Iné

Novela zákona o štátnom občianstve SR

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2007

Dňa 1. októbra 2007 nadobudne účinnosť novela zákona o štátnom občianstve SR. Prostredníctvom ULC Čarnogurský PRO BONO Vás radi poinformujeme o tom, ako novela sprísni zákonné podmienky pre udelenie občianstva SR pre cudzincov a zjednoduší tento postup bývalým občanom. Článok IV. tohto zákona, ktorý novelizuje zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí nadobudol účinnosť dňa 31. júla 2007.

Odo dňa 1. októbra 2007 nadobudne účinnosť zákon č. 344/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Článok IV. tohto zákona, ktorý novelizuje zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 31. júla 2007.

Novela zákona o štátnom občianstve SR sprísňuje jednu zo základných podmienok na udelenie štátneho občianstva SR, a to dĺžku trvalého pobytu cudzinca na území SR pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR z päť na osem rokov a v prípadoch, ak je žiadateľom o udelenie štátneho občianstva SR azylant, ustanovuje sa minimálna dĺžka pobytu azylanta na území SR na päť rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti. Konkretizujú a spresňujú sa pravidlá preukazovania ovládania slovenského jazyka žiadateľom ako jednej zo zákonných podmienok na udelenie štátneho občianstva SR a konkretizujú sa tiež povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z osobitných právnych predpisov, ktoré je povinný žiadateľ dodržiavať.

Zjednodušujú sa zákonné podmienky na udelenie štátneho občianstva SR bývalým občanom SR, ktorí o prepustenie zo štátneho zväzku SR boli nútení požiadať v súvislosti s nadobudnutím štátneho občianstva iného štátu, ktorého právny poriadok neumožňoval dvojaké štátne občianstvo a tak isto aj osobám, ktorých jeden z rodičov bol v čase ich narodenia československým štátnym občanom a podľa vtedajšej právnej úpravy nevykonal úkon smerujúci k získaniu československého štátneho občianstva pre dieťa, a to za znížený správny poplatok. Predchádzajúca právna úprava takýmto žiadateľom nepriznávala osobitné postavenie. Predlžuje sa dĺžka nepretržitého pobytu bezprostredne predchádzajúceho podaniu žiadosti žiadateľom s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí z dvoch rokov na tri roky.

Proti rozhodnutiam o zastavení konania podľa predmetného zákona sa vylučuje možnosť podať riadny opravný prostriedok. Ide o tie prípady, kedy žiadateľ buď nespĺňa jednu zo základných podmienok na udelenie štátneho občianstva, a to potrebnú dĺžku trvalého pobytu na území SR, ďalej ak mu v čase konania o žiadosti zaniklo povolenie na pobyt na území SR, ako aj vtedy, keď si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva SR do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy na jej prevzatie. Možnosť použitia mimoriadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku touto zmenou nie je dotknutá.

Keďže Ústava SR neumožňuje odňať štátne občianstvo SR proti vôli občana, touto novelou sa výslovne ustanovuje, že v určitých prípadoch štátne občianstvo SR nevznikne. Štátne občianstvo SR nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva SR preukáže, že (1) doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené, (2) žiadateľ nie je osobou, ktorej doklady predložil, (3) listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv a žiadateľ tieto skutočnosti neoznámil, hoci bol povinný ich oznámiť, (4) vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom. Zmenili sa aj ustanovenia týkajúce sa doručovania písomností a zmenili sa náležitosti žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku SR. Pribudol taxatívny výpočet obsahových a formálnych náležitostí listiny o prepustení zo štátneho zväzku SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....