Iné

Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2011

Po tragickej udalosti z roku 2010, pri ktorej prišlo v Devínskej Novej Vsi o život osem ľudí a viacero bolo vážne zranených, sa od novely zákona o strelných zbraniach a strelive očakáva predchádzanie podobným udalostiam a zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva.

Zákon č. 128/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive (ďalej len „novela“), nadobudol účinnosť dňa 1. mája 2011. Počas legislatívneho procesu bolo navrhnutých viacero zmien a doplnení. Z návrhu novely sa do jej konečného znenia nedostalo napr. skrátenie platnosti zbrojného preukazu z desiatich na päť rokov alebo zamedzenie možnosti používania samonabíjacích zbraní, ktoré boli odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane (napr. samopal vzor 58), zamedzenie ich nadobúdania do vlastníctva a na zberateľské účely. Predmetné zmeny neprešli legislatívnym procesom z dôvodu viacerých negatívnych reakcií, najmä zo strany športových strelcov a zberateľov zbraní.

Novela zaviedla povinné psychologické vyšetrenie pre všetkých žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Psychologické vyšetrenie sú oprávnení vykonávať klinickí psychológovia. Podľa pôvodnej úpravy mali povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu iba mladiství žiadatelia zbrojného preukazu na športové účely. U ostatných žiadateľov bolo na posúdení lekára, či považoval za potrebné vyžiadať vyšetrenie klinickým psychológom. Po novom bude obligatórnou súčasťou žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu aj psychologický posudok o psychickej spôsobilosti.

Ak po vydaní zbrojného preukazu vznikne odôvodnená pochybnosť o psychickej spôsobilosti držiteľa zbrojného preukazu, policajný útvar, ktorý vydal zbrojný preukaz, je oprávnený v určenej lehote od držiteľa vyžiadať predloženie nového psychologického posudku. Ak držiteľ zbrojného preukazu v určenej lehote nepredloží nový psychologický posudok, bude sa mať za to, že stratil psychickú spôsobilosť. Držitelia zbrojného preukazu skupiny B, D, E, F a držitelia zbrojného preukazu skupiny C, ktorí majú vydaný zbrojný preukaz na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu, majú po novom povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu pri vydaní nového zbrojného preukazu, ak sa do 30. apríla 2011 nepodrobili psychologickému vyšetreniu. Uvedená povinnosť sa však nevzťahuje na osoby, ktoré v čase podania žiadosti o vydanie nového zbrojného preukazu dosiahli vek 62 rokov. Novela tiež zaviedla povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu aj držiteľom zbrojného preukazu skupiny A a C, ktorí majú vydaný zbrojný preukaz na výkon zamestnania, ak žiadajú o vydanie nového zbrojného preukazu.

Osobitnou kategóriou sú držitelia samočinnej zbrane alebo samonabíjacej palnej zbrane, ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane. Držitelia uvedených zbraní sú povinní podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti do 30. apríla 2012. Majú tiež povinnosť podrobiť sa posúdeniu psychologickej spôsobilosti každých 10 rokov a mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe doklad o psychickej spôsobilosti a pri kontrole ho predložiť pracovníkovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo príslušníkovi Policajného zboru. Uvedený doklad nesmie byť starší ako 10 rokov.

Novou zmenou je aj vyňatie zbraní kategórie D z podmienok uzatvárania zmlúv na diaľku. Zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbraní a streliva, je možné uzatvoriť len s držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva. Ak je však predmetom zmluvy nákup a predaj zbraní kategórie D a streliva do uvedených zbraní, je po novom možné uzatvárať zmluvy na diaľku s akoukoľvek osobou.

Držitelia zbrojného preukazu majú novú povinnosť odovzdať neplatný zbrojný preukaz a preukaz zbrane policajnému útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal, do 7 dní odo dňa zániku jeho platnosti a majú tiež povinnosť dostaviť sa na výzvu policajného útvaru na vybavenie záležitostí týkajúcich sa úseku zbraní a streliva. Držitelia zbrojného preukazu skupín B, C, D, E F sú po novom oprávnení prepravovať zbraň a strelivo aj za účelom znaleckého posúdenia alebo kontroly zbrane policajným útvarom.

Novú povinnosť má aj strelecká organizácia. Strelecká organizácia vydáva členom potvrdenie o členstve, ak člen žiada o vydanie zbrojného preukazu skupiny E. Doloženie uvedeného potvrdenia je jednou z podmienok vydania zbrojného preukazu. Podľa novej úpravy je strelecká organizácia povinná oznámiť policajnému útvaru zánik členstva osoby, ktorej vydala horeuvedené potvrdenie, a to do 7 dní odo dňa zániku členstva. Aj orgánom dozoru, t.j. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a príslušníkom Policajného zboru vznikla nová povinnosť, a to aspoň raz za 2 roky vykonať kontrolu bezpečného uloženia zbrane a streliva u držiteľov zbrojnej licencie a držiteľov zbrane kategórie A.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....