Podnikatelia

Novela zákona o verejnom obstarávaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Dňa 1. júla 2008 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní, ďalšie ustanovenia týkajúce sa príloh č. 1 až 3 k zákonu o verejnom obstarávaní nadobudnú účinnosť dňa 15. septembra 2008 a tie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktoré sa týkajú prechodu SR na menu euro, nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame ďalšie informácie o tejto novelizácii.

Dňa 1. júla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 232/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „novela zákona o verejnom obstarávaní“ alebo len „novela“). Článok IV novely ustanovuje delenú účinnosť tejto právnej úpravy, pričom na jeho základe body 63 až 65 novely, ktoré sa týkajú príloh k zákonu č. 1 až 3, nadobudnú účinnosť dňa 15. septembra 2008 a body 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55 novely zákona o verejnom obstarávaní nadobudnú účinnosť dňom zavedenia eura v SR. O nových úpravách pre oblasť verejného obstarávania sme Vás naposledy informovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Hlavnými dôvodmi prijatia tejto novely zákona o verejnom obstarávaní bolo zabrániť často sa opakujúcim nedostatkom v procese verejného obstarávania, najmä používaniu referencií ako kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré bolo zistené napríklad v prípade subjektov povinných aplikovať zákon o verejnom obstarávaní pri čerpaní finančných prostriedkov z európskych fondov. Novelou sa ďalej vykonáva zosúladenie finančných limitov vyjadrených v EUR, aby aj znenie zákona o verejnom obstarávaní bolo v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2083/2005 zo dňa 19. decembra 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ L 333 dňa 20. decembra 2005. Ďalšie úpravy v zákone o verejnom obstarávaní si vyžiadala aplikačná prax, pričom v tejto súvislosti novela prináša v zákone o verejnom obstarávaní zmeny napríklad vo vzťahu k elektronickej komunikácii vo verejnom obstarávaní a v podmienkach účasti a predkladaní dokladov, ktorými uchádzač alebo záujemca preukazuje svoje osobné postavenie vo verejnom obstarávaní.

Novela priniesla zmeny v pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa po novom nevzťahuje (1) na zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb, (2) na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo ak sa pri jej plnení musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia na základe zákona, alebo ak si to vyžaduje ochrana bezpečnostných záujmov SR a (3) na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela súčasne doplnila i ďalšie ustanovenie upravujúce predmet úpravy zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého sa tento zákon nevzťahuje ani na podlimitnú zákazku, podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorých predmetom je činnosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania vrátane prípravného konania, správneho konania, rozhodcovského konania alebo iného obdobného konania, odborná činnosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby na účely trestného konania vrátane prípravného konania a odborná činnosť prizvanej osoby na účely kontrolnej činnosti alebo na účely správneho konania a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu, ktorým v tomto prípade je zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

Novelou bol po novom upravený postup pri zadávaní nadlimitných zákaziek na poskytnutie tzv. neprioritných služieb, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 k zákonu o verejnom obstarávaní, pričom úprava postupu nadobudla účinnosť dňa 1. júla 2008 a úprava vzťahujúca sa k citovanej prílohe nadobudne účinnosť neskôr, ako sme už spomenuli v predchádzajúcom texte.

Legislatívno-technické spresnenie vykonané novelou sa týka predkladania dokladov. Ak doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, nie sú vydávané v elektronickej podobe, uchádzač alebo záujemca ich predloží v listinnej podobe v lehote určenej na predloženie ponúk alebo žiadostí o účasť.

Novela zákona o verejnom obstarávaní upravuje po novom aj niektoré podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača alebo záujemcu. Novelou sa rozšíril okruh trestných činov, pre ktoré nemôže byť právoplatne odsúdený uchádzač alebo záujemca vrátane jeho štatutárneho orgánu a členov štatutárneho orgánu, ak má záujem zúčastniť sa verejného obstarávania. Novela prináša definovanie pojmu závažné porušenie odborných povinností, ktorým sa na účely zákona o verejnom obstarávaní rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní s odkazom na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Uchádzač alebo záujemca sa môže zúčastniť verejného obstarávania len v prípade, že mu v lehote predchádzajúcich 3 rokov nebolo preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ preukázať, pričom lehota 3 rokov plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Konečné rozhodnutie príslušného orgánu verejnej moci je novým inštitútom zakotveným touto novelou, ktorá ho definuje ako (1) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, (2) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, (3) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo (4) iný právoplatný rozsudok súdu. V tejto súvislosti novela zakotvila Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej v texte len „úrad“), aby na svojej internetovej stránke v spolupráci s Protimonopolným úradom SR zverejňoval „čiernu listinu“ podnikateľov, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní.

Novela zákona o verejnom obstarávaní obligatórne ustanovuje lehotu platnosti dokladu, ktorý vystavuje príslušný súd a ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje, že nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii a že ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace.

Novelou sa explicitne zakazuje, aby sa požiadavky určené na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu používali ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. O metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom sa spresňuje postup pri stanovovaní požiadaviek pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti, a ktoré taktiež uvádza, v ktorých prípadoch sú tieto požiadavky neprípustné, sme Vás informovali v minuloročnom októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Novelou sa spresňuje terminológia a postupy v oblasti zabezpečenia dôvernosti informácií pri elektronickej komunikácii. Novela stanovuje, ktorá ponuka má byť vylúčená, ak predkladá ponuku uchádzač, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov, definuje, čo sa rozumie pod pojmom otvárania ponúk v prípade elektronicky predloženej ponuky a spresňuje postup zaobchádzania s ponukami, ktoré boli predložené elektronickými prostriedkami, a to pred ako aj po lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač alebo záujemca nepredloží svoju ponuku v oznámených formátoch, nedodrží postupy kódovania a šifrovania stanovené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, čo znemožní sprístupnenie obsahu ponuky, táto skutočnosť je po novom obligatórnym dôvodom na vylúčenie uchádzača z procesu verejného obstarávania.

Zmeny, ktoré priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní, sa dotkli aj inštitútu vysvetľovania. Doterajšie znenie zákona pripúšťalo, aby vysvetlením došlo k zmene ponuky, pokiaľ sa touto zmenou ponuka nezvýhodní. Z existujúcej judikatúry (napríklad rozsudok Krajského súdu v Bratislave, zn: 2S 32/06) vyplýva, že takýto prístup je v rozpore s princípmi verejného obstarávania, nakoľko ponuku možno meniť len pred otváraním ponúk, a teda pred zverejnením návrhov na plnenie kritérií predložených uchádzačmi. Novelou sa z týchto dôvodov explicitne zakotvilo, že vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene, pričom za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. V inštitúte vysvetľovania novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zmenu aj v tom smere, že určuje minimálnu lehotu na doručenie písomného vysvetlenia ponuky, ktoré je uchádzač povinný predložiť v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia na hodnotenie ponúk neurčí dlhšiu lehotu. Nedodržanie tejto lehoty je následne dôvodom vylúčenia ponuky. Dôvodom zakotvenia minimálnej dĺžky spomínanej lehoty bola snaha predísť sporom uchádzačov s komisiou o tom, akú lehotu v konkrétnom prípade možno považovať za lehotu primeranú na predloženie vysvetlenia.

Novela prináša novú povinnosť pre verejných obstarávateľov zverejňovať na svojej internetovej stránke výzvu na predkladanie ponúk, ktorú následne po takomto uverejnení možno poslať najmenej trom vybratým záujemcom, čím by sa mali odstrániť výkladové problémy súvisiace s doterajším znením zákona o verejnom obstarávaní.

Úradu pre verejné obstarávanie novela okrem povinnosti zverejňovať na svojej internetovej stránke informácie o podnikateľoch, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, a to v spolupráci s Protimonopolným úradom SR, určuje úradu aj povinnosť zverejňovať na jeho internetovej stránke oznámenia verejných obstarávateľov a obstarávateľov o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia v prípade nadlimitných a podlimitných postupov zadávania zákazky. Novela upravila aj povinnosť úradu vydávať vestník v listinnej podobe a v elektronickej podobe, pričom ako vydavateľ má povinnosť zabezpečiť zhodu listinnej podoby a elektronickej podoby vestníka. V prípade, ak je znenie obidvoch podôb odlišné, je záväzná listinná podoba vestníka.

Novela zákona o verejnom obstarávaní stanovila, že úrad má možnosť vyčiarknuť odborne spôsobilú osobu zo zoznamu odborne spôsobilých osôb, ak sa bezdôvodne nezúčastnila povinného preskúšania po písomnej výzve úradu. Odborne spôsobilá osoba má po novom povinnosť sa na výzvu zo strany úradu zúčastniť nielen preškolenia, ale aj preskúšania.

Konanie úradu vo veci zápisu ako aj predĺženia platnosti zápisu do zoznamu podnikateľov a následné vydanie dokladu Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov novela spojila s posudzovaním podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača alebo záujemcu vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, s ktorým je teraz rovnocenné.

Úpravou ustanovenia § 136 ods. 5 zákona novela zvýraznila hmotnoprávnu povahu lehoty vzťahujúcej sa na uplatnenie žiadosti o nápravu, ktorá musí byť doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní v lehote stanovenej týmto zákonom, žiadosť o nápravu sa teda v uvedenej lehote musí nachádzať v dispozícii adresáta, preto nepostačuje, ak sa žiadosť o nápravu v posledný deň lehoty odovzdá na poštovú prepravu.

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa úradu umožňuje nariadiť kontrolovanému doručiť kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania v origináli vrátane vyjadrenia k námietkam, ak si kontrolovaný túto zákonnú povinnosť nesplní. Novelou sa súčasne upravuje doručovanie kompletnej dokumentácie v origináli úradu v prípade elektronickej komunikácie. Novela odstraňuje aj výkladové problémy vyplývajúce zo striktného výkladu doterajšieho znenia zákona, z ktorého vyplývalo, že kontrolovaný po podaní námietok nie je oprávnený vykonávať žiadne úkony v procese verejného obstarávania, a to ani v revíznych postupoch. Kontrolovaný v prípade uplatnenia revíznych postupov má povinnosť konať a aby si tieto svoje povinnosti mohol plniť, novela kontrolovanému umožňuje nahliadať do kompletnej dokumentácie, ktorú doručil úradu v origináli a súčasne explicitne stanovuje, že odkladný účinok námietok na konanie kontrolovaného nemá vplyv na jeho povinnosti pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona.

Podľa doterajšej právnej úpravy kaucia navrhovateľovi prepadla aj v prípadoch, ak úrad konanie o námietkach zastavil z dôvodu, že námietky boli podané oneskorene, ak neobsahovali zákonom ustanovené formálne náležitosti, ak navrhovateľ opomenul podať námietky kontrolovanému alebo ak námietky neboli podané navrhovateľom. V predmetných prípadoch úrad nebol oprávnený o námietkach meritórne rozhodovať, a teda neskúmal opodstatnenosť či neopodstatnenosť námietok. Ak kontrolovaný postupoval v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a uchádzač následne podal námietky, ktorými sa úrad z procesných dôvodov nemohol zaoberať, protiprávny stav nebol odstránený a navrhovateľom uhradená kaucia napriek tomu prepadla v prospech štátneho rozpočtu. Zákon o verejnom obstarávaní nedefinuje pojem „námietkam sa vyhovuje“, preto v minulosti nebolo vždy jednoznačné, či kaucia má prepadnúť v prospech štátneho rozpočtu alebo má dôjsť k jej vráteniu navrhovateľovi. Novela zakotvila, že kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Novela teda skrátila lehotu na vrátenie kaucie z doterajších 60 dní na 30 dní.

Novela dopĺňa zákonom taxatívne vymedzené výroky, prostredníctvom ktorých úrad v rozhodnutí vydanom v konaní o námietkach vyslovuje výrok o tom, ako o námietkach rozhodol. Podľa doterajšej právnej úpravy úrad napriek tomu, že identifikoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaným, ktoré jednoznačne zásadne ovplyvnilo, resp. mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, nemal k dispozícii výrok, ktorým by toto porušenie nariadil odstrániť (išlo napríklad o prípady, keď úrad v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením zistil, že podmienky účasti vo verejnom obstarávaní neboli vyhodnotené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní). Novela oprávňuje úrad nariadiť zrušiť rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, a ak je to potrebné, aj rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov alebo rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a súčasne nariadiť znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.

Jednotnú 30-dňovú lehotu, v ktorej má úrad povinnosť rozhodnúť, novela transformuje na tri rôzne dlhé lehoty v závislosti od náročnosti, a to v podobe povinnosti úradu rozhodnúť bezodkladne v prípade späťvzatia námietok navrhovateľom, ďalej v lehote 14 dní vo všetkých ďalších prípadoch, v ktorých je úrad povinný konanie o námietkach zastaviť (napríklad pri nedodržaní obligatórnych náležitostí námietok) a v lehote 30 dní v prípadoch meritórneho rozhodovania o námietkach.

Novela doplnením ustanovenia § 140 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní rozširuje možnosť orgánov štátnej správy podávať námietky pri zadávaní podprahových zákaziek v prípade čerpania finančných prostriedkov z európskych fondov.

Novela spresňuje ustanovenie vzťahujúce sa na inštitút právoplatnosti rozhodnutia o námietkach, ktoré sa doručuje účastníkom konania a taktiež všetkým úradu známym uchádzačom, záujemcom a účastníkom. Po novom platí, že rozhodnutie úradu o námietkach je právoplatné dňom jeho doručenia účastníkom konania a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie, aby bolo jednoznačné, ktorým doručením rozhodnutie úradu o námietkach nadobúda právoplatnosť.

Novela oprávňuje úrad vydať rozhodnutie, ktorým zruší ním už skôr vydané rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktoré sa v rámci výkonu kontroly vydáva v štádiu pred uzavretím zmluvy za účelom pozastavenia konania verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v procese verejného obstarávania, a to na dobu 30 dní. Ak sa pred uplynutím tejto 30-dňovej lehoty nezistí porušenie zákona o verejnom obstarávaní, je potrebné predbežné opatrenie zrušiť, a to rozhodnutím, aby proces verejného obstarávania mohol pokračovať a nebolo potrebné čakať na uplynutie 30-dňovej lehoty.

Kontrolovať postup zadávania podprahových zákaziek a zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami je oprávnený nielen orgán vnútornej kontroly, ale po novom aj úrad a iné kontrolné orgány.

Novela ďalej spresňuje určenie začiatku lehoty, od kedy je potrebné počítať jednoročnú lehotu na začatie správneho konania o uložení pokuty a z tohto dôvodu zakotvuje, že za deň, kedy sa úrad dozvedel o porušení zákona o verejnom obstarávaní, ak vykonal kontrolu podľa § 146 tohto zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu o výkone kontroly.

Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša zmeny aj v ustanovení § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje postup pri posudzovaní, či je príslušná činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.

Novým ustanovením § 155a novela zakotvila prechodné ustanovenia účinné odo dňa 1. júla 2008, v zmysle ktorých sa podľa doterajších predpisov dokončia (1) verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov alebo koncesia, ktorá sa vyhlásila do dňa 30. júna 2008, (2) rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do dňa 30. júna 2008, (3) konania, ktoré úrad začal do dňa 30. júna 2008, (4) konanie, ktoré začne úrad po 1. júli 2008 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa vyššie uvedených bodov 1 a 2 a (5) prípady závažného porušenia odborných povinností, ktorých sa uchádzači dopustili pred 1. júlom 2008.

Prostredníctvom článku II novely zákona o verejnom obstarávaní sa vykonáva novelizácia zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej sa zákon o verejnom obstarávaní nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Článkom III novely zákona o verejnom obstarávaní sa novelizuje zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov. Na základe tejto novelizácie môže Národná diaľničná spoločnosť, resp. v prípade koncesných ciest štát alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy po odsúhlasení Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR prenechať súčasti diaľnic do nájmu na dobu určitú, najviac na 30 rokov. Novelou sa taktiež zakotvuje, že nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré budú použité na plnenie úloh Národnej diaľničnej spoločnosti, môžu byť použité ako nepeňažný vklad do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti. V takomto prípade povinnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR ako správcu majetku štátu tento majetok užívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia zaniká dňom rozhodnutia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR o vložení týchto nehnuteľností ako nepeňažného vkladu do základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....