Iné

Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2013

Posledná novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zaviedla nové vymedzenie finančných limitov, povinnosť doručovania podkladov v elektronickej podobe, definovala nové pojmy a inštitúty, ako napr. elektronické trhovisko a upravila napríklad aj kritériá hodnotenia zákaziek. O niektorých z prijatých zmien sa dočítate v nasledujúcom článku. Z dôvodu celkového prehľadu pre Vás pripravujeme aj špeciálne vydanie bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO.

bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 01/2013 sme Vás informovali o pripravovanej novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Národná rada SR dňa 19. marca 20213 novelu zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „novela“) schválila. Ako vyplýva z dôvodovej správy, hlavným cieľom prijatých zmien je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú s posilnením súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu. Novela by mala zabezpečiť flexibilitu, aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania a chrániť kvalitných a poctivých dodávateľov.

Pre podlimitné zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou zákazky rovnou či nižšou ako 200.000 Eur, na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, novela zaviedla možnosť požiadať o výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní. O výnimku bude možné požiadať za podmienky, že postup podľa zákona o verejnom obstarávaní by znemožnil alebo významne sťažil plnenie úloh verejného obstarávateľa podľa osobitných predpisov, alebo viedol pri plnení týchto úloh k nehospodárnemu alebo neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov verejného obstarávateľa.

Za podstatnú zmenu je možné považovať zmenu finančných limitov. Finančné limity nadlimitnej zákazky bude z dôvodu flexibility v reakciách na zmeny na európskej úrovni upravovať vykonávací právny predpisZrušenie delenia podlimitných zákaziek súvisí so snahou jednak zjednotiť postup ich obstarávania pokiaľ ide o bežné tovary, práce a služby, ako aj zjednotiť postup pre obstarávanie iných tovarov, prác a služieb, a to na úroveň súčasnej úpravy podprahových zákaziek. Zjednotením postupu sa má zabezpečiť jednoduchšia aplikácia zákona, a to tak na strane adresátov práva, ako aj na strane kontrolných orgánov.

Podľa novej úpravy je nadlimitnou zákazkou zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad verejného obstarávania (ďalej len „úrad“).

Podlimitnou zákazkou
 je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy uzatvorenej na obdobie dlhšie ako jeden rok, nižšia ako finančný limit nadlimitnej zákazky a súčasne, ak ide o zákazku (1) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 Eur(2) ktorá nie je zákazkou podľa bodu 1 a jej predpokladaná hodnota je (a) rovnaká alebo vyššia ako 20.000 Eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo (b) rovnaká alebo vyššia ako 30.000 Eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác a (3) podlimitnou zákazkou je aj zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40.000 Eur.

V praxi nie je vždy možné presne vyčísliť predpokladanú hodnotu zákazky. Na základe uvedeného dôvodu novela zaviedla do ust. § 5 ods. 13 a ods. 14, v ktorých umožňuje vyjadriť hodnotu zákazky odkazom na limit podľa ust. § 4 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý daná zákazka prekračuje. Uvedená možnosť neplatí, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky určuje podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ majú povinnosť uchovávať v dokumentácii k verejnému obstarávaniu informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky.

Do ustanovenia § 9a bola zavedená jednotná úprava pre evidenciu referencií ustanovujúca ich obsah a formu, ako aj zverejňovanie v zozname podnikateľov. Evidencia referencií predstavuje informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Referenciu novela definuje ako elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby na základe zmluvy alebo rámcovej dohody. Ustanovenie § 9a ďalej upravuje presné údaje, ktoré referencia musí obsahovať, kedy je povinnosť referenciu vydať a aké sú hodnotiace kritériá.

Ako sme Vás už v bulletine Čarnogurský ULC PRO BONO 01/2013 informovali, v platnom zákone absentovala definícia pojmu bežná dostupnosť, novela preto definíciu tohto pojmu zaviedla do ust. § 9b. Definícia obsahuje všeobecnú časť, ktorá vychádza z bežného všeobecného chápania toho, čo sa bežným statkom rozumie. Cieľom definície je vyjadriť bežnú dostupnosť ako stav, kedy ide o také tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sa dodávajú na trhu v rovnakej podobe, resp. rovnakým spôsobom komukoľvek a nie sú špecificky upravené pre potreby verejného obstarávateľa v danom prípade. Ako príklad je možné uviesť software, ktorým je operačný systém Windows. Odseky 2 a 3 obsahujú demonštratívny výpočet príkladov, kedy ide o bežne dostupné tovary, služby alebo práce.

Na účely posilnenia elektronickej komunikácie a zjednodušenia priebehu revíznych postupov a predkladania dokumentácie úradu bola ust. § 18a stanovená povinnosť uchádzača alebo záujemcu predkladať dokumenty aj v elektronickej podobe. Pôjde o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, budú sa predkladať v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, avšak bez uvedenia podpisu uvedených osôb a bez odtlačku pečiatky.

Doplnenie podmienok osobného postavenia a účasti súvisí so zavedením sankcie zákazu účasti na verejnom obstarávaní. V snahe obmedziť obchádzanie uvedeného zákazu rôznymi personálnymi a majetkovými zmenami, najmä u právnických osôb, bol zákaz rozšírený aj na osoby, ktoré (1) nemajú splnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, alebo (2) nemajú splnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

Uvedené zmeny sú len úzkym výpočtom toho, čo novela zákona o verejnom obstarávaní skutočne priniesla. Z toho dôvodu si viac môžete prečítať v pripravovanom bulletine Čarnogurský ULC PRO Bono Špeciál – Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorý pre Vás v týchto dňoch pripravujeme.

Novela, s výnimkou niektorých ustanovení, nadobudne účinnosť 1. júla 2013.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....