Verejná správa

Novela zákona o štátnej správe v školstve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2021

Jednou z najnovších aktivít v rámci legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky je aj novelizácia právnych predpisov v oblasti štátnej správy v školstve. Po novom dochádza napríklad k zjednoteniu financovania škôl a školských zariadení, snahám o elimináciu segregovania žiakov z marginalizovaných komunít, či k zmenám na úseku štátnej správy v školstve.Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 17. júna 2021 zákon č. 271/2021 (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad novelizovaných právnych predpisov

Okrem zákona o štátnej správe v školstve dochádza novelou aj k zmene a doplneniu: (A) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o financovaní škôl“), (B) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri trestov“) (C) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), (D) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní“), (E) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) a (F) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pedagogických zamestnancoch“).

Cieľ novely

Cieľom novely je podľa dôvodovej správy najmä plnenie záväzku z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024, ktorého zámerom je „zjednotenie financovania škôl a školských zariadení pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré bude priamo výkonom prenesených kompetencií financovať vzdelávanie vo všetkých typoch a druhoch škôl bez ohľadu na zriaďovateľov“. Ďalšou témou a účelom novely je segregácia žiakov z marginalizovaných komunít. V súvislosti s nadmernou segregáciou žiakov z marginalizovaných rómskych komunít do špeciálnych škôl čelí od apríla 2015 Slovenská republika infringementu č. 2015/2025 zo strany Európskej komisie. Novela má podľa jej predkladateľov za cieľ (A) odstrániť aktuálne nesystémové prerozdelenie kompetencií, riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, (B) zjednotiť kompetencie pod rezort školstva s cieľom prispieť k efektívne fungujúcemu rezortu, (C) dohliadnuť na efektívne fungovanie špeciálnych škôl určených pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, najmä s mentálnym znevýhodnením a (D) eliminovať prípady chybnej či cielenej segregácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do špeciálnych škôl.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o štátnej správe v školstve priniesla je úprava ustanovenia § 2 ods. 1 písm. d)zákona o štátnej správe v školstve, v ktorom sa pojem „okresný úrad v sídle kraja“ nahrádza pojmom „regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“)“. Na uvedenú zmenu nadväzuje aj zakotvenie nového ustanovenia § 9a zákona o štátnej správe v školstve („Regionálny úrad„):

„Regionálny úrad je orgánom miestnej štátnej správy v školstve“ (ustanovenie § 9a ods. 1 zákona o štátnej správe v školstve). „Regionálny úrad je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré voči nemu plní funkciu zriaďovateľa“ (ustanovenie § 9a ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve). „Sídlom regionálneho úradu je sídlo kraja. Územným obvodom regionálneho úradu je územný obvod kraja, v ktorom má regionálny úrad sídlo“ (ustanovenie § 9a ods. 3 zákona o štátnej správe v školstve).

„Štatutárnym orgánom regionálneho úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva na základe výberového konania na päťročné funkčné obdobie a odvoláva minister školstva. Výberové konanie vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje ministerstvo…“ (ustanovenie § 9a ods. 4 zákona o štátnej správe v školstve). „Ministerstvo doručuje uchádzačovi všetky písomnosti pri výberovom konaní v písomnej forme (A) v listinnej podobe (1) osobne alebo (2) poštovým podnikom alebo (B) v elektronickej podobe do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie do výberového konania (ďalej len „žiadosť o zaradenie“)“ (ustanovenie § 9a ods. 5 zákona o štátnej správe v školstve). „Povinnosť ministerstva doručiť písomnosť uchádzačovi sa považuje za splnenú dňom (A) odovzdania doručovanej písomnosti (1) uchádzačovi alebo (2) na poštovú prepravu alebo (B) odoslania doručovanej písomnosti do e-mailovej schránky uchádzača uvedenej v žiadosti o zaradenie aj vtedy, ak sa uchádzač o tom nedozvie“ (ustanovenie § 9a ods. 6 zákona o štátnej správe v školstve).

„Výberové konanie vyhlasuje ministerstvo na svojom webovom sídle, v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, najmenej tri týždne pred jeho uskutočnením“ (ustanovenie § 9a ods. 7 zákona o štátnej správe v školstve“). „Ministerstvo nezaradí do výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa predpoklady a požiadavky vyhláseného výberového konania, alebo uchádzača, ktorý podal žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty oneskorene; ministerstvo túto skutočnosť oznámi nezaradenému uchádzačovi. Uchádzač je úspešný vo výberovom konaní, ak vyhovel podmienkam v oboch častiach výberového konania. Uchádzačom, ktorí sa zúčastnili výberového konania, oznámi ministerstvo výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho uskutočnenia“ (ustanovenie § 9a ods. 8 zákona o štátnej správe v školstve). „Výkon funkcie riaditeľa regionálneho úradu zaniká (A) uplynutím funkčného obdobia, (B) vzdaním sa funkcie, (C) odvolaním, (D) stratou bezúhonnosti, (E) právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo (F) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho“ (ustanovenie § 9a ods. 12 zákona o štátnej správe v školstve).

„Riaditeľ regionálneho úradu sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením ministrovi školstva. Výkon funkcie riaditeľa regionálneho úradu zanikne dňom doručenia písomného oznámenia ministrovi školstva, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť“ (ustanovenie § 9a ods. 13 zákona o štátnej správe v školstve). „Regionálny úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v regionálnom úrade; regionálny úrad je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu vo verejnom záujme v regionálnom úrade. Generálnym tajomníkom služobného úradu, ktorým je regionálny úrad, je riaditeľ regionálneho úradu. Služobné hodnotenie riaditeľa regionálneho úradu vykonáva generálny tajomník služobného úradu ministerstva. Pri služobnom hodnotení riaditeľa regionálneho úradu sa postupuje podľa ustanovenia § 122 a 123 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ (ustanovenie § 9a ods. 15 zákona o štátnej správe v školstve). Riaditeľ regionálneho úradu zriadi na návrh ministerstva pracovisko regionálneho úradu mimo jeho sídla. Riaditeľ regionálneho úradu môže zriadiť so súhlasom ministerstva pracovisko regionálneho úradu aj mimo jeho sídla. Pri zriadení pracoviska regionálneho úradu mimo jeho sídla riaditeľ regionálneho úradu určí obce patriace do jeho územnej pôsobnosti“ (ustanovenie § 9a ods. 18 zákona o štátnej správe v školstve).

Prechodné ustanovenie

Ďalšou podstatnou zmenou, ktorú novela do zákona o štátnej správe v školstve prináša je prechodné ustanovenie § 39he zákona o štátnej správe v školstve („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01. januára 2022„). Uvedenou zmenou sa upravuje praktická stránka plynulého prechodu pôsobnosti doterajších okresných úradov v sídle kraja (ich odborov školstva) na regionálne úrady školskej správy k prelomu rokov 2021 a 2022. Doterajšiu agendu odborov školstva okresných úradov v sídle kraja tak od 1.januára 2022 budú vykonávať regionálne úrady školskej správy prostredníctvom tých istých zamestnancov, techniky, v tých istých priestoroch. Zároveň sa v ustanovení § 39he ods. 9 zákona o štátnej správe v školstve pamätá na prípady, kedy by iné všeobecne záväzné právne predpisy operovali s pojmom „okresný úrad v sídle kraja“ v súvislosti s výkonom štátnej správy v školstve, ktorým sa po novom rozumie pojem „regionálny úrad„.

Zákon o financovaní škôl

Ďalšie zmeny sa týkajú zákona o financovaní škôl, v rámci ktorého ako ťažiskovú vnímame úpravu ustanovenie § 3zákona o financovaní škôl („Štruktúra finančných prostriedkov v kapitole ministerstva„), ktoré po novom znie:

„Financovanie regionálneho školstva, príspevku na výchovu a vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov sa uskutočňuje zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o financovaní škôl“). „V kapitole ministerstva sa rozpočtujú finančné prostriedky (A) pre obce, vyššie územné celky, štátom uznanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť, inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu a pre regionálny úrad na (1) výchovno-vzdelávací proces a prevádzku škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie podľa ustanovenia § 4 zákona o financovaní škôl, štátnych materských škôl a štátnych školských zariadení podľa ustanovenia § 5 zákona o financovaní škôl, (2) osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, (3) príspevok na dopravu, (4) príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, (5) príspevok na školu v prírode, (6) príspevok na záujmové vzdelávanie, (7) príspevok na špecifiká, (8) financovanie mimoriadnych výsledkov žiaka, (9) riešenie havarijných situácií, (10) rozvojové projekty, (11) financovanie nákladov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, (12) príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl, (13) kapitálové výdavky podľa ustanovenia § 7 ods. 9 zákona o financovaní škôl, (14) odchodné, (15) úhradu nákladov súvisiacich so starostlivosťou o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy na úhradu vakcíny proti chrípke a vakcíny proti hepatitíde typu A a typu B, (16) dohodovacie konanie, (B) na dotácie podľa ustanovenia § 6c zákona o financovaní škôl, (C) na tvorbu a vydávanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov financovaných ministerstvom, na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok a na poskytnutie príspevku školám, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov (ďalej len „príspevok na učebnice“) podľa osobitného predpisu, (D) na zabezpečenie okresných kôl, krajských kôl a celoštátnych kôl súťaží a predmetových olympiád detí a žiakov škôl a školských zariadení“ (ustanovenie § 3 ods. 2zákona o financovaní škôl).

„Finančné prostriedky prideľuje ministerstvo zriaďovateľom v štruktúre podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o financovaní škôl“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o financovaní škôl). „Finančné prostriedky sa poskytujú zriaďovateľovi z kapitoly ministerstva prostredníctvom regionálneho úradu podľa sídla zriaďovateľa v objeme určenom ministerstvom“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o financovaní škôl). „Rozdelenie finančných prostriedkov na účely podľa ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) až d) zákona o financovaní škôl určuje ministerstvo na základe edičného plánu, plánu súťaží a aktuálnych potrieb“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o financovaní škôl). „Finančné prostriedky z kapitoly ministerstva poskytnuté zriaďovateľom možno použiť len na účely ustanovené týmto zákonom“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o financovaní škôl).

Zákon o registri trestov, školský zákon, zákon o uznávaní, zákon o športe, zákon o pedagogických zamestnancoch

V zákone o registri trestov, školskom zákone, zákone o uznávaní, zákone o športe a zákone o pedagogických zamestnancoch došlo novelou len k niekoľkým drobným zmenám, predovšetkým legislatívno-technického charakteru, pre ktorých priblíženie odkazujeme na plné znenie novely.

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....