Verejná správa

Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2022

Zmenami si po novom prešla aj oblasť vereného obstarávania, konkrétne podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice, či kosenie trávnatých porastov, odstraňovanie náletových drevín a pod.

Dňa 16. februára 2022 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 64/2022 Z. z. (ďalej len „novela“) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a ktorým sa menia niektoré zákony. Novelou ďalej dochádza aj k zmene (1) zákona č. 359/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a (2) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľ novely

Cieľom novely je najmä doplnenie zákona o VO o skutočnosť, že na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív určených pre chovné a rehabilitačné stanice sa nevzťahuje zákon o VO. Podľa novely sa však zákon o VO po novom nebude vzťahovať ani na podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je napríklad kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov a pod.

Jednou z prvých zmien, ktorú novela do zákona o VO prináša, je rozšírenie zákaziek, na ktoré sa zákon o VO nebude vzťahovať.

Po novom totiž platí, že „ zákon o VO sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie krmív určených pre zvieratá v zoologických záhradách, alebo v chovných a rehabilitačných staniciach, a na zabezpečovanie starostlivosti o nájdené hendikepované chránené živočíchy“ (ustanovenie § 1 ods. 13 písm. x) zákona o VO).

V zmysle novelizovaného znenia sa zákon o VO nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je kosenie trávnych porastov, mulčovanie, odstraňovanie náletových drevín, odstraňovanie inváznych a nepôvodných druhov alebo pasenie a s tým bezprostredne súvisiace činnosti, ak ide o služby poskytované na účely starostlivosti o chránené územie“ (ustanovenie § 1 ods. 13 písm. aa) zákona o VO).

Novelizáciou si prešlo aj ustanovenie § 175 ods. 12 zákona o VO, upravujúce rozhodovaciu činnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“).

„Proti rozhodnutiu úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie úradu v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom“ (ustanovenie § 175 ods. 12 zákona o VO). Novela dopĺňa práve poslednú, na hrubo označenú vetu.

Z pohľadu preskúmavania právoplatných rozhodnutí úradu, dochádza novelou k doplneniu ustanovenia § 177 ods. 1 a 177 ods. 5 zákona o VO.

„Rozhodnutie podľa ustanovenia § 174 zákona o VO a rozhodnutie podľa ustanovenia § 175 zákona o VO, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu. Ak predmetom rozhodnutia podľa prvej vety je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 predseda úradu toto rozhodnutie preskúma na základe podnetu riadiaceho orgánu, orgánu auditu alebo certifikačného orgánu“ (ustanovenie § 177 ods. 1 zákona o VO).

„Predseda úradu nemôže rozhodnutie zmeniť po uplynutí troch rokov odo dňa právoplatnosti preskúmavaného rozhodnutia. Ak ide o rozhodnutie, ktorého predmetom je preskúmanie postupu zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 predseda úradu nemôže takéto rozhodnutie zmeniť po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho právoplatnosti“ (ustanovenie § 177 ods. 5 zákona o VO).

Zmenami si prešlo aj ustanovenie § 187h zákona o VO, upravujúce prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. marca 2022.

Novinkou je napríklad zmena ustanovenia § 187h ods. 18 zákona o VO („Ak v ustanovení § 187h ods. 19 zákona o VO nie je ustanovené inak, konanie v ktorom rozhoduje Rada úradu (ďalej len „rada“) a v ktorom nebolo vydané rozhodnutie do 30. marca 2022, dokončí rada podľa ustanovenia § 187i zákona o VO; konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. marca 2022“).

Novelou sa ďalej dopĺňa aj ustanovenie § 187h ods. 20 zákona o VO („Ak súd zruší rozhodnutie rady vydané podľa predpisov účinných do 30. marca 2022 a vráti vec na ďalšie konanie, v ďalšom konaní rozhoduje rada podľa ustanovenia §187 i zákona o VO; ak ide o rozhodnutie rady podľa ustanovenia § 12 ods. 6 a 9 zákona o VO v znení účinnom do 30. marca 2022, v ďalšom konaní rozhoduje úrad. Ak rada z dôvodov podľa ustanovenia § 187i ods. 25 zákona o VO zanikne, v ďalšom konaní podľa prvej vety, v ktorom by inak rozhodovala rada, rozhoduje predseda úradu, a to postupom podľa ustanovenia § 187i zákona o VO, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady o odvolaní, alebo postupom podľa ustanovenia § 177 zákona o VO v znení účinnom od 31. marca 2022, ak sa rozhodnutie súdu podľa prvej vety týka rozhodnutia rady vydaného v konaní o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania“).

Novela do zákona o VO dopĺňa aj nové ustanovenie § 187o zákona o VO („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia“).

„Ak úrad v konaní začatom podľa ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o VO v znení účinnom predo dňom účinnosti novely nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti novely, konanie zastaví. Úrad postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie úradu vydané v konaní začatom podľa ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o VO v znení účinnom predo dňom účinnosti novely a vec vráti na ďalšie konanie. Ak rada v konaní, ktorého predmetom je rozhodnutie vydané v konaní začatom podľa ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o VO v znení účinnom predo dňom účinnosti novely nevydá rozhodnutie predo dňom účinnosti novely, zmení preskúmavané rozhodnutie tak, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastaví; to neplatí, ak ide o konanie podľa ustanovenia § 179a zákona o VO v znení účinnom predo dňom účinnosti novely. Rada postupuje podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak súd právoplatným rozsudkom zruší rozhodnutie rady podľa predchádzajúcej vety a vec vráti na ďalšie konanie; ustanovenie § 187h ods. 20 zákona o VO tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 187o ods. 1 zákona o VO).

„Verejné obstarávanie, ktorého sa týka zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa ustanovenia § 187o ods. 1 zákona o VO, úrad z vlastného podnetu preskúma v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy. Oznámenie o začatí konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy podľa predchádzajúcej vety úrad odošle kontrolovanému do 15 dní od uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ukončenia súťaže návrhov, zadania zákazky na základe rámcovej dohody alebo ukončenia postupu inovatívneho partnerstva“ (ustanovenie § 187o ods. 2 zákona o VO).

„Proti rozhodnutiu úradu vydanému od účinnosti novely v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy ktorého predmetom je postup zadávania zákazky, koncesie alebo rámcovej dohody úplne alebo sčasti financovanej z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 nemožno podať opravný prostriedok. Rozhodnutie úradu vydané od účinnosti novely v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť nie je preskúmateľné súdom. Rozhodnutie rady vydané od účinnosti novely, ktorého predmetom je rozhodnutie úradu vydané v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, ktorým sa kontrolovanému neukladá povinnosť, nie je preskúmateľné súdom“ (ustanovenie § 187o ods. 3 zákona o VO).

Účinnosť novely

Novela nadobúda delenú účinnosť (A) dňom vyhlásenia, (B) dňa 31. marca 2022 a (C) dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....