Podnikatelia

Novela zákona o účtovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2013

Prostredníctvom novely zákona o účtovníctve by sa mala znížiť administratívna záťaž pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, pre účtovné jednotky nezriadené na účely podnikania a tiež pre fyzické osoby podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom nového ust. § 2 ods. 5 až 6 prináša právnu úpravu nového druhu účtovnej jednotky.  Predmetné ustanovenie charakterizuje tzv. mikro účtovnú jednotku.

Podľa novely zákona ňou budeme rozumieť  účtovnú jednotku, ktorá dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia nebude prekračovať podmienky (1) objemu majetku v maximálnej hodnote 350.000 Eur, (2) čistého obratu najviac 700.000 Eur a (3) počtu zamestnancov nanajvýš 10. Ust. § 5 ods. 6 novely zákona prináša účtovnej jednotke spĺňajúcej uvedené kritériá možnosť rozhodnúť sa, či bude mikro účtovnou jednotkou. To znamená, ak účtovná jednotka spĺňa podmienky, automaticky nemusí byť mikro účtovnou jednotkou, iba v prípade, ak sa tak rozhodne. Dôvodová správa k novele zákona spresňuje, ak účtovná jednotka začne postupovať a zostavovať účtovnú závierku ako mikro účtovná jednotka za prvé účtovné obdobie, musí tento postup dodržať do času, kým spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku. Účtovná jednotka, ktorá je na hranici prekročenia alebo neprekročenia veľkostných podmienok prestane byť mikro účtovnou jednotkou, ak prekročí veľkostné podmienky dve po sebe idúce účtovné obdobia.

Mikro účtovnú jednotku môžno prakticky označiť aj ako malého podnikateľa. Hlavnou výhodou mikro účtovnej jednotky bude zostavovanie účtovnej závierky v jednoduchšej skrátenej forme, namiesto doterajšej riadnej účtovnej závierky. Podrobnosti určuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky (ďalej len „opatrenie“). Opatrenie nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2014.

Mikro účtovné jednotky budú vyhotovovať individuálnu účtovnú závierku v súlade s uvedeným opatrením. Účtovná závierka sa zostavuje a zverejňuje ako celok zložený zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Účtovná závierka sa ukladá do registra účtovných závierok, čo sa podľa zákona považuje za zverejnenie účtovnej závierky. Správcom registra je Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Samotný spôsob a termíny prekladania účtovnej závierky sú ustanovené zákonom. Obsahové vymedzenie položiek súvahy tvoria zostatky jednotlivých súvahových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu. Obsahové vymedzenie položiek výkazu ziskov a strát tvoria konečné stavy jednotlivých výsledkových účtov podľa vytvoreného účtového rozvrhu, ktorý nadväzuje na rámcovú účtovú osnovu. Číselné údaje vo výkaze ziskov a strát sa budú uvádzať v celých eurách. Poznámky sa budú zostavovať tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé, pričom sa použije voľná popisná forma. V poznámkach sa uvádzajú informácie, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela alebo sa mala dozvedieť do dňa zostavenia individuálnej účtovnej závierky a má pre tieto informácie obsahovú náplň ustanovenú opatrením.

Keďže zákon v novelizovanej podobe nadobudne účinnosť 1. januára 2014, prvú individuálnu účtovnú závierku v zjednodušenej forme bude možné po splnení podmienok mikro účtovnej jednotky zostaviť za účtovné obdobie začínajúce predmetným dátumom.

Ďalšie detailné skutočnosti v súvislosti s uvádzaním informácií v individuálnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek upravuje spomínané opatrenie.

Novela zákona o účtovníctve prináša aj mierne zmeny všeobecného obsahu štandardných účtovných závierok. Po nadobudnutí účinnosti novely bude nasledovný: bude obsahovať všeobecné náležitosti; teda (1) obchodné meno a názov, (2) právnu formu, (3) deň, ku ktorému sa zostavuje, (4) deň jej zostavenia, (5) obdobie, za ktoré sa zostavuje, (6) identifikačné číslo a (7) po novom budú fyzické osoby poskytovať informáciu iba o mieste podnikania, teda nie ako v súčasnosti aj o bydlisku. Na rozdiel od súčasného znenia, účtovná závierka bude obsahovať podpisový záznam len jednej osoby, a to štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky.

Obsahové náležitosti závierky pre účtovné jednotky v sústave podvojného účtovníctva ostávajú nezmenené, to znamená, že k uvedeným všeobecným náležitostiam sa pridávajú aj súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Ďalšie zmeny povinností nastanú v zostavovaní individuálnych účtovných závierok podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva IFRS. Podľa zmeneného ust. § 17a ods. 2 písm. a) sa zvyšuje veľkostná podmienka, ktorú ak účtovná jednotka splní, musí zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa uvedených štandardov IFRS. Ak celková suma majetku účtovnej jednotky presiahne dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia výšku 170.000.000 Eur alebo ak celkový čistý obrat presiahne dve po sebe idúce účtovné obdobia výšku 170.000.000 Eur, bude musieť zostavovať predmetnú účtovnú závierku.   

Individuálnu účtovnú závierku podľa uvedených štandardov IFRS musia povinne vyhotovovať aj účtovné jednotky uvedené v ust. § 17a odsek 1, teda (1) banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovské spoločnosti, poisťovne okrem zdravotnej poisťovne, zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti,  Burza cenných papierov a účtovné jednotky zriadené zákonom č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a (2) pobočky zahraničných bánk, pobočky zahraničných správcovských spoločností, pobočky poisťovní z iného členského štátu,  pobočky zahraničných poisťovní, pobočky zaisťovní z iného členského štátu a pobočky zahraničných zaisťovní.

Register účtovných závierok je informačným systémom verejnej správy, ktorého obsahom je príslušná potrebná dokumentácia určená zákonom. Spravuje ho Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podľa súčasného znenia sa majú do registra účtovných závierok ukladať aj priebežné individuálne účtovné závierky a priebežné konsolidované účtovné závierky. Novelizované ust. § 23 ods. 2 vypúšťa  povinnosť ukladať do registra účtovných závierok priebežné účtovné závierky a ustanovuje dokumenty, ktoré sa ukladajú a zverejňujú v registri účtovných závierok. Práve v súvislosti s uvedenou zmenou dochádza k úplnému vypusteniu celého ust. § 21 „Zverejňovanie údajov“ z dôvodu zbytočnej duplicity, nakoľko od 1. januára budúceho roka budú všetky údaje zverejňované prostredníctvom registra účtovných závierok.

Od budúceho roka sa teda do registra budú v zmysle ust. 23 odsek 2 ukladať (1) riadne individuálne účtovné závierky, (2) mimoriadne individuálne účtovné závierky, (3) riadne konsolidované účtovné závierky, (4) mimoriadne konsolidované účtovné závierky, (5) súhrnné účtovné závierky verejnej správy, (6) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22, (7) správy audítorov, (8) individuálne výročné správy, (9) konsolidované výročné správy a (10) ročné finančné správy podľa § 34 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Z uvedeného vyplýva, že podnikatelia a najmä obchodné spoločnosti budú povinne ukladať do registra účtovných závierok riadne a mimoriadne individuálne účtovné závierky, správy audítorov a individuálne výročné správy

Dokumenty uvedené v bodoch 3 až 9 sa budú do registra ukladať povinne aj v elektronickej podobe, podobne aj dokumenty v cudzom jazyku. Dokumenty uvedené v bode 1 a 2 budú musieť povinne ukladať v elektronickej podobe subjekty uvedené v ust. § 17a odsek 1 (pozri vysvetlenie vyššie) a odsek 3, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby podľa § 14 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Ostatné subjekty budú môcť uložiť dokumenty podľa bodov 1 a 2 v listinnej alebo v elektronickej podobe.

To znamená, že malé a stredné účtovné jednotky (podnikatelia) budú môcť do registra ukladať účtovnú závierku v elektronickej alebo listinnej podobe. Rozhodnutie bude ponechané na vôli účtovnej jednotky. Možnosť voľby budú môcť využiť najmä mikro účtovné jednotky.

V listinnej podobe sa účtovná závierka doručuje daňovému úradu. Uvedenou skutočnosťou dochádza k splneniu povinnosti uloženia a zverejnenia účtovnej závierky ku dňu doručenia daňovému úradu. Daňový úrad doručenú účtovnú závierku skontroluje po formálnej a materiálnej stránke a prevedie do elektronickej formy. Následne v elektronickej podobe postúpi dokumentáciu prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky správcovi registra na uloženie.

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časťVerejnú časť registra tvoria dokumenty (1) účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22, okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie(2) obchodnej spoločnosti, (3) družstva, (4) štátneho podniku, (5) subjektu verejnej správy a (6) inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná. To znamená, že vo verejnej časti registra nebudú prístupné dokumenty pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie. Ich dokumenty sa budú ukladať v neverejnej časti. Tie sa sprístupňujú Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy na účely súvisiace s ich činnosťou a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, pričom Národnej banke Slovenska a subjektu verejnej správy sa sprístupňujú prostredníctvom registra a účtovnej jednotke, ktorej sa dokumenty týkajú, na základe písomnej žiadosti správcovi registra.

Inventarizácia majetku a záväzkov predstavuje dôležitú podmienku preukázateľnosti skutočností v účtovníctve. Dlhodobý majetok je jednoznačne preukázateľný a obstaráva sa na účely dlhodobého používania. Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá realite. Novelou zákona sa predĺži lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku zo súčasne platnej povinnosti inventarizovať najmenej raz za dva roky na najmenej raz za štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti bude musieť účtovná jednotka inventarizovať len jeden raz za účtovné obdobie a to ku dňu, ku ktorému bude zostavovať účtovnú závierku, riadnu alebo mimoriadnu. Podľa dôvodovej správy je účelom zmeny periodicity eliminovanie nadbytočných povinností pre účtovnú jednotku. Zákon však ponecháva na voľnej úvahe účtovnej jednotky, či chce inventarizáciu majetku vykonávať častejšie alebo nie. Uvedenú skutočnosť si bude môcť upraviť vo svojom internom predpise.

Uvedené zmeny spolu s niektorými ďalšími čiastkovými nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....