča na trhu odplatná alebo bezodplatná dodávka strelnej zbrane, odplatná alebo bezodplatná dodávka streliva alebo odplatná alebo bezodplatná dodávka tlmiča určených na distribúciu, spotrebu alebo na používanie“ (ustanovenie § 2 písm. a)zákona o sprístupňovaní), „uvedením strelnej zbrane na trh, uvedením streliva na trh alebo uvedením tlmiča na trh prvé sprístupnenie strelnej zbrane na trhu, prvé sprístupnenie streliva na trhu alebo prvé sprístupnenie tlmiča na trhu“ (ustanovenie § 2 písm. b) zákona o sprístupňovaní), „podstatnou úpravou tlmiča výmena, oprava alebo zmena časti tlmiča, pri ktorej dochádza k zmene kalibru, použitého materiálu, rozmerov alebo funkcií tlmiča“ (ustanovenie § 2 písm. f) zákona o sprístupňovaní).

Novinkou je aj ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o sprístupňovaní.

„Tlmičom ako určeným výrobkom je (A) neodnímateľný tlmič, (B) odnímateľný tlmič“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o sprístupňovaní).

Povinnosti výrobcu

Novela sa venuje aj právnej úprave povinností výrobcu, a to doplnením nového ustanovenia § 7 ods. 2 písm. m) zákona o sprístupňovaní.

„Výrobca je povinný pred uvedením strelnej zbrane, streliva a tlmiča na trh označiť tlmič čitateľne, nezmazateľne a jedinečne (1) svojím obchodným menom alebo značkou, (2) krajinou výroby tlmiča alebo miestom výroby tlmiča, (3) kalibrom strelnej zbrane, pre ktorý je tlmič určený, (4) výrobným číslom tlmiča a rokom výroby tlmiča, ak nie je súčasťou výrobného čísla tlmiča, (5) typovým označením tlmiča a modelom tlmiča, ak je to možné“ (ustanovenie § 7 ods. 2 písm. m) zákona o sprístupňovaní).

Do zákona o sprístupňovaní boli novelou doplnené aj nové ustanovenia § 12 ods. 3 a 4 zákona o sprístupňovaní.

„Na posudzovanie zhody neodnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je (A) kusové overenie podľa prílohy č. 5, (B) následné kusové overenie podľa prílohy č. 6“ (ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o sprístupňovaní).

„Na posudzovanie zhody odnímateľného tlmiča so základnými požiadavkami sa použije postup posudzovania zhody, ktorým je (A) kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8a, (B) následné kusové overenie odnímateľného tlmiča podľa prílohy č. 8b“ (ustanovenie § 12 ods. 4zákona o sprístupňovaní).

V oblasti posudzovania zhody strelnej zbrane, streliva a tlmičadochádza novelou aj k doplneniu nových ustanovení § 12 ods. 15 až 18 zákona o sprístupňovaní.

„Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom vyhotovuje fotodokumentáciu strelnej zbrane“ (ustanovenie § 12 ods. 15 zákona o sprístupňovaní).

„Fotodokumentáciu strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane a strelnej zbrane vyrobenej podstatnou úpravou strelnej zbrane s neodnímateľným tlmičom tvorí (A) fotodokumentácia hlavných častí strelnej zbrane, (B) fotodokumentácia označenia strelnej zbrane podľa ustanovenia § 7 ods. 2 písm. g) zákona o sprístupňovaní, (C) fotodokumentácia značky strelnej zbrane, (D) fotodokumentácia strelnej zbrane zboku a (E) fotodokumentácia ústia hlavne strelnej zbrane spredu“ (ustanovenie § 12 ods. 16 zákona o sprístupňovaní).

„Fotodokumentácia strelnej zbrane je súčasťou výstupných dokumentov posudzovania zhody podľa prílohy č. 5“ (ustanovenie § 12 ods. 17 zákona o sprístupňovaní). „Autorizovaná osoba je povinná uchovávať výstupné dokumenty posudzovania zhody počas desiatich rokov od ich vydania“ (ustanovenie § 12 ods. 18 zákona o sprístupňovaní).

Do zákona o sprístupňovaní bolo vložené aj nové prechodné ustanovenie § 21b zákona o sprístupňovaní.

„Výstupné dokumenty posudzovania zhody strelnej zbrane a streliva vydané podľa tohto zákona o sprístupňovaní v znení účinnom do 14. októbra 2022 zostávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti“ (ustanovenie § 21b ods. 1 zákona o sprístupňovaní). „Nové kusové overenie vykonané podľa tohto zákona o sprístupňovaní účinného do 14. októbra 2022 sa považuje za následné kusové overenie podľa tohto zákona o sprístupňovaní účinného od 15. októbra 2022“ (ustanovenie § 21b ods. 2 zákona o sprístupňovaní).

Novelou dochádza aj k obsahovým zmenám v rámci jednotlivých príloh zákona o sprístupňovaní a k doplneniu novej prílohy č. 8a zákona o sprístupňovaní (Kusové overenie odnímateľného tlmiča) a prílohy č. 8b zákona o sprístupňovaní (Následné kusové overenie odnímateľného tlmiča).

Zákon o strelných zbraniach

V rámci zákona o strelných zbraniach dochádza novelou napríklad k uvoľneniu režimu tlmičov. Po vzore viacerých krajín Európskej únie sa uvoľňuje režim tlmičov hluku výstrelu ich preradením z kategórie A (zakázané zbrane) do iných príslušných kategórií. Zbraň kategórie A s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu ostáva zaradená do kategória A. Odnímateľný tlmič hluku výstrelu spĺňajúci podmienky podľa osobitného predpisu, zbraň kategórie B s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu a zbraň kategórie C s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sú zaradené do kategórie B. Zbraň kategórie D s neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu spĺňajúcim podmienky podľa osobitného predpisu sa zaraďuje do rovnakej podkategórie ako táto zbraň bez tlmiča. Uvedenými podmienkami sú povinnosť označiť tlmič príslušnými údajmi a podrobenie tlmiča posúdeniu zhody. Takýto tlmič bude podliehať povoľovaciemu konaniu a jeho získanie bude možné len na základe nákupného povolenia. Zároveň sa naň bude vzťahovať aj evidenčná povinnosť a teda aj vydanie preukazu zbrane. Možnosť nadobúdať tieto tlmiče sa umožní len športovým strelcom a poľovníkom. Športoví strelci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe len na strelniciach. Poľovníci ich budú môcť mať pripevnené na zbrani a používať ich pri streľbe okrem strelníc aj za podmienok uvedených v osobitnom predpise, ktorým je zákon o poľovníctve. Uvoľnenie režimu tlmičov bude mať podľa predkladateľov novely prínos pri ochrane sluchu strelcov, prípadne blízko stojacich osôb. Ich používanie tiež priaznivo ovplyvní hlučnosť v okolí strelníc, čo je častým dôvodom ich zániku, keďže sa vzhľadom na rozširujúcu sa výstavbu stavajú obydlia aj v ich blízkosti. Umožnenie nadobúdania a používania tlmičov poľovníkmi sa využije napríklad aj v prípade odstrelu zveri počas afrického moru ošípaných, ktorý je aktuálnym problémom nie len na Slovensku.

Zákon o poľovníctve

V rámci zákona o poľovníctve dochádza k vypusteniu zbraní s tlmičmi hluku výstrelu zo zakázaných spôsobov lovu a iných zákazov. Tlmič hluku výstrelu sa stáva dovoleným doplnkom zbraní na poľovnícke účely.

Účinnosť novely

Novela nadobudne účinnosť dňa 15. októbra 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....