Služby

Novela zákona o uznávaní dokladov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 06/2023

Novela zákona o uznávaní dokladov prináša najmä spresnenie niektorých pojmov s cieľom zúženia okruhu prípadov, kedy je potrebné vykonať kompenzačné opatrenie spôsobom, aby pod podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia boli také vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú nevyhnutné na výkon príslušného regulovaného povolania, o upravenie lehôt pri preskúmaní odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb spôsobom, aby po vydaní rozhodnutia o uložení skúšky spôsobilosti, bolo zaručené, že do jedného mesiaca po vydaní rozhodnutia bude umožnené poskytovateľovi poskytovať služby a o spresnenie výpočtu požadovaných dokumentov, ktoré môže príslušný orgán od žiadateľa vyžadovať.

Dňa 21. júna 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 286/2023 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o uznávaní“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré novela do zákona o uznávaní prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie novely, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o uznávaní.

Prvou zmenou, ktorú novela do zákona o uznávaní priniesla je úprava ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o uznávaní.

„Ustanovenia tohto zákona o uznávaní sa nepoužijú, ak priamo aplikovateľný právne záväzný akt Európskej únie, ktorý upravuje podmienky prístupu k regulovanému povolaniu, alebo osobitný predpis, ktorý do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá právne záväzný akt Európskej únie, ustanovuje inak“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o uznávaní).

Novinkou je tiež doplnenie ustanovenia § 16a zákona o uznávaní.

„Ak sa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike vyžaduje absolvovanie odbornej stáže, príslušný orgán uzná odbornú stáž vykonanú v inom členskom štáte v súlade s usmernením vo veci organizovania a uznávania odbornej stáže a zohľadní odbornú stáž vykonanú v treťom štáte. Uznanie odbornej stáže nenahrádza vykonanie skúšky podľa osobitného predpisu, ak absolvovanie tejto skúšky je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu“ (ustanovenie § 16a ods. 1 zákona o uznávaní).

„Usmernenie podľa ustanovenia § 16a ods. 1 zákona o uznávaní vydáva príslušný orgán a zverejňuje ho na svojom webovom sídle“ (ustanovenie § 16a ods. 2 zákona o uznávaní).

„Usmernenie podľa ustanovenia § 16a ods. 1 zákona o uznávaní obsahuje (A) požiadavky na osobu zodpovednú za odbornú stáž a (B) primerané obmedzenie dĺžky trvania časti odbornej stáže, ktorú možno absolvovať v členskom štáte alebo v treťom štáte, ak sa obmedzenie uplatňuje“ (ustanovenie § 16a ods. 3 zákona o uznávaní).

  • Preskúmanie odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb

Zmenami si po novom prešla aj oblasť preskúmania odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb, a to modifikáciou ustanovenia § 42 zákona o uznávaní.

„Príslušný orgán môže v nevyhnutnom rozsahu preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike, len ak (A) ide o regulované povolanie, ktoré má vplyv na verejné zdravie alebo na bezpečnosť, a zároveň nejde o regulované povolanie, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odbornej kvalifikácie, a (B) existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou prípravou v Slovenskej republike, ktorý môže viesť k  závažnému poškodeniu zdravia alebo k závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb“ (ustanovenie § 42 ods. 1 zákona o uznávaní).

„Príslušný orgán podľa ustanovenia § 42 ods. 1 zákona o uznávaní (A) nepreskúma odbornú kvalifikáciu a vydá rozhodnutie o umožnení poskytovania služieb alebo (B) preskúma odbornú kvalifikáciu a vydá rozhodnutie (1) o uložení skúšky spôsobilosti podľa ustanovenia § 42 ods. 6 zákona o uznávaní alebo (2) o neuložení skúšky spôsobilosti podľa ustanovenia § 42 ods. 6 zákona o uznávaní a o umožnení poskytovania služieb“ (ustanovenie § 42 ods. 2 zákona o uznávaní).

„Lehota na vydanie rozhodnutia podľa ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o uznávaní je jeden mesiac od prijatia vyhlásenia s dokladmi podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 zákona o uznávaní“ (ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o uznávaní).

„Príslušný orgán môže zo závažných dôvodov lehotu podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o uznávaní predĺžiť. Ak príslušný orgán zistí dôvody na predĺženie tejto lehoty, upovedomí o nich poskytovateľa služieb do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia s dokladmi podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 zákona o uznávaní. Príslušný orgán vyrieši dôvody, pre ktoré došlo k predĺženiu lehoty do jedného mesiaca od ich oznámenia poskytovateľovi služieb a rozhodnutie podľa ustanovenia § 42 ods. 2 písm. a), písm. b) druhého bodu, ods. 8 alebo ods. 9 zákona o uznávaní príslušný orgán vydá do dvoch mesiacov od ich vyriešenia“ (ustanovenie § 42 ods. 4 zákona o uznávaní).

„Ak poskytovateľ služieb nepredloží doklady podľa ustanovenia § 41 ods. 1 a 2 zákona o uznávaní, príslušný orgán konanie preruší a vyzve poskytovateľa služieb na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo na odstránenie nedostatkov v lehote do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poskytovateľ služieb nepredloží požadované doklady alebo neodstráni nedostatky v lehote podľa prvej vety, príslušný orgán konanie zastaví“ (ustanovenie § 42 ods. 5 zákona o uznávaní).

„Poskytovateľ služieb je povinný vykonať skúšku spôsobilosti podľa ustanovenia § 28 zákona o uznávaní len pri povolaniach, ktoré majú vplyv na verejné zdravie  alebo na bezpečnosť, ak príslušný orgán zistí podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou kvalifikáciou, ktorá sa vyžaduje v Slovenskej republike, a tento rozdiel (A) môže viesť k závažnému poškodeniu verejného zdravia alebo k závažnému narušeniu bezpečnosti príjemcov služieb a (B) nemožno odstrániť preukázaním odbornej praxe alebo preukázaním vedomostí a zručností získaných v priebehu celoživotného vzdelávania, ktoré potvrdil príslušný orgán“ (ustanovenie § 42 ods. 6 zákona o uznávaní).

„Skúška spôsobilosti podľa ustanovenia § 42 ods. 6 zákona o uznávaní sa vykoná tak, aby do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia podľa ustanovenia § 42 ods. 2 zákona o uznávaní príslušný orgán vydal rozhodnutie o umožnení poskytovania služieb podľa ustanovenia § 42 ods. 8 zákona o uznávaní alebo rozhodnutie o neumožnení poskytovania služieb podľa ustanovenia § 42 ods. 9 zákona o uznávaní“ (ustanovenie § 42 ods. 7 zákona o uznávaní).

„Ak príslušný orgán zistí, že poskytovateľ služieb spĺňa podmienky na poskytovanie služieb, alebo ak poskytovateľ služieb úspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služieb umožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 42 ods. 8 zákona o uznávaní). „Ak príslušný orgán zistí, že výkon regulovaného povolania poskytovateľa služieb by ohrozil bezpečnosť alebo zdravie príjemcu služieb, alebo ak poskytovateľ služieb neúspešne vykonal skúšku spôsobilosti, vydá rozhodnutie, v ktorom poskytovateľovi služieb neumožní poskytovať služby na území Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 42 ods. 9 zákona o uznávaní). „Ak príslušný orgán nekoná v lehote podľa ustanovenia § 42 ods. 3, 4 alebo ods. 7 zákona o uznávaní, poskytovateľ služieb môže služby na území Slovenskej republiky poskytovať“ (ustanovenie § 42 ods. 10 zákona o uznávaní).

  • Ovládanie štátneho jazyka

Na záver sa novela zameriava aj na úpravu oblasti ovládania štátneho jazyka, a to zmenou ustanovenia § 55 zákona o uznávaní.

„Žiadateľ je povinný ovládať štátny jazyk v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania“ (ustanovenie § 55 ods. 1 zákona o uznávaní).

„Ak ide o zdravotníckeho pracovníka, overuje sa ovládanie štátneho jazyka v dostatočnom rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania s ohľadom na bezpečnosť pacientov. Príslušným orgánom na účel overenia ovládania štátneho jazyka zdravotníckeho pracovníka je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Pri overení ovládania štátneho jazyka sa postupuje podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 55 ods. 2 zákona o uznávaní).

„Ak ide o regulované povolanie iné ako podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona o uznávaní, ovládanie štátneho jazyka sa overuje len, ak existujú závažné konkrétne pochybnosti o dostatočnom rozsahu ovládania štátneho jazyka potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania. Ak existujú pochybnosti podľa prvej vety, príslušný orgán vyzve žiadateľa na preukázanie ovládania štátneho jazyka“ (ustanovenie § 55 ods. 3 zákona o uznávaní).

„Žiadateľ môže ovládanie štátneho jazyka podľa ustanovenia § 55 ods. 3 zákona o uznávaní preukázať (A) úspešným vykonaním maturitnej skúšky, štátnej jazykovej skúšky alebo inej rovnocennej skúšky (1) zo štátneho jazyka alebo (2) z jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka podľa osobitného predpisu, (B) iným primeraným spôsobom, ktorý navrhne žiadateľ“ (ustanovenie § 55 ods. 4 zákona o uznávaní).

„Ak príslušný orgán nevyhodnotí ovládanie štátneho jazyka podľa ustanovenia § 55 ods. 4 písm. b) zákona o uznávaní ako dostatočné, rozhodne o overení znalostí zo štátneho jazyka. Overenie musí byť primerané činnosti, ktorú má žiadateľ záujem vykonávať“ (ustanovenie § 55 ods. 5 zákona o uznávaní). „Overenie podľa ustanovenia § 55 ods. 2 a 3 zákona o uznávaní sa vykonáva po rozhodnutí o uznaní odbornej kvalifikácie alebo po vydaní európskeho profesijného preukazu“ (ustanovenie § 55 ods. 6 zákona o uznávaní).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. augusta 2023.

Publikované dňa 18.08.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....