Iné

Novela zákona o súkromnej bezpečnosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2022

Zmenami si po novom prechádza aj skúška odbornej spôsobilosti na účely zákona o súkromnej bezpečnosti. Novelou zákona o súkromnej bezpečnosti sa skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky nahradí len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou.

Dňa 16. júna 2022 bol prijatý zákon č. 247/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).

Cieľ novely

Primárnym cieľom novely je zavedenie novej formy skúšky odbornej spôsobilosti, pri ktorej sa nahradí skúška pozostávajúca z písomného testu a ústnej skúšky, len skúšobným testom, ktorý bude vykonávaný elektronickou formou. Z dôvodu, že skúšobný test sa bude vykonávať v priestoroch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), odpadá povinnosť akreditovanej osoby zabezpečiť miesto, kde by sa skúšobný test mal vykonať. Zároveň odpadá povinnosť akreditovanej osoby poskytnúť pomôcky a prostriedky na vykonanie skúšky. Zavedením elektronického skúšobného testu už nebude takáto skúška naďalej vykonávaná pred trojčlennou komisiou, ale len za účasti jednej osoby a to zástupcu ministerstva, ktorý bude zároveň úspešným uchádzačom vydávať preukazy odbornej spôsobilosti. V súvislosti s akreditovanou osobou, okrem iných legislatívnych úprav, dochádza k zjednoteniu evidencie osôb prihlásených na odbornú prípravu, záznamníkov vydávaných osobám prihláseným na odbornú prípravu a evidencie záznamníkov do novo vytvorenej evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy.

V nasledujúcom texte priblížime len najdôležitejšie zmeny, ktoré novela do zákona o súkromnej bezpečnosti priniesla, odkazujeme preto aj na jej plné znenie.

Modifikáciou si po novom prešlo napríklad ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti.

Skúška odbornej spôsobilosti

„Skúška sa vykonáva skúšobným testom. Pred začatím skúšky osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu alebo osoba uvedená v ustanovení § 19 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti (ďalej len „uchádzač“), preukáže svoju totožnosť a predloží osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ak ju absolvoval. Zápisnicu o vykonaní skúšky je ministerstvo povinné uschovávať 15 rokov od uskutočnenia skúšky. Uchádzač, ktorý nevykoná úspešne skúšku, má nárok na dve opravné skúšky. Na opravnú skúšku musí byť uchádzač prihlásený do troch mesiacov od vykonania predchádzajúcej skúšky. Uchádzača, ktorý nebol prihlásený na skúšku do troch mesiacov od ukončenia odbornej prípravy, nebol prihlásený na opravnú skúšku do troch mesiacov od predchádzajúcej skúšky alebo nevyhovie pri skúške ani pri opravných skúškach, možno prihlásiť na skúšku až po opätovnom absolvovaní odbornej prípravy“ (ustanovenie § 19 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti).

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.

„Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať ministerstvu alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa ustanovenie § 20a ods. 1 písm. a), e) a f) zákona o súkromnej bezpečnosti, ak ustanovenie § 20a ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti neustanovuje inak. Držiteľ neplatného preukazu je povinný ho odovzdať orgánu, ktorý rozhodol o jeho odňatí do 15 dní od zániku jeho platnosti podľa ustanovenia § 20 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti“ (ustanovenie § 20a ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti).

Do zákona o súkromnej bezpečnosti sa novelou dopĺňa aj nové ustanovenie § 78a zákona o súkromnej bezpečnosti, upravujúce oblasť výkonu technickej služby.

„Technickú službu môže vykonávať len osoba, ktorá (A) dosiahla vek 18 rokov, (B) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, (C) je bezúhonná podľa ustanovenia § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti, (D) je spoľahlivá podľa ustanovenia § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti“ (ustanovenie § 78a zákona o súkromnej bezpečnosti).

Zmenou si prešlo aj ustanovenie § 80 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti.

„Platnosť akreditácie je najviac desať rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie. Akreditovaná osoba vykonáva odbornú prípravu prezenčnou formou v školiacom zariadení, dištančnou formou alebo kombinovanou formou. Odborná príprava vykonávaná aspoň čiastočne dištančnou formou sa realizuje formou prenosu obrazu a zvuku medzi osobou, ktorá vykonáva odbornú prípravu (ďalej len „lektor“) a účastníkom odbornej prípravy. Akreditovaná osoba je povinná bezplatne sprístupniť orgánu dozoru alebo orgánu kontroly online pripojenie k odbornej príprave vykonávanej aspoň čiastočne dištančnou formou. Ak akreditovaná osoba neumožní bezplatné online pripojenie orgánu dozoru alebo orgánu kontroly, odborná príprava sa neuzná“ (ustanovenie § 80 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti).

Výraznejšou premenou si prešlo aj ustanovenie § 83 zákona o súkromnej bezpečnosti, upravujúce povinnosti akreditovanej osoby.

„Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr päť dní pred začatím odbornej prípravy oznámenie o forme, dátume, čase a ak bude aspoň čiastočne vykonávaná prezenčnou formou, aj mieste jej konania; ak bude odborná príprava vykonávaná aspoň čiastočne dištančnou formou, je akreditovaná osoba povinná oznámiť aspoň dva dni pred začatím dištančnej časti podrobnosti o sprístupnení podľa ustanovenia § 80 ods. 2 štvrtej vety zákona o súkromnej bezpečnosti. Akreditovaná osoba je povinná doručiť ministerstvu najneskôr do začatia odbornej prípravy zoznam osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresy pobytu. Vzor oznámenia začatia odbornej prípravy a zoznamu osôb, ktoré sú prihlásené na odbornú prípravu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“ (ustanovenie § 83 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti).

„Akreditovaná osoba pred začatím odbornej prípravy zapíše do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy osoby prihlásené na odbornú prípravu v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a adresa pobytu. Osoby sa zapisujú do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy v skupinách a v poradí tak, ako ich akreditovaná osoba prihlasuje podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti. Do evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy akreditovaná osoba ku každej skupine osôb prihlásených na odbornú prípravu zapíše témy prednášok v rozsahu určenom všeobecným záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo. Lektor vyznačí v evidencii osôb a priebehu odbornej prípravy účasť alebo neúčasť osoby prihlásenej na odbornú prípravu na začiatku každej hodiny“ (ustanovenie § 83 ods. 2 zákona o súkromnej bezpečnosti).

„Akreditovaná osoba vydá po ukončení odbornej prípravy osobe, ktorá absolvovala odbornú prípravu v celom rozsahu, osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy, ktorého obsah ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“ (ustanovenie § 83 ods. 3 zákona o súkromnej bezpečnosti).

„Evidenciu osôb a priebehu odbornej prípravy je akreditovaná osoba povinná viesť počas celej doby vykonávania odbornej prípravy v školiacom zariadení, ak sa odborná príprava vykonáva prezenčnou formou alebo kombinovanou formou alebo v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby, ak sa odborná príprava vykonáva dištančnou formou a uschovávať ju v sídle právnickej osoby alebo v mieste činnosti fyzickej osoby tri roky po vykonaní posledného zápisu“ (ustanovenie § 83 ods. 4 zákona o súkromnej bezpečnosti).

„Podrobnosti o vedení a obsahu evidencie osôb a priebehu odbornej prípravy ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo“ (ustanovenie § 83 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti).

Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňa 01. augusta 2022 a čiastočne (B) dňa 01. januára 2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....