Verejná správa

Novela zákona o sudcoch a prísediacich

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2020

Dňa 5.decembra 2019 bol poslancami Národnej rady Slovenskej republiky schválený zákon č. 459/2019 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sudcoch a prísediacich“). 

Zákonodarca sa novelou snaží reagovať na pretrvávajúcu nedôveru spoločnosti v slovenské súdy a prokuratúru, ktorá bola v posledných mesiacoch vplyvom medializovaných informácii o pochybeniach sudcov a prokurátorov značne prehĺbená.

Európska komisia vypracovala v novembri 2019 prieskum Eurobarometer, ktorý bol zameraný na zisťovanie miery dôvery občanov členských krajín Európskej únie v súdnictvo. Na Slovensku podľa predmetného prieskumu nedôveruje súdom až 72% občanov, čo Slovenskú republiku posunulo v meraní na predposlednú priečku.

Podstatou novely, ktorá  ma zabezpečiť obnovenie dôvery verejnosti v justíciu a právny štát, je zavedenie nového dôvodu dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. Nový inštitút je do zákona o sudcoch a prísediacich implementovaný v podobe ustanovenia § 22a. Pred nadobudnutím účinnosti novely bolo možné dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi, ktorý je (1) trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo (2) proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu (§ 22 ods. 1).

Po novom je možné výkon funkcie dočasne pozastaviť aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. Podľa dôvodovej správy sa má novelou zavedenými opatreniami nielen reagovať na vzniknutú situáciu, ale má sa tiež zabezpečiť predchádzaniu vzniku súčasného stavu v budúcnosti.

Sudcov, napĺňajúcich nový dôvod dočasného pozastavenia funkcie sudcu budú navrhovať (1) predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, (2) minister  spravodlivosti Slovenskej republiky alebo (3) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa novo zavedeného dôvodu bude následne rozhodovať Súdna rada Slovenskej republiky, a to do 30 dní od doručenia návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu (§ 22a ods. 2 a 3).

Zákonodarca sa v novele venuje aj limitácii maximálneho trvania dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. Takéto pozastavenie trvá v zmysle § 22a ods. 4 zákona o sudcoch a prísediacich až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, najviac 6 mesiacov. Súdna rada Slovenskej republiky môže dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu predĺžiť na návrh predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky alebo ministra spravodlivosti Slovenskej republiky najviac o 6 mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa novely však nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa dôvodu v zmysle § 22a ods. 1 zákona o sudcoch a prísediacich sa okrem uplynutia maximálnej dĺžky dočasného pozastavenia (§ 22a ods. 4) končí aj rozhodnutím Súdnej rady Slovenskej republiky o zrušení dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. K takémuto zrušeniu môže dôjsť na návrh (1) toho, kto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo jeho predĺženie navrhol, (2) na návrh dotknutého sudcu alebo aj (3) bez návrhu. Podľa dôvodovej správy k novele nebude voči rozhodnutiu o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu možné podať odvolanie. Súdna ochrana bude zabezpečená možnosťou sudcu podať ústavnú sťažnosť.

Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa novelou zavedeného dôvodu má odo dňa dočasného pozastavenia nárok na plat vo výške 80 % základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa sudca nesmie zdržiavať na pracovisku s výnimkou času nevyhnutného na uplatňovanie nárokov sudcu vo vzťahu k jeho osobnému úradu (§ 22a ods. 6). Následne sa rozdiel, o ktorý bol znížený funkčný plat sudcovi doplatí, a to ak dôjde k zániku dočasného pozastavenia funkcie sudcu (1) uplynutím maximálnej doby dočasného pozastavenia podľa § 22a ods. 4 zákona o sudcoch a prísediacich alebo (2) zrušením dočasného pozastavenia funkcie sudcu rozhodnutím Súdnej rady v zmysle § 22a ods. 5 zákona o sudcoch a prísediacich. V súvislosti s doplatením rozdielu funkčného platu však zákonodarca neopomína ani situáciu, keď k dočasnému pozastaveniu funkcie sudcu došlo z dôvodu (1) trestného stíhania za úmyselný trestný čin alebo (2) vedenia disciplinárneho konania za čin, za ktorý môže byť odvolaný z funkcie sudcu (§ 22 ods. 1), teda z dôvodov, ktoré boli súčasťou právnej úpravy už pred novelou zákona o sudcoch a prísediacich. V uvedených prípadoch sudca nebude mať nárok na doplatenie rozdielu funkčného platu, ak sa uvedené konania skončia buď (1) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo (2) uložením disciplinárneho opatrenia odvolanie z funkcie sudcu.

Ďalšou otázkou, ktorou sa novela zaoberá je otázka súbehu viacerých dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu. Popri vedení trestného stíhania za úmyselný trestný čin, vedení disciplinárneho konania za čin, za ktorý môže byť sudca odvolaný z funkcie sudcu prináša novela aj tretí dôvod, ktorým je existencia dôvodných pochybností o tom, že sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

Pôvodné znenie zákona o sudcoch a prísediacich upravovalo problematiku súbehu viacerých dôvodov v pôvodnom ustanovení § 22a, ktoré však bolo nahradené novým znením ustanovenia § 22a, obsah ktorého sme priblížili v predošlých statiach. Súbeh viacerých dôvodov pozastavenia výkonu funkcie sudcu je od účinnosti novely upravený v § 22b zákona o sudcoch a prísediacich. V zmysle predmetného ustanovenia ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu dôjde k naplneniu niektorého z ďalších dôvodov dočasného pozastavenia, rozhodne o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu orgán príslušný podľa § 22 alebo § 22a, a to v závislosti od toho, o aký dôvod sa dočasné pozastavenie rozširuje a aký orgán je príslušný o ňom rozhodnúť. Podľa ustanovenia § 22b ods. 2 zákona o sudcoch a prísediacich ak má sudca dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z viacerých dôvodov, rozdiel, o ktorý bol funkčný plat sudcu skrátený, možno sudcovi vyplatiť, až keď odpadnú všetky dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

Vzhľadom k tomu, že súčasná spoločenská situácia neznamená len nedôveru verejnosti v súdnictvo, ale aj v systém prokuratúry, neopomína novela ani túto časť fungovania právneho štátu.

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry“) sa v § 13 dopĺňa o ods. 2. V zmysle § 13 ods.1: „Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon jeho funkcie až do právoplatného skončenia trestného konania alebo disciplinárneho konania, ak je (1) trestne stíhaný pre úmyselný trestný čin, (2) trestne stíhaný pre trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom funkcie prokurátora alebo (3) disciplinárne stíhaný pre skutok, za ktorý môže byť zbavený funkcie prokurátora.

Podľa nového odseku 2 ustanovenia  § 13: „prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklad podľa § 6 ods. 2 písm. d) (je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať – poznámka autora), ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrá povesť prokuratúry. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora podľa prvej vety trvá až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie. Platové podmienky prokurátora počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie výkonu funkcie prokurátora, najviac 6 mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora možno predĺžiť najviac o 6 mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

Podobne ako v prípade dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu možno aj pri prokurátoroch vidieť rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie. Pôvodné dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 1 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry teda ostávajú zachované, ale rozširujú sa o dôvod podľa § 13 ods. 2.

Ďalším rozšírením, ktoré novela prináša, je otázka subjektu, rozhodujúceho o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora. Kým o pozastavení funkcie podľa § 13 ods. 1 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry rozhodoval a naďalej  rozhoduje Generálny prokurátor Slovenskej republiky o dočasnom pozastavení výkonu funkcie podľa nového dôvodu (§13 ods. 2) rozhoduje Generálny prokurátor Slovenskej republiky na návrh Rady prokurátorov alebo bez návrhu po predchádzajúcom súhlase Rady prokurátorov. Zákonodarca tak zapája do rozhodovania o dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa novo zavedeného dôvodu aj Radu prokurátorov.

Problematiku platových pomerov prokurátora počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora upravuje § 104 ods. 1 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, podľa ktorého počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 1 patrí prokurátorovi plat vo výške 30 % zo základného platu, na ktorý by bol mal nárok, keby nebol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 2 patrí prokurátorovi plat vo výške 80 % zo základného platu, na ktorý by bol mal nárok, keby nebol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie. Novela teda ponecháva platové podmienky pri dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa pôvodných dôvodov zachované, avšak dopĺňa nárok prokurátora na časť platu počas dočasného pozastavenia funkcie z novo zavedeného dôvodu, kedy podobne ako je to pri sudcoch patrí prokurátorovi počas dočasného pozastavenia funkcie plat vo výške 80 % základného platu.

Poslednou zmenou, ktorú novela do zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry prináša je zavedenie novej kompetencie Rady prokurátorov v zmysle § 224 ods. 1 zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Do predmetného ustanovenia sa zavádza nové písmeno b), podľa ktorého Rada prokurátorov môže podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora alebo udeľuje súhlas k dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie prokurátora (§ 13 ods. 3). Vzhľadom na vyššie uvedené je táto zmena logickým rozšírením právomoci Rady prokurátorov.

Novela sa okrem zákona o sudcoch a prísediacich a zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry dotkla aj zákona 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“).

Novela prináša viacero čiastkových zmien zákona o súdnej rade, z ktorých vzhľadom na tému tohto príspevku pokladáme za najdôležitejšiu zmenu v § 4 ods. 1, ktorý sa rozširuje o písmeno j), v zmysle ktorého do ďalšej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Zákonodarca tak už len technicky reagoval na novelou zavedené rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia funkcie sudcov a prokurátorov a s tým súvisiace rozšírenie úloh Súdnej rady Slovenskej republiky. Okrem uvedeného je novelou rozšírené aj ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o súdnej rade, do ktorého sa pridáva veta: „ak ide o rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, predseda súdnej rady udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, tomu, kto návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podal, a dotknutému sudcovi.“

Vzhľadom na naliehavý verejný záujem navrhli predkladatelia novely zavedenie účinnosti dňom vyhlásenia v Zbierke Zákonov Slovenskej republiky. Novela sa stala účinnou dňa 27. decembra 2019.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....