Podnikatelia

Novela zákona o účtovníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 04/2024

1. ABSTRAKT

Obsahom tohto príspevku je úprava zákona o účtovníctve, zavádzajúceho požiadavky na (A) uvádzanie informácií (napríklad informácií uvádzaných vo výročnej správe vybraných účtovných jednotiek – ich vplyv na environmentálnu oblasť, sociálnu oblasť, oblasť riadenia a správy…) v súlade s európskymi štandardmi vykazovania informácií o udržateľnosti, (B) používanie jednotného elektronického formátu výročnej správy, čím sa uľahčí spracovanie informácií a umožní ich porovnávanie, (C) externé uistenie týchto informácií nezávislou stranou, ktorou je štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť, čím sa zvýši spoľahlivosť uvádzaných informácií.

2.   NOVELA ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 105/2024 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Okrem zákona o účtovníctve novelou dochádza aj k zmenám a doplneniam(1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, (2) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, (3) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a (4) zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“).

3.   ZMENY, KTORÉ NOVELA DO ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE PRINÁŠA

A. NOVÉ POJMY V ZÁKONE O ÚČTOVNÍCTVE

Novela prináša do zákona o účtovníctve úpravu nových pojmov.

Aspektami udržateľnosti sa pre účely zákona o účtovníctve rozumejú environmentálne faktory, sociálne faktory, faktory týkajúce sa ľudských práv a faktory oblasti správy a riadenia vrátane faktorov udržateľnosti podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 2 ods. 4 písm. n) zákona o účtovníctve).

Vykazovaním informácií o udržateľnosti sa na účely zákona o účtovníctve rozumie vykazovanie informácií, ktoré súvisia s aspektmi udržateľnosti, v súlade s ustanovením § 20c alebo § 20g zákona o účtovníctve“ (ustanovenie § 2 ods. 4 písm. o) zákona o účtovníctve).

B. INDIVIDUÁLNE VYKAZOVANIE INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI A KONSOLIDOVANÉ VYKAZOVANIE INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI

Azda najvýraznejšou zmenou, ktorú novela do zákona o účtovníctve prináša, je doplnenie nových ustanovení § 20c až 20i zákona o účtovníctve, z ktorých vyberáme najdôležitejšie časti.

Novelou zákona o účtovníctve sa ustanovuje rozsah účtovných jednotiek, ktorým vzniká povinnosť zahrnúť do výročnej správy vykazovanie informácií o udržateľnosti, pričom vzhľadom na potrebu ich jednoznačnej odlíšiteľnosti od iných informácií, ktoré sa vo výročnej správe uvádzajú podľa ustanovenia § 20 zákona o účtovníctve, je potrebné ich uvádzať v osobitnej časti výročnej správy.

Čo sa týka povinnosti individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, ustanovenie § 20c ods. 1 zákona o účtovníctve ukladá túto povinnosť pre banku okrem Národnej banky Slovenska, zaisťovňu a poisťovňu okrem zdravotnej poisťovne a ustanovenie § 20c ods. 2 zákona o účtovníctve ukladá túto povinnosť účtovnej jednotke, ktorou je obchodná spoločnosť. Vzhľadom na nízky počet účtovných jednotiek v Slovenskej republike spadajúcich do kategórie stredne veľkých a veľkých podnikov bola na účely finančného vykazovania vytvorená kategória „veľká účtovná jednotka od veľkostných kritérií definujúcich stredne veľký podnik.

Pre účely vykazovania informácií o udržateľnosti je však podstatné rozlíšiť účtovnú jednotku spĺňajúcu podmienky pre stredne veľký podnik od účtovnej jednotky spĺňajúcej podmienky pre veľký podnik, napríklad z dôvodu posúdenia prvého obdobia vykazovania či možnosti použitia zjednodušených štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti. Preto všetky tieto veľkostné kategórie podnikov vrátane stredne veľkého podniku boli zapracované aj do novely zákona o účtovníctve, a to cez zadefinovanie veľkostných kritérií (suma majetku, čistý obrat, priemerný prepočítaný počet zamestnancov) priamo v ustanoveniach týkajúcich sa vykazovania informácií o udržateľnosti.

V nadväznosti na postup, ktorý sa má uplatniť na identifikáciu informácií zahrnovaných do vykazovania informácií o udržateľnosti, sa zavádza tzv. hľadisko dvojitej významnosti, na základe ktorého sa vyžaduje uviesť informácie o vplyve činností účtovnej jednotky na aspekty udržateľnosti vrátane toho, ako aspekty udržateľnosti ovplyvňujú účtovnú jednotku, pričom sa uvádzajú informácie, ktoré sú významné z oboch hľadísk, ako aj informácie, ktoré sú významné len z jedného hľadiska.

V rámci vykazovania informácií o udržateľnosti sa po novom budú uvádzať informácie o piatich oblastiach vykazovania: (1) obchodný model, (2) politiky vrátane zavedených postupov náležitej starostlivosti, (3) výsledok uvedených politík, (4) riziká a riadenie rizík a (5) kľúčové ukazovatele výkonnosti relevantné pre podnikanie.

C. OSLOBODENIE Z INDIVIDUÁLNEHO VYKAZOVANIA A KONSOLIDOVANÉHO VYKAZOVANIA INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĹNOSTI

V novele sa ustanovujú aj podmienky na oslobodenie z individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti a konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti. Oslobodenie od individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti je upravené v ustanoveniach § 20c ods. 16 až 19 a ods. 21 zákona o účtovníctve a oslobodenie od konsolidovaného vykazovania informácií o udržateľnosti je upravené v ustanoveniach § 20g ods. 9 až 11 a ods. 13 zákona o účtovníctve. Režim oslobodenia z povinnosti vykazovania informácií o udržateľnosti je nezávislý od režimu oslobodenia z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Jednou z podmienok pre oslobodenie z vykazovania informácií o udržateľnosti je uloženie konsolidovaného vykazovania informácií týkajúceho sa materskej účtovnej jednotky.

D. REGISTER ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK

Novelou sa ustanovujú podmienky, na základe ktorých vzniká vybraným dcérskym účtovným jednotkám, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (vrátane bánk, poisťovní a zaisťovní) a organizačným zložkám zahraničného subjektu, povinnosť uložiť do registra účtovných závierok (ďalej len „register“) a do zbierky listín obchodného registra správu o udržateľnosti týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu resp. zahraničného samostatného subjektu spĺňajúceho navrhované veľkostné kritérium.

Novelou sa ďalej účtovnej jednotke, ktorá je organizačnou zložkou a ktorej vznikla povinnosť uloženia správy o udržateľnosti podľa ustanovenia § 20d ods. 2 zákona o účtovníctve, sa ustanovuje povinnosť zverejnenia tejto správy aj na jej webovom sídle, keďže jej účtovné dokumenty sú obsahom neverejnej časti registra.

Vzhľadom na možnosť len obmedzených poznatkov o obsahu správy o udržateľnosti vyhotovenej zahraničným konečným materským subjektom alebo zahraničným samostatným subjektom vrátane možnej obmedzenej schopnosti získať tieto informácie alebo túto správu od zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu sa obmedzuje zodpovednosť účtovných jednotiek v súvislosti s ich povinnosťami týkajúcimi sa správy o udržateľnosti podľa ustanovenia § 20d zákona o účtovníctve.

E. UISTENIE INFORMÁCIÍ AUDÍTOROM

Za účelom zvýšenia spoľahlivosti informácií uvádzaných v rámci vykazovania informácií o udržateľnosti sa zavádza požiadavka na uistenie týchto informácií audítorom. Zároveň sa umožňuje, aby audítorom vykonávajúcim uistenie v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti mohol byť aj iný audítor ako ten, ktorý vykonáva audit v tejto účtovnej jednotke. V tejto súvislosti sa zavádzajú aj požiadavky schvaľovania audítora valným zhromaždením.

4. ZÁKON O ŠTATUTÁRNOM AUDITE

A. PODMIENKY NA VÝKON UISTENIA V OBLASTI VYKAZOVANIA INFORMÁCIÍ O UDRŽATEĽNOSTI

Výraznejšie sa novela dotýka aj zákona o štatutárnom audite, do ktorého sa po novom vkladá napríklad nové ustanovenie § 3a zákona o štatutárnom audite, upravujúce podmienky na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti.

„Podmienkou na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti je získanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „certifikát pre oblasť udržateľnosti“), ktorý, ak ustanovenie § 8b zákona o štatutárnom audite neustanovuje inak, úrad vydá uchádzačovi, ktorým je štatutárny audítor, o ktorom v zozname štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti nie je vykonaný doplňujúci zápis, ak (A) je plne spôsobilý na právne úkony, (B) nemá pozastavenú licenciu, (C) má najmenej osem mesiacov odbornej praxe v oblasti uistenia týkajúceho sa vykazovania informácií o udržateľnosti alebo v oblasti iných služieb súvisiacich s udržateľnosťou, (D) sa zúčastňoval sústavného vzdelávania v oblasti udržateľnosti, (E) zložil skúšku na výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti (ďalej len „skúška v oblasti udržateľnosti“) podľa ustanovenia § 15a zákona o štatutárnom audite“ (ustanovenie § 3a ods. 1 zákona o štatutárnom audite).

B. PODMIENKY DOPLŇUJÚCEHO ZÁPISU DO ZOZNAMU ŠTATUTÁRNYCH AUDÍTOROV V ČASTI PRE OBLASŤ UDRŽATEĽNOSTI

Ďalšie doplnenie predstavuje ustanovenie § 4a zákona o štatutárnom audite, upravujúce podmienky doplňujúceho zápisu do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti.

„Ak ustanovenie § 8b zákona o štatutárnom audite neustanovuje inak, úrad vykoná doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, o tom, (A) kto má certifikát pre oblasť udržateľnosti podľa ustanovenia § 3a ods. 1, 6 alebo ods. 7 zákona o štatutárnom audite, (B) o kom nebol v minulosti zrušený doplňujúci zápis v časti pre oblasť udržateľnosti zoznamu štatutárnych audítorov alebo mu uplynula lehota ustanovená v ustanovení § 12a ods. 6 zákona o štatutárnom audite, (C) kto zaplatil úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu štatutárnych audítorov v časti pre oblasť udržateľnosti“ (ustanovenie § 4a ods. 1 zákona o štatutárnom audite).

C. PODMIENKY DOPLŇUJÚCEHO ZÁPISU DO ZOZNAMU AUDÍTORSKÝCH SPOLOČNOSTÍ V ČASTI PRE OBLASŤ UDRŽATEĽNOSTI

Podmienky doplňujúceho zápisu do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti je predmetom úpravy nového ustanovenia § 5a zákona o štatutárnom audite.

„Úrad vykoná doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti do jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej žiadosti, ktorej náležitosti sú určené vnútorným predpisom úradu, o právnickej osobe, (A) ktorej licencia nie je pozastavená, (B) v mene ktorej výkon uistenia v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti budú zabezpečovať štatutárni audítori s certifikátom pre oblasť udržateľnosti a licenciou pre oblasť udržateľnosti, (C) ktorá zaplatila úradu zápisné za doplňujúci zápis do zoznamu audítorských spoločností v časti pre oblasť udržateľnosti“ (ustanovenie § 5a ods. 1 zákona o štatutárnom audite).

Predmetom novely je veľké množstvo zmien, ktoré sú obsiahnuté v jej vlastnom texte, zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

5. ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. júna 2024.

Publikované dňa 22.06.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....