Iné

Novela zákona o uznávaní odborných kvalifikácií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2013

Novela umožní uznávanie vzdelania osobám s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou napriek skutočnosti, že svoje vzdelanie nebudú môcť riadne preukázať dokladom z krajiny pôvodu. Novela tiež stanovuje podmienku bezúhonnosti pre osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti telesnej výchovy alebo práce s mládežou.

Prostredníctvom zákona č. 375/2013 Z. z. (ďalej len „novela“) došlo k zmene a doplneniu zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „novelizovaný zákon“) s účinnosťou odo dňa 1. decembra 2013. Účelom novely je transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.

Z prvej smernice sa do právneho poriadku SR transponuje článok 28 ods. 2. Uvedený článok zakotvuje povinnosť členských štátov Európskej únie umožniť osobám s postavením medzinárodnej ochrany prístup k programom na posúdenie, vyhodnotenie a akreditáciu ich predchádzajúceho vzdelávania, ak nemôžu poskytnúť doklad o vzdelaní z krajiny pôvodu. Osobami s medzinárodnou ochranou sú v zmysle ust. § 2 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle osoby s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranouKrajinou pôvodu je štát alebo štáty, ktorých je cudzinec štátnym občanom, alebo v prípade osoby bez štátnej príslušnosti štát jej posledného bydliska. Ak takáto osoba z dôvodov, pre ktoré jej bol udelený azyl alebo poskytnutá doplnková ochrana, odišla zo štátu svojho pôvodu bez možnosti vziať si svoje doklady, a teda nemá možnosť predložiť doklady o svojom predchádzajúcom vzdelávaní, poskytuje sa jej možnosť požiadať o posúdenie a overenie jej dosiahnutého vzdelania.

Uvedená smernica bola transponovaná doplnením nového ust. § 24a v novelizovanom zákone. Uvedené ustanovenie umožňuje uznať vzdelanie osoby s medzinárodnou ochranou dosiahnuté v krajine pôvodu, pokiaľ z dôvodov, pre ktoré jej bola poskytnutá medzinárodná ochrana nemôže preukázať doklad o vzdelaní. Prvým krokom takejto osoby je podanie písomnej žiadosti o posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania (ďalej len „žiadosť o overenie vzdelania“) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

Žiadosť o overenie vzdelania musí obsahovať (1) meno a priezvisko žiadateľa s medzinárodnou ochranou, (2) osvedčenú kópiu dokladu o pobyte žiadateľa s medzinárodnou ochranou vydaného príslušným Oddelením cudzineckej polície PZ, (3) informáciu o úrovni, rozsahu a obsahu vzdelávania, ktoré žiadateľ s medzinárodnou ochranou absolvoval v štáte pôvodu a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s jeho vzdelávaním a (4) podpis žiadateľa s medzinárodnou ochranou.

Ministerstvo školstva posúdi žiadosť o overenie vzdelania do 30 dní od jej doručenia a zároveň v uvedenej lehote písomne informuje žiadateľa o vybavení žiadosti. Ministerstvo školstva môže žiadosť vybaviť jej zamietnutím alebo určením školy, ktorá overí dosiahnuté vzdelanie. Nakoľko ust. § 24a odsek 11 novelizovaného zákona vylučuje subsidiaritu všeobecného predpisu o správnom konaní na konanie o žiadosti o overenie vzdelania, proti rozhodnutiu ministerstva školstva nemožno podať odvolanie. Nemožnosť podania odvolania sa vzťahuje tak na kladné rozhodnutie, ako aj na zamietnutie žiadosti.

Žiadosť o overenie vzdelania ministerstvo školstva zamietne, ak zistí, že žiadateľ s medzinárodnou ochranou uviedol v žiadosti o overenie vzdelania nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, alebo disponoval dokladom o vzdelaní v čase konania o udelenie azylu.

Ak ministerstvo školstva nezamietne žiadosť o overenie vzdelania, určí uznanú vysokú školu alebo uznanú strednú školu, ktorá overí, na akej úrovni obsah a rozsah vzdelávania uvedeného v žiadosti zodpovedá obsahu a rozsahu porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike. Príslušnou uznanou vysokou školou je vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie v akreditovanom študijnom programe, ktorého sa overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou týka. Príslušnou uznanou strednou školou je stredná škola v Slovenskej republike, ktorá poskytuje stredné vzdelanie vo vzdelávacom programe odboru vzdelávania, ktorého sa overenie vzdelania týka. Ak je na overenie vzdelania príslušných viacero uznaných vysokých škôl alebo viacero uznaných stredných škôl, ministerstvo školstva určí príslušnosť podľa miesta pobytu žiadateľa s medzinárodnou ochranou uvedeného v doklade o pobyte vydanom Oddelením cudzineckej polície PZ.

Overenie dosiahnutého vzdelania žiadateľa s medzinárodnou ochranou sa uskutočňuje formou skúšky. Skúška prebieha v štátnom jazyku pred trojčlennou komisiou, ktorej predsedá štatutárny orgán príslušnej uznanej vysokej školy alebo príslušnej uznanej strednej školy alebo ním poverený zástupca. Ďalší dvaja členovia komisie sú odborne spôsobilí zamestnanci uznanej vysokej školy alebo uznanej strednej školy.

Skúška má písomnú časť, ústnu časť a ak to overenie dosiahnutého vzdelania vyžaduje, aj praktickú časť. Žiadateľ s medzinárodnou ochranou musí skúškou preukázať, že má vedomosti a zručnosti porovnateľné s vedomosťami a zručnosťami získanými absolvovaním porovnateľného vzdelávania v Slovenskej republike.

O úspešnom absolvovaní skúšky komisia vypracuje protokol o skúške, ktorý obsahuje zhodnotenie preukázanej úrovne vzdelávania žiadateľa s medzinárodnou ochranou a informáciu o možnosti pokračovať vo vzdelávaní na získanie príslušného stupňa vzdelania. Protokol o skúške neoprávňuje jeho držiteľa na výkon regulovaného povolania v Slovenskej republike.

Na základe zmien príloh II a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií sa mení aj príloha č. 3 zákona č. 293/2007 Z. z. V uvedenej prílohe sa v odbornej príprave v Rakúsku,  Dánsku, Poľsku a Veľkej Británii doplnili študijné odbory s osobitnou štruktúrou, alebo sa niektoré študijné odbory vypustili. Ide napríklad o doplnenie študijných odborov špeciálna odborná príprava v oblasti starostlivosti o deti a mladistvých v Rakúsku, alebo výpravca alebo vlakvedúci v Poľsku. Vypustený bol napríklad prvý a druhý lodník na nákladných a osobných lodiach vo Veľkej Británii. Uvedené zmeny boli vykonané na základe žiadostí dotknutých členských štátov EÚ.  

Novela tiež dopĺňa a mení zákon č. 288/1997 Z. z o telesnej kultúre a zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou. V uvedených právnych predpisoch sa zaviedlo preukázanie bezúhonnosti ako podmienka vykonávania špecializovanej činnosti v oblasti telesnej kultúry alebo práce s mládežou. Za bezúhonného sa v zmysle novely nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Uvedená zmena je transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV.  

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....