Iné

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2012

Štátny fond rozvoja bývania bude podľa novej právnej úpravy financovať poskytovanie úverov na zatepľovanie budov aj z fondov Európskej únie. Podmienkou čerpania takéhoto úveru bude preukázanie disponovania s 20 % nákladov na zateplenie. Novela priniesla aj možnosť bezplatného predčasného splatenia úveru.

Dňa 18. septembra 2012 bola v Národnej rade Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „novela“). Novela nadobudla účinnosť 15. októbra 2012. Jej účelom je vytvorenie predpokladov na úspešnú realizáciu Návrhu implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktorý bol Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložený vláde Slovenskej republiky dňa 28. septembra 2012. Predmetom návrhu je úprava mechanizmov na zvýšenie výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny, najmä pre rómske komunity a zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov prostredníctvom zvýhodnených úverov, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania.

Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „Fond“) je právnická osoba, ktorá bola zriadená na financovanie priorít štátnej bytovej politiky poskytovaním úverov a nenávratných príspevkov. Úvery a nenávratné príspevky sú poskytované mladým a znevýhodneným občanom. Finančné zdroje Fondu tvoria najmä úroky z poskytnutých úverov, sankcie, príspevky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky, dary a dotácie zo štátneho rozpočtu. Novela doplneným ustanovením § 3 písm. k) zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „zákon o štátnom fonde“) rozšírila súčasné zdroje financovania o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len „finančné prostriedky Európskej únie“).

Finančné prostriedky Európskej únie budú poskytnuté prostredníctvom iniciatívy JESSICA. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatíva Európskej komisie v spolupráci s Európskou investičnou bankou a Rozvojovou bankou Rady Európy zameraná na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach. Je jedným z nástrojov finančného inžinierstva v zmysle článku 44 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a článkov 43 – 46 Nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. Cieľom iniciatívy je zvýšiť investičné možnosti pre udržateľný rozvoj miest a mestských oblastí, predovšetkým vzhľadom na limitovaný rozsah verejných finančných zdrojov. Ďalšími cieľmi uvedenej iniciatívy sú získavanie doplnkových úverov, zapojenie súkromných finančných prostriedkov a využitie inovatívnych finančných schém pre udržateľný rozvoj miest. Finančné prostriedky Európskej únie poskytne Fond len na účel zatepľovania bytových budov.

Pre potreby využitia finančných prostriedkov Európskej únie zakotvilo nové znenie ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o štátnom fonde postavenie Fondu ako finančnej inštitúcie. Fond bude na základe nového znenia ustanovenia § 6 ods. 5 povinný viesť finančné prostriedky Európskej únie na osobitných účtoch v Štátnej pokladnici oddelene od ostatných finančných prostriedkov. Pod osobitnou položkou bude Fond viesť vo svojom rozpočte finančné prostriedky na (1) kúpu bytu a výstavbu nájomného bytu, ak sa poskytuje dotácia podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, (2) výstavbu nájomného bytu, ak je výstavba spolufinancovaná zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Regionálny operačný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a (3) zateplenie bytovej budovy, ak je financovaná z finančných prostriedkov Európskej únie, pričom sa musí členiť podľa samosprávnych krajov.

Na základe predmetnej novely už nebudú úvery na zatepľovanie bytových budov poskytované v plnej výške nákladov na zateplenie. Úvery budú poskytované len do výšky 80 % nákladov na zateplenie, pričom 20 % nákladov bude musieť preukázať sám žiadateľ o úver z vlastných zdrojov. Uvedená zmena doterajšieho znenia zákona bola potrebná z dôvodu, že úvery sú poskytované z finančných prostriedkov Európskej únie a pri ich poskytovaní je nevyhnutná spoluúčasť na financovaní predmetu podpory.

Právnickej osobe bude podľa nových znení ustanovení § 10 ods. 11 a 12 možné poskytnúť úver na kúpu bytu alebo výstavbu nájomného bytu, len ak sa zmluvne zaviaže, že zachová nájomný charakter bytu po dobu splatnosti úveru, najmenej však po dobu 30 rokov a pri prenájme dodrží ustanovenia § 22 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Na účel zateplenia bytovej budovy sa právnickej osobe poskytne úver len za podmienky, že sa stavba bude realizovať v meste.

Od účinnosti novely Fond už nebude požadovať od žiadateľov o podporu úroky, poplatky alebo iné náklady v súvislosti s predčasným splatením úveru alebo jeho časti. Pôvodná právna úprava umožňovala Fondu žiadať pri predčasnom splatení úveru úhradu 0,5 % z nesplatenej istiny, na čo už po novom nebude Fond oprávnený. Bezplatné predčasné splatenie úveru sa bude vzťahovať aj na úvery poskytnuté pred účinnosťou novely.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....