Verejná správa

Novela zákona o štátnej podpore nájomného bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2023

Zmenami si po novom prechádza aj oblasť štátnej podpory nájomného bývania, a to novelou zákona o štátnej podpore nájomného bývania.

Dňa 09. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o podpore nájomného bývania“). 

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o podpore nájomného bývania priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o podpore nájomného bývania.

Novela do zákona o podpore nájomného bývania vkladá napríklad nové ustanovenie § 2 písm. g) piaty bod zákona o podpore nájomného bývania.

„Na účely zákona o podpore nájomného bývania prenajímateľ je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, vo vzťahu ku ktorej nesmie byť subjekt rozpočtu verejnej správy v postavení ovládajúcej osoby alebo sa inak podieľať na jej riadení alebo do majetku ktorej nesmie subjekt rozpočtu verejnej správy poskytovať vklady inak ako na princípe pomernosti“ (ustanovenie § 2 písm. g) piaty bod zákona o podpore nájomného bývania).

Novela prináša aj nové ustanovenia § 3 ods. 5 až 7 zákona o podpore nájomného bývania.

„Orgánmi Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (ďalej len „agentúra“) sú (A) členská schôdza, (B) predstavenstvo, (C) generálny riaditeľ, (D) dozorná rada“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o podpore nájomného bývania).

„Predstavenstvo agentúry má dvoch členov, z ktorých je jeden predseda. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu predstavenstva agentúry. Funkčné obdobie členov predstavenstva je sedem rokov“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o podpore nájomného bývania).

„Členov predstavenstva agentúry volí na návrh aspoň pätnástich poslancov Národná rada Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky odvolá na návrh aspoň pätnástich poslancov člena predstavenstva agentúry, ak (A) jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená alebo (B) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako šesť mesiacov“ (ustanovenie § 3 ods. 7 zákona o podpore nájomného bývania).

Nového znenia sa dočkalo aj ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o podpore nájomného bývania.

„Členmi agentúry sú zakladatelia a investiční partneri. Rozhodnutia dozornej rady agentúry musia byť prijaté súhlasom najmenej troch štvrtín všetkých jej členov s hlasovacím právom“ (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o podpore nájomného bývania).

Modifikáciou si prešli aj ustanovenia § 7 ods. 6 a § 9 ods. 2 zákona o podpore nájomného bývania.

„Ak záujemca spĺňa kritéria na účely získania postavenia nájomcu, agentúra nevyhotovuje rozhodnutie a vydá záujemcovi prostredníctvom registra záujemcov potvrdenie o posúdení splnenia kritérií na účely získania postavenia nájomcu“ (ustanovenie § 7 ods. 6 zákona o podpore nájomného bývania).

„Maximálna výška nájomného podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona o podpore nájomného bývania sa zvýši raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky; agentúra zverejní zvýšené nájomné na svojom webovom sídle. Prenajímateľ môže zvýšiť výšku nájomného dohodnutú v nájomnej zmluve podľa tohto zákona o podpore nájomného bývania raz ročne o mieru inflácie dosiahnutú v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Zvýšené nájomné podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o podpore nájomného bývania).

Novela po novom mení aj ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 zákona o podpore nájomného bývania.

„Nadobudnúť bytový dom alebo všetky byty v bytovom dome do vlastníctva je oprávnený len prenajímateľ. V prípade nadobudnutia všetkých bytov v bytovom dome sa na prenajímateľa vzťahujú v rovnakom rozsahu všetky práva a povinnosti prenajímateľa ako vlastníka bytového domu“ (ustanovenie § 17 ods. 1 zákona o podpore nájomného bývania).

„Nadobudnutie samostatného bytu v bytovom dome do vlastníctva sa zakazuje. Zakazuje sa zmena funkčného využitia bytu na iné funkčné využitie počas doby trvania zmluvy o prevádzke bytového domu a nájomnej zmluvy podľa tohto zákona o podpore nájomného bývania. Zmenou funkčného využitia nebytového priestoru v bytovom dome počas doby trvania zmluvy o prevádzke bytového domu na jeden alebo viaceré byty, ktoré sú vo vlastníctve prenajímateľa, sa byty stávajú súčasťou už schváleného projektu nájomného bývania agentúrou“ (ustanovenie § 17 ods. 2 zákona o podpore nájomného bývania).

Na záver prináša novela aj doplnenie prechodného ustanovenia § 19a zákona o podpore nájomného bývania.

„Predseda predstavenstva agentúry a ďalší člen predstavenstva agentúry ustanovení do funkcie k 15. júnu 2023 ostávajú vo funkcii aj naďalej“ (ustanovenie § 19a ods. 1 zákona o podpore nájomného bývania).

„Národná rada Slovenskej republiky môže odvolať na návrh aspoň pätnástich poslancov člena predstavenstva agentúry aj bez uvedenia dôvodu do 1. októbra 2023“ (ustanovenia § 19a ods. 2 zákona o podpore nájomného bývania).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 15. júna 2023.

Publikované dňa 06.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....