Verejná správa

Novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania

 • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je predovšetkým zmena neštandardnej úpravy orgánov Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, a to najmä úpravy jej predstavenstva. Novelou zákona o štátnej podpore nájomného bývania dochádza napríklad k (1) zmene v spôsobe kreovania členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného bývania, k (2) vypusteniu sedemročného funkčného obdobia členov predstavenstva, či k (3) vypusteniu taxatívneho výpočtu odvolacích dôvodov vo vzťahu k členom predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.

2.   ZÁKONY, KTORÉ SA NOVELOU ZÁKONA O ŠTÁTNEJ PODPORE NÁJOMNÉHO BÝVANIA MENIA A DOPĹŇAJÚ

Dňa 13. februára 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 32/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania (ďalej len „zákon o štátnej podpore“).

Okrem zákona o štátnej podpore novelou dochádza aj k zmenám a doplneniam (1) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, (2) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, (3) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, (4) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a (5) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

3.   PODMIENKY, ZA KTORÝCH BOLA NOVELA PRIJATÁ

Zákon o štátnej podpore v jeho doterajšom znení obsahoval relatívne neštandardnú úpravu orgánov Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra“). Podľa doterajšej právnej úpravy boli členovia predstavenstva agentúry volení a odvolávaní Národnou radou Slovenskej republiky na návrh aspoň pätnástich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na sedemročné funkčné obdobie. Členov predstavenstva agentúry bolo pritom možné odvolať len z taxatívne vymedzených dôvodov (obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo nespôsobilosť zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po dlhší čas ako šesť mesiacov).

Podľa rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky o vrátení zákona zo dňa 09. mája 2023 „voľbou členov predstavenstva agentúry v národnej rade získavajú títo silnú legitimitu a mandát v právnickej osobe, ktorá nie je kontrolným orgánom verejnej moci, ani nie je zložkou systému bŕzd a protiváh v rámci deľby moci. Takúto právnu úpravu možno považovať za nesystémový krok zákonodarcu, ktorý môže vytvárať nebezpečný precedens, kedy výkonná zložka moci (vláda Slovenskej republiky) bude zákonodarcom oberaná o personálne rozhodnutia v ústredných orgánoch štátnej správy alebo v iných vládnych organizáciách a štátnych podnikoch.“

Podľa doterajšieho právneho stavu tak zakladatelia agentúry Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorí v zmysle stanov agentúry tvorili najvyšší orgán agentúry, nemali žiadnu kreačnú právomoc voči členom predstavenstva, teda štatutárnemu orgánu. Týmto spôsobom dochádzalo k praktickému znemožneniu toho, aby zakladatelia agentúry mohli realizovať svoj vplyv na zloženie štatutárneho orgánu agentúry, ktorý v zmysle stanov agentúry riadi všetku činnosti agentúry a koná v jej mene.

4.   KONKRÉTNE ZMENY, KTORÉ NOVELA DO ZÁKONA O ŠTÁTNEJ PODPORE PRINÁŠA

  A. ODSTRÁNENIE SEDEMROČNÉHO FUNKČNÉHO OBDOBIA

  Prvou zo zmien, ktoré novela do zákona o štátnej podpore priniesla, je odstránenie sedemročného funkčného obdobia členov predstavenstva agentúry. Uvedená zmena, sa prejavila vypustením poslednej vety ustanovenia § 3 ods. 6 zákona o štátnej podpore („Funkčné obdobie členov predstavenstva je sedem rokov“).

  B. ZMENY V KREOVANÍ PREDSTAVENSTVA AGENTÚRY

  Novelou tiež dochádza k nahradeniu pôvodného znenia ustanovenia § 3 ods. 7 zákona o štátnej podpore („Členov predstavenstva agentúry volí na návrh aspoň pätnástich poslancov Národná rada Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky odvolá na návrh aspoň pätnástich poslancov člena predstavenstva agentúry, ak (A) jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo (B) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po dlhší čas ako šesť mesiacov“) znením novým („Členov predstavenstva agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry“).

  V nadväznosti na uvedené novela ďalej do zákona o štátnej podpore vkladá nové ustanovenia § 3 ods. 8 až 12 zákona o štátnej podpore.

  „Členov dozornej rady agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry. Dozorná rada musí mať minimálne troch členov“ (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o štátnej podpore). „Generálneho riaditeľa agentúry volí a odvoláva členská schôdza agentúry“ (ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o štátnej podpore).

  „Na vzdanie sa funkcie člena predstavenstva, člena dozornej rady a generálneho riaditeľa agentúry sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu (Obchodný zákonník)“ (ustanovenie § 3 ods. 10 zákona o štátnej podpore). „Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva alebo generálnym riaditeľom“ (ustanovenie § 3 ods. 11 zákona o štátnej podpore). „Stanovy agentúry a ich zmeny schvaľuje členská schôdza agentúry“ (ustanovenie § 3 ods. 12 zákona o štátnej podpore).

  C. HOSPODÁRENIE AGENTÚRY

  Z pohľadu hospodárenia agentúry dochádza novelou k doplneniu nového ustanovenia § 4 ods. 4 zákona o štátnej podpore („Výšku ročného členského poplatku členov agentúry schvaľuje členská schôdza“).

  D. PRECHODNÉ USTANOVENIE

  Na záver novela prináša aj prechodné ustanovenie § 19c zákona o štátnej podpore, podľa ktorého sa uvedené zmeny budú týkať aj členov predstavenstva ustanovených do funkcie predo dňom nadobudnutia účinnosti novely.

  5.   ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

  Z pohľadu ďalších predpisov, ktoré sa novelou dopĺňajú, za zmienku stojí aj úprava zákona o verejnom obstarávaní.

  Podstatou zmien, ktoré novela do zákona o verejnom obstarávaní prináša, je zavedenie právnej úpravy, v zmysle ktorej platí, že využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní bude v diskrečnej právomoci každého verejného obstarávateľa resp. osoby podľa ustanovenia § 8 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa bude môcť ad hoc rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie napr. z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti bude realizovať prostredníctvom odborného garanta.

  Koncept fakultatívnosti odborného garanta tak prináša verejným obstarávateľom väčšiu flexibilitu, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, vyžadujúcej účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.

  V nadväznosti na uvedené dochádza napríklad aj k (A) vypusteniu pravidla používania jedného odborného garanta na jednu činnosť, (B) vypusteniu možnosti zápisu do zoznamu garantov na základe preukázania odbornej praxe, (C) vypusteniu ustanovenia, umožňujúceho vyžadovať od odborného garanta poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti odborného garanta a pod.

  6.   ÚČINNOSŤ NOVELY

  Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňom vyhlásenia a (B) čiastočne dňa 31. marca 2024.

  Publikované dňa 07.05.2024.

  Kontaktný formulár

  Sme pripravení naplniť Vaše práva.
  Kontaktujte nás!

  Zadajte vašu e-mailovú adresu.
  Zadajte vaše telefónne čislo.
  Napíšte nám správu.
  Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

  Správa sa odosiela ....