Banky, finančné inštitúcie

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania prinesie nové pracovné príležitosti v stavebníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

Dňa 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. ULC Čarnogurský PRO BONO pre Vás aktuálne vyberá dôležité zmeny týkajúce sa žiadateľov o podporu z prostriedkov tohto fondu ako aj nových stavebných príležitostí, ktoré vzniknú na základe predmetnej novely.

Dňa septembra 2007 nadobudol účinnosť zákon č. 349/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ku dňu 1. januára 2008 nadobúdajú účinnosť ustanovenia týkajúce sa vzťahov fondu k Štátnej pokladnici a procesné ustanovenia týkajúce sa rozhodovania fondu podľa ustanovení tohto zákona.

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania upravuje výdavky na správu fondu, predlžuje lehotuna rozhodovanie v prípade, ak ide o žiadosti obcí a neziskových organizácií a prináša viacero vecných a legislatívnych spresnení pri poskytovaní podpory Štátnym fondom rozvoja bývania. O poskytnutí podpory rozhodne fond do 90 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou v sídle okresu. Ak je žiadateľom obec alebo nezisková organizácia, môže fond túto lehotu predĺžiť o 60 dní.

Nová právna úprava stanovuje, že podporu možno poskytnúť na účely (1) obstarania bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome, (2) na výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne alebo prestavbu nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb, (3) ďalej na kúpu bytu, pričom kúpou bytu sa rozumie kúpa bytu od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí, od nadobudnutia právoplatnosti ktorého neuplynulo viac ako dva roky s výnimkou prípadu, ak ide o kúpu bytu žiadateľom, ktorým je odchovanec detského domova, ktorý si rieši svoje prvé bývanie, (4) z prostriedkov fondu možno ďalej poskytnúť podporu pre účely obnovy bytovej budovy, (5) výstavby nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru, (6) pre účely obnovy zariadenia sociálnych služieb. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania definuje pojem polyfunkčný dom, ktorým na účely tohto zákona je budova, v ktorej najmenej polovica podlahovej plochy je určená na bývanie a pozostáva najmenej zo štyroch bytov.

Ďalším pojmom, ktorý táto právna úprava vymedzuje, je pojem obnova bytovej budovy, ktorou je potrebné rozumieť tepelnú ochranu bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií, alebo obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu, alebo odstránenie statických nedostatkov bytového domu, ak sú preukázané oprávnenou osobou.

Obnovou zariadenia sociálnych služieb sa v intenciách tohto zákona rozumie tepelná ochrana zariadenia sociálnych služieb a obnova alebo modernizácia obytných miestností, príslušenstva obytných miestností a spoločných priestorov zariadenia sociálnych služieb. Ak ide o služobný byt, podporu na vyššie vymedzené účely nemožno poskytnúť.

Predmetnou právnou úpravou je vo väčšej miere možné kumulovanie dotačných a úverových zdrojov pri obstarávaní nájomných bytov pre sociálne slabšie skupiny občanov a zo strany štátusa súčasne vytvárajú podmienkyna získanie výhodných úverových zdrojov na rekonštrukciu, modernizáciu a obnovu zariadení sociálnych služieb. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania upravuje, že na zákonom vymedzený účel možno súčasne poskytnúť viac druhov podpory, taktiež upravuje maximálny limit úrokovej sadzby vyjadrený absolútnou hodnotou, a to vo výške 6%.

Novela ďalej vylúčila limit výmery podlahovej plochy bytov v bytových domoch a v rodinných domoch na účel obnovybytovej budovy. V prípade rodinných domov sa podpora z fondu vzťahujelen na realizáciu zateplenia. Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania upravuje, kedysa podpora z prostriedkov fondu neposkytne, pričom sa precizujú ustanovenia v časti daňových nedoplatkov a nedoplatkov na poistnom. Podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý (1) neoprávnene používa alebo zadržiava prostriedky fondu, (2) je v likvidácii, v konkurze, voči ktorému je vedené konkurzné konanie alebo proti ktorému bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, (3) má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poisteniea príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, (4) má evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, (5) neplní záväzky voči iným veriteľom alebo (6) nespĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.

Obsahom novely je aj špecifikovanie mestských časti v Bratislave a Košiciach, prostredníctvom ktorých sa predkladajú žiadosti o poskytnutie podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sú vymenované v prílohe č. 2 k zákonu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....