Iné

Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 8/2022

Novela zákona o verejnom obstarávaní sa venuje napríklad aj problematike ukladania pokút Úradom pre verejné obstarávanie. Novela ďalej obsahuje aj právnu úpravu prechodných ustanovení, účinných od 15. júna 2022.

Dňa 22. júna 2022 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a ktorým sa dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“).

Predmet úpravy

Novela má Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) umožniť ukladanie pokút v
závislosti od miery zavinenia a závažnosti protiprávneho konania. Doterajšia právna úprava obsahovala striktné určenie výšky pokuty 5% bez ohľadu na okolnosti konkrétneho prípadu, čo predkladatelia novely považovali pri sankcionovaní zo strany úradu za nesprávne. V administratívnom konaní, predmetom ktorého je zisťovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je podstatné, či účastník správneho konania, ktorý sa mal svojim postupom dopustiť porušenia zákona o VO, správny delikt spáchal a podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo, ako aj následky ním vzniknuté môžu mať vplyv len na výšku sankcie, ktorú zákon o VO predpokladá za spáchanie správneho deliktu. Zodpovednosť u právnických osôb za správny delikt sa zakladá na zásade objektívnej zodpovednosti. Liberačné dôvody, pri preukázaní ktorých dochádza k redukcii, prípadne k zániku zodpovednosti za správny delikt, ktoré sa uplatnia vo výške sankcie alebo upustenia od jej uloženia, musia byť zakotvené vo všeobecnej rovine priamo v zákone o VO, podľa ktorého sa uskutočňuje potrestanie za správny delikt správnym orgánom.

Nadobúdanie nájomných bytov samosprávami za účelom ich prenájmu oprávneným fyzickým osobám na účely sociálneho bývania je jedným z kľúčových prvkov sociálnej politiky štátu a významným nástrojom na rozvoj miest a obcí Slovenska. Významný podiel nájomných bytov sa nadobúda formou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kde obec alebo mesto uzatvorí so zhotoviteľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a následnú kúpnu zmluvu uzatvoria až po postavení nájomných bytov. Financovanie počas výstavby zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý tak znáša všetky riziká. Obce a samosprávy sú verejnými obstarávateľmi a musia teda postupovať podľa zákona o VO. Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 písm. c) zákona o VO sa zákon o VO nevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb. Výklad predmetného ustanovenia a posúdenie, či sa vzťahuje aj na obstarávanie nehnuteľností na základe budúcich zmlúv spôsoboval v praxi veľký problém, čoho dôkazom sú udelené pokuty za porušenie zákona o VO a prebiehajúce súdne spory o neplatnosť zmlúv alebo o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia úradu, ktorý pokuty ukladá. Cieľom novely je riešiť niektoré z dôsledkov, ktoré tento problém spôsobil. Výška pokuty je stanovená priamo zákonom o VO a pre mnohé obce a mestá je neúnosne vysoká. Nadobúdanie nájomných bytov financujú mestá a obce z verejných prostriedkov, ktoré musia v prípade zániku poskytovania sociálneho bývania vrátiť. Dostávajú sa tak do víru veľmi nepriaznivých situácií, pretože im hrozí nútená správa a zastavenie ďalších rozvojových aktivít. Novela preto stanovuje podmienky, za ktorých je možné samosprávam odpustiť pohľadávky, ktoré voči nim eviduje štát z titulu právoplatného rozhodnutia o uložení pokuty pre porušenie zákona o VO. Vzniknutou situáciou sú dotknutí aj dobromyseľní užívatelia sociálnych nájomných bytov, keďže v dôsledku vyhlásenia neplatnosti zmluvy medzi samosprávou a zhotoviteľom môžu prísť o strechu nad hlavou.

Samotnému textu novely dominujú najmä prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2022 (ustanovenie § 187p zákona o VO), upravujúce vyššie spomínanú problematiku.

„Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. a) zákona o VO predpisu účinného do 17. apríla 2016, ustanovenia § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) zákona o VO v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti“ (ustanovenie § 187p ods. 1 zákona o VO).

„Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. a) zákona o VO predpisu účinného do 17. apríla 2016, ustanovenia § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) zákona o VO v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti“ (ustanovenie § 187p ods. 2 zákona o VO).

„Odpustenie pohľadávky štátu podľa ustanovenia § 187p ods. 1 a 2 zákona o VO sa nevzťahuje na pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. decembra 2021 úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len sčasti alebo jej splatenie je predmetom splátkového kalendára, odpustenie podľa ustanovenia § 187p ods. 1 a 2 zákona o VO sa uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je splatený do 31. decembra 2021“ (ustanovenie § 187p ods. 3 zákona o VO).

„Vláda môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa ustanovenia § 182 ods. 1 a 2 zákona o VO, ak (A) pokuta bola uložená verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 a (B) pohľadávka štátu alebo jej časť nie je odpustená podľa ustanovenia § 187p ods. 1 alebo 2 zákona o VO. Ustanovenia osobitného predpisu sa v takom prípade nepoužijú“ (ustanovenie § 187p ods. 4zákona o VO).

zákone o pohľadávkach štátu dochádza novelou k doplneniu ustanovenia § 13 ods. 1 o nové písmeno j). Po novom tak platí, že pohľadávka štátu zaniká aj na základe osobitného predpisu, ktorým je práve zákon o VO (ustanovenie § 13 ods. 1 písm. j) zákona o pohľadávkach štátu).

Účinnosť novely

Novela nadobudla účinnosť dňa 15. júna 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....