Služby

Novela zákona o stavebnom sporení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 07/2023

Národná rada Slovenskej republiky sa začiatkom leta venovala aj otázke stavebného sporenia, a to najmä zavedením tzv. rodinného stavebného sporenia.

Dňa 28. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon  č. 316/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o stavebnom sporení“).

  • Cieľ novely

Cieľom novely je zatraktívnenie produktu stavebného sporenia zavedením tzv. rodinného stavebného sporenia. V podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti najmä pre mladé manželské páry a mladé rodiny v dôsledku vysokých cien nehnuteľností a vysokých úrokoch na hypotekárnych úveroch klesá dostupnosť bývania, pričom nedostupnosť vlastného bývania býva podľa predkladateľov novely pre mladých ľudí často dôvodom odkladať založenie rodiny. Novela zavádza definíciu domácnosti, ktorú tvoria manžel a manželka a ich deti. Zvýhodnenie takýchto rodín spočíva v zohľadnení príjmu celej rodiny t. j. všetkých stavebných sporiteľov v takejto rodine, ktorí vyhlásili svoje zmluvy s nárokom na štátnu prémiu. Zároveň sa pri manželoch zdvojnásobuje hranica priemerného mesačného príjmu určeného zákonom pre plnoletého sporiteľa a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mzdy. Novelou sa tiež ustanovuje, že na získanie štátnej prémie pre rodiny bude postačovať nasporiť najmenej 50% sumy potrebnej na „štandardnú štátnu prémiu“, čo zabezpečí získanie prémie aj pre rodiny s nižším príjmom a malými deťmi. Pre rodiny sa takisto zavádza výhoda 50% zľavy z úhrady poplatkov, náhrady nákladov alebo inej odplaty za vedenie účtu stavebného sporenia počas prvého roka od dňa poskytnutia štátnej prémie.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o stavebnom sporení prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o stavebnom sporení.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o stavebnom sporení prináša, je doplnenie nového ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení, zavádzajúceho definíciu domácnosti.

„Domácnosť na účely tohto zákona o stavebnom sporení tvoria stavební sporitelia podľa ustanovenia § 4 písm. a) zákona o stavebnom sporení, ktorí sú manželmi, a maloleté deti. Skutočnosti podľa prvej vety sa preukazujú sobášnym listom a rodným listom dieťaťa“ (ustanovenie § 4a zákona o stavebnom sporení).

Novinkou je tiež doplnenie ustanovenia § 7 ods. 6 zákona o stavebnom sporení.

„Stavebná sporiteľňa je oprávnená požadovať od stavebného sporiteľa, ktorý je členom domácnosti podľa ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení, úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie účtu stavebného sporenia počas obdobia 12 kalendárnych mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej prémie stavebnou sporiteľňou maximálne vo výške zodpovedajúcej 50 % výške poplatku pre stavebného sporiteľa podľa ustanovenia § 4 písm. a) zákona o stavebnom sporení“ (ustanovenie § 7 ods. 6 zákona o stavebnom sporení).

Novela do zákona o stavebnom sporení prináša aj doplnenie ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o stavebnom sporení.

„V prípade domácnosti podľa ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení sa hranica priemerného mesačného príjmu posudzuje spoločne pre všetkých stavebných sporiteľov, ktorí pri uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení písomne vyhlásili, že štátna prémia sa poskytne na túto zmluvu. Hranica priemerného mesačného príjmu určeného podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) zákona o stavebnom sporení sa pri manželoch zdvojnásobuje a za každé maloleté dieťa sa zvyšuje o 0,65-násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na štátnu prémiu“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o stavebnom sporení).

Doplnením si po novom prechádzajú aj ustanovenia § 10 ods. 4 a 5 zákona o stavebnom sporení. V oboch ustanoveniach došlo k doplneniu zvýraznených častí.

„Štátna prémia sa určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe so zaokrúhlením na 0,5 %, a to minimálne 2,5 % z ročného vkladu a maximálne 15 % z ročného vkladu, najviac v sume 70 eur na príslušný kalendárny rok. Výšku štátnej prémie určenú na základe výpočtu podľa vzorca uvedeného v prílohe uverejní v úplnom znení Ministerstvo financií Slovenskej republiky opatrením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky do 90 kalendárnych dní po uplynutí rozhodujúceho obdobia. Štátna prémia sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nahor. V prípade stavebných sporiteľov, ktorí sú členmi domácnosti podľa ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení, sa percentuálny podiel podľa prvej vety zdvojnásobuje, pričom pravidlá zaokrúhľovania a obmedzenia minimálnej a maximálnej výšky podielu sa zachovajú“ (ustanovenie § 10 ods. 4 zákona o stavebnom sporení).

„Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu kalendárneho roka len raz. Stavebný sporiteľ, ktorý je člen domácnosti podľa ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení, nemôže písomne vyhlásiť, že štátna prémia sa poskytne na inú zmluvu o stavebnom sporení. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom kalendárnom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil v tomto kalendárnom roku vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento kalendárny rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení“ (ustanovenie § 10 ods. 5 zákona o stavebnom sporení).

Novela do zákona o stavebnom sporení dopĺňa aj nové ustanovenie § 10 ods. 9 zákona o stavebnom sporení.

„Bližšie podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmien na zmluvách o stavebnom sporení, ktoré uzatvoria členovia domácnosti podľa ustanovenia § 4a zákona o stavebnom sporení, upravia stavebné sporiteľne vo všeobecných obchodných podmienkach“ (ustanovenie § 10 ods. 9 zákona o stavebnom sporení).

Na záver, prináša novela doplnenie nového prechodného ustanovenia § 13l zákona o stavebnom sporení.

„Ustanovenia tohto zákona o stavebnom sporení účinné od 1. januára 2024 sa uplatnia na zmluvy o stavebnom sporení uzatvorené po 1. januári 2024“ (ustanovenie § 13l zákona o stavebnom sporení).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....