Podnikatelia

Novela zákona o účtovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2022

Národná rada Slovenskej republiky sa koncom roka zaoberala aj zákonom o účtovníctve, najmä oblasťou správy s informáciami o dani z príjmov.

Dňa 08. novembra 2022 bol prijatý zákon č. 407/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OBZ“).

Cieľom novely je snaha priniesť väčšiu transparentnosť pri zverejňovaní informácií, ktorá má prispieť k lepšej verejnej kontrole nad činnosťami nadnárodných spoločností. Novelou sa ustanoví pre konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra. Novelou sa tiež ustanovia podmienky, ktorých splnením vznikne veľkým dcérskym účtovným jednotkám a vybraným účtovným jednotkám, ktoré sú organizačnými zložkami podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom mimo územia členských štátov, povinnosť uložiť do registra účtovných závierok a do zbierky listín obchodného registra správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu.

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o účtovníctve priniesla. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o účtovníctve a OBZ.

Azda najvýraznejšou zmenou, ktorú novela prináša, je doplnenie ustanovení § 21 až 21f zákona o účtovníctve, upravujúcich „Správu s informáciami o dani z príjmov“.

„Na účely správy s informáciami o dani z príjmov sa rozumie (A) konečnou materskou účtovnou jednotkou obchodná spoločnosť, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za najväčšiu skupinu účtovných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo, (B) samostatnou účtovnou jednotkou obchodná spoločnosť, ktorá nie je súčasťou žiadnej skupiny účtovných jednotiek, (C) prepojenými účtovnými jednotkami dve alebo viaceré účtovné jednotky v rámci skupiny účtovných jednotiek bez ohľadu na ich sídlo“ (ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o účtovníctve).

„Na účely posúdenia vzniku povinnosti podľa ustanovení § 21b až 21d zákona o účtovníctve sa rozumie (A) zahraničným subjektom zahraničná právnická osoba so sídlom mimo územia členského štátu, ktorej právna forma je obdobná právnej forme obchodnej spoločnosti, (B) zahraničným konečným materským subjektom zahraničný subjekt, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku zahraničnej skupiny, (C) zahraničnou skupinou najväčšia skupina subjektov, bez ohľadu na ich sídlo, ktorá je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky zahraničného konečného materského subjektu, (D) zahraničným samostatným subjektom zahraničný subjekt, ktorý nie je súčasťou žiadnej skupiny, (E) organizačnou zložkou zahraničného subjektu účtovná jednotka, ktorá je organizačnou zložkou podniku zahraničného subjektu a je zapísaná v obchodnom registri, (F) konsolidovanou účtovnou závierkou zahraničného konečného materského subjektu účtovná závierka zahraničnej skupiny zostavená zahraničným konečným materským subjektom, v ktorej sú aktíva, záväzky, vlastné imanie, výnosy a náklady vykázané tak, ako keby zodpovedali jednému ekonomickému celku, (G) konsolidovanými výnosmi zahraničného konečného materského subjektu konsolidované výnosy vykázané v jeho konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bol zahraničný konečný materský subjekt založený, (H) výnosmi zahraničného samostatného subjektu výnosy vykázané v jeho účtovnej závierke zostavenej v súlade s právnymi predpismi štátu, v ktorom bol zahraničný samostatný subjekt založený“ (ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Správu s informáciami o dani z príjmov je povinná vyhotoviť: (A) konečná materská účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej konsolidované výnosy vykázané v jej konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750 000 000 eur, (B) samostatná účtovná jednotka, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej (1) výnosy vykázané v jej individuálnej účtovnej závierke zostavenej podľa osobitných predpisov presiahli sumu 750 000 000 eur alebo (2) čistý obrat vykázaný v jej individuálnej účtovnej závierke, ak nezostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, presiahol sumu 750 000 000 eur“ (ustanovenie § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve).

„Konečná materská účtovná jednotka a samostatná účtovná jednotka, ktorým vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve, sú povinné túto správu vyhotoviť za druhé účtovné obdobie z dvoch účtovných období uvedených v ustanovení § 21 ods. 1 zákona o účtovníctve“ (ustanovenie § 21a ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve, konsolidované výnosy konečnej materskej účtovnej jednotky a výnosy podľa ustanovenia § 21a ods. 1 písm. b) prvého bodu zákona o účtovníctve alebo čistý obrat podľa ustanovenia § 21a ods. 1 písm. b) druhého bodu zákona o účtovníctve samostatnej účtovnej jednotky nepresiahnu sumu 750 000 000 eur“ (ustanovenie § 21a ods. 3 zákona o účtovníctve).

„Na konečnú materskú účtovnú jednotku a samostatnú účtovnú jednotku sa povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve nevzťahuje, ak (A) sú tieto účtovné jednotky vrátane ich prepojených účtovných jednotiek a organizačných zložiek, ktoré sú umiestnené mimo územia Slovenskej republiky, rezidentmi na daňové účely len v Slovenskej republike alebo (B) zverejňujú výročnú správu v súlade s osobitným predpisom, ktorá zahŕňa informácie o všetkých ich činnostiach alebo všetkých činnostiach všetkých prepojených účtovných jednotiek, ktoré sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej účtovnej jednotky“ (ustanovenie § 21a ods. 4 zákona o účtovníctve).

„Konečná materská účtovná jednotka a samostatná účtovná jednotka, ktoré majú povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a ods. 1 zákona o účtovníctve, sú povinné ju uložiť do registra v súlade s ustanovením § 23a ods. 11 zákona o účtovníctve a do zbierky listín obchodného registra“ (ustanovenie § 21a ods. 5 zákona o účtovníctve). „Náležitosti správy s informáciami o dani z príjmov, ich usporiadanie a označovanie ustanoví ministerstvo opatrením. Opatrenie vyhlasuje ministerstvo oznámením o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 21a ods. 6 zákona o účtovníctve).

„Ak veľká dcérska účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, má zahraničný konečný materský subjekt, ktorého konsolidované výnosy vykázané v jeho konsolidovanej účtovnej závierke presiahli v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalent tejto sumy v mene štátu, ktorý nie je členským štátom, po prepočte referenčným výmenným kurzom Európskej centrálnej banky platným k 21. decembru 2021 a zaokrúhlení na najbližšiu tisícku meny (ďalej len „ekvivalentná suma“), je povinná uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu vyhotovenú za druhé účtovné obdobie z uvedených dvoch účtovných období do registra v súlade s ustanovením § 23a ods. 11 zákona o účtovníctve a do zbierky listín obchodného registra“ (ustanovenie § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa zahraničného konečného materského subjektu podľa ustanovenia § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré vznikla povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve, konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu nepresiahnu sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu“ (ustanovenie § 21b ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Ak veľká dcérska účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve a nemá k dispozícii správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa ustanovenia § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve. Ak veľká dcérska účtovná jednotka uvedená v ustanovení § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s ustanovením § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve správu s informáciami o dani z príjmov, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt neposkytol potrebné informácie“ (ustanovenie § 21b ods. 3 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve sa vzťahuje aj na obchodnú spoločnosť, ktorá je mikro dcérskou účtovnou jednotkou alebo malou dcérskou účtovnou jednotkou, ak táto účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť len za účelom vyhýbania sa tejto povinnosti“ (ustanovenie § 21b ods. 4 zákona o účtovníctve).

„Organizačná zložka zahraničného subjektu je povinná uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu do registra v súlade s ustanovením § 23a ods. 11 zákona o účtovníctve a do zbierky listín obchodného registra, ak v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach jej čistý obrat presiahne sumu 8 000 000 eur a sú splnené tieto podmienky: (A) zahraničný subjekt, ktorý zriadil organizačnú zložku zahraničného subjektu, je (1) prepojeným zahraničným subjektom a konsolidované výnosy vykázané v konsolidovanej účtovnej závierke jeho zahraničného konečného materského subjektu presiahli v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu alebo (2) zahraničným samostatným subjektom, ktorého výnosy vykázané v jeho účtovnej závierke v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach presiahli sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu a (B) zahraničný konečný materský subjekt uvedený v písmene a) prvom bode nemá (1) veľkú dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v ustanovení § 21b ods. 1 zákona o účtovníctve a (2) dcérsky subjekt, ktorým je dcérska právnická osoba so sídlom v členskom štáte okrem Slovenskej republiky a s právnou formou obdobnou právnej forme obchodnej spoločnosti spĺňajúca veľkostné podmienky pre stredne veľký podnik alebo veľký podnik podľa právne záväzného aktu Európskej únie“ (ustanovenie § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť organizačnej zložky zahraničného subjektu uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve zaniká, ak v každom z dvoch účtovných období bezprostredne nasledujúcich po účtovnom období, za ktoré jej vznikla povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve, (A) čistý obrat organizačnej zložky zahraničného subjektu nepresiahne sumu 8 000 000 eur alebo (B) konsolidované výnosy zahraničného konečného materského subjektu alebo výnosy zahraničného samostatného subjektu podľa ustanovenia § 21c ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve nepresiahnu sumu 750 000 000 eur alebo ekvivalentnú sumu“ (ustanovenie § 21c ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v ustanovení § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve nemá k dispozícii správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu, požiada svoj zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt, aby jej poskytol všetky informácie potrebné na to, aby mohla splniť povinnosť podľa ustanovenia § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve. Ak organizačná zložka zahraničného subjektu uvedená v ustanovení § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve nezíska od svojho zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu všetky požadované informácie na uloženie tejto správy, vyhotoví a uloží v súlade s ustanovením § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve správu s informáciami o dani z príjmov, v ktorej uvedie všetky informácie, ktoré má k dispozícii a súčasne vyhlási, že jej zahraničný konečný materský subjekt alebo zahraničný samostatný subjekt neposkytol potrebné informácie“ (ustanovenie § 21c ods. 3 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve sa vzťahuje aj na organizačnú zložku zahraničného subjektu, ktorej čistý obrat nepresahuje v každom z dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach sumu 8 000 0000 eur, ak táto účtovná jednotka vykonáva svoju činnosť len za účelom vyhýbania sa tejto povinnosti“ (ustanovenie § 21c ods. 4 zákona o účtovníctve).

„Na veľkú dcérsku účtovnú jednotku uvedenú v ustanovení § 21b zákona o účtovníctve sa povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu nevzťahuje, ak táto správa je bezplatne prístupná verejnosti v elektronickom formáte, ktorý je strojovo čitateľný, na webovom sídle jej zahraničného konečného materského subjektu aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie v lehote najneskôr do 12 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je táto správa vyhotovená a je splnená jedna z týchto podmienok: (A) táto správa je vyhotovená a uložená v súlade s týmto zákonom a uvádza sa v nej obchodné meno a sídlo jednej veľkej dcérskej účtovnej jednotky, ktorá splnila povinnosť uložiť túto správu, ktorá jej vznikla podľa ustanovenia § 21b zákona o účtovníctve alebo (B) táto správa je vyhotovená a zverejnená v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie a uvádza sa v nej obchodné meno a sídlo jedného dcérskeho subjektu, ktorý túto správu zverejnil“ (ustanovenie § 21d ods. 1 zákona o účtovníctve).

„Na organizačnú zložku zahraničného subjektu uvedenú v ustanovení § 21c zákona o účtovníctve sa povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa jej zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu nevzťahuje, ak táto správa je bezplatne prístupná verejnosti v elektronickom formáte, ktorý je strojovo čitateľný, na webovom sídle jej zahraničného konečného materského subjektu alebo jej zahraničného samostatného subjektu aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie v lehote najneskôr do 12 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré je táto správa vyhotovená a je splnená jedna z týchto podmienok: (A) táto správa je vyhotovená a uložená v súlade s týmto zákonom a uvádza sa v nej označenie a adresa umiestnenia jednej organizačnej zložky zahraničného subjektu, ktorá splnila povinnosť uložiť túto správu, ktorá jej vznikla podľa ustanovenia § 21c zákona o účtovníctve alebo (B) táto správa je vyhotovená a zverejnená v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie a uvádza sa v nej označenie a adresa miesta činnosti jednej organizačnej zložky podniku zahraničného subjektu, ktorá túto správu zverejnila, pričom táto organizačná zložka sa nachádza na území členského štátu okrem Slovenskej republiky a jej zriaďovateľ spĺňa podmienky uvedené v ustanovení § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve“ (ustanovenie § 21d ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Povinnosť účtovnej jednotky uložiť správu s informáciami o dani z príjmov do zbierky listín obchodného registra podľa ustanovení § 21a ods. 5, § 21b ods. 1 alebo § 21c ods. 1 zákona o účtovníctve sa považuje za splnenú uložením tejto správy v registri podľa ustanovenia § 23a ods. 11 zákona o účtovníctve“ (ustanovenie § 21d ods. 3 zákona o účtovníctve).

„Správa s informáciami o dani z príjmov sa zverejňuje uložením do registra. Správa s informáciami o dani z príjmov sa ukladá do registra podľa ustanovenia § 23 až 23c zákona o účtovníctve“ (ustanovenie § 21e ods. 1 zákona o účtovníctve). „Účtovná jednotka, ktorá má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov podľa ustanovenia § 21a, § 21b alebo § 21c zákona o účtovníctve, súčasne zverejní túto správu aj na svojom webovom sídle v tom istom elektronickom formáte, rozsahu, jazyku a v tej istej lehote ako bola uložená do registra podľa ustanovenia § 23a ods. 11 zákona o účtovníctve. Takýmto spôsobom musí byť správa s informáciami o dani z príjmov zverejnená minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovená“ (ustanovenie § 21e ods. 2 zákona o účtovníctve).

„Na účtovnú jednotku uvedenú v ustanoveniach § 21a až 21c zákona o účtovníctve, ktorá má povinnosť uložiť správu s informáciami o dani z príjmov, sa povinnosť zverejniť túto správu podľa ustanovenia § 21e ods. 2 zákona o účtovníctve nevzťahuje, ak na svojom webovom sídle zverejní odkaz na webové sídlo registra, v ktorom je správa s informáciami o dani z príjmov uložená a bezplatne prístupná verejnosti a poukáže na to, že bola od povinnosti zverejnenia podľa ustanovenia § 21e ods. 2 zákona o účtovníctve oslobodená. Odkaz a informácia podľa prvej vety musia byť týmto spôsobom zverejnené minimálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov od skončenia účtovného obdobia, za ktoré bola správa s informáciami o dani z príjmov vyhotovená“ (ustanovenie § 21e ods. 3 zákona o účtovníctve).

„Na účely uloženia a zverejnenia správy s informáciami o dani z príjmov účtovnou jednotkou uvedenou v ustanovení § 21b alebo § 21c zákona o účtovníctve je táto účtovná jednotka zodpovedná za zabezpečenie súladu tejto správy s týmto zákonom podľa jej najlepších vedomostí a schopností“ (ustanovenie § 21f zákona o účtovníctve).

Novela nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňa 31. decembra 2022, (B) čiastočne dňa 01. januára 2023 a (C) čiastočne dňa 22. júna 2023.

Publikované dňa 05.01.2023

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....